Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Teatrologia > Teatrologia, stacjonarne drugiego stopnia

Teatrologia, stacjonarne drugiego stopnia (WPL-0194-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Program studiów na kierunku teatrologia obejmuje przede wszystkim autorskie kursy przygotowane przez pracowników Katedry Teatru i Dramatu w ścisłym powiązaniu z prowadzonymi przez nich badaniami naukowymi, a ponadto kursy prowadzone przez zaproszonych specjalistów, także praktyków. Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu: przemian tradycji teatru, miejsca teatru we współczesnej myśli humanistycznej, relacji teatru i sztuk wizualnych, teatru i filmu, teatru i muzyki, polityczności teatru i sztuki, publiczności teatralnej, estetyki współczesnego aktorstwa, antropologii i estetyki ruchu, teatru lalki, maski i materii. Studenci pierwszego roku mają do wyboru dwa warsztaty: kuratorski i dramaturgiczny. Studenci realizują kurs w języku obcym a także kurs języka obcego. Studenci korzystają także z oferty zajęć do wyboru: opcji i wykładów monograficznych.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na teatrologii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Krytyk teatralny

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna pojęcie tradycji teatralnej i dramatycznej i rozumie, na czym polegają odniesienia do nich we współczesnej praktyce scenicznej i dramatopisarskiej; rozumie odmienności różnych języków kultury a także ich wzajemną komplementarność - zna terminologię i najważniejsze teorie performansu i performatywności, jest zorientowany w tradycjach performatywnych i widowiskowych tak dawnych, jak współczesnych - jest dobrze zorientowany we współczesnym polskim piśmiennictwie dramatycznym, ma orientację w pokrewnych teatrowi dziedzinach sztuki (malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka); orientuje się w problematyce współczesnych procesów kulturowych; posiada wiedzę w zakresie i kierunku zachodzących przemian - zna rozmaite instytucje związane z życiem teatralnym (teatry, stowarzyszenia, czasopisma, festiwale itp.), ma wiedzę o współczesnych dokonaniach badawczych w zakresie teatru, dramatopisarstwa; zna i rozumie podstawowe zasady prawa autorskiego i ochrony wartości intelektualnej w zakresie sztuki i wiedzy o sztuce. - zna teksty krytyczne wybitnych interpretatorów i krytyków teatru i dramatu, rozumie odmienność ich języków i ujęć; zna teorie dotyczące performatywnych mechanizmów tworzenia tożsamości indywidualnej i zbiorowej oraz pamięci kulturowej; rozumie performatywne mechanizmy tworzenia historii - ma orientację w zagadnieniach techniki teatralnej i nowych mediów; zna najważniejsze kierunki i propozycje współczesnej humanistyki światowej i polskiej - zna terminologię związaną z wiedzą o teatrze i dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym; opanował wiedzę metodologiczną z zakresu wiedzy o sztukach widowiskowych; posiada wiedzę o współczesnych metodologiach humanistycznych, rozumie różnice między językami i kategoriami stosowanymi przez poszczególne szkoły UMIEJĘTNOŚCI - rozwinął własną wrażliwość na wybrane dziedziny sztuki i najciekawsze zjawiska w ich zakresie; posiada umiejętność integrowania rozmaitych dziedzin kultury w refleksji i wypowiedziach o szeroko pojętej sztuce teatru; potrafi dostrzec i analizować performatywność procesów zachodzących w życiu społecznym i indywidualnym; umie wykorzystywać wiedzę z zakresu performatyki do ich interpretacji. - Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii dramatu i teatru do interpretacji współczesnych spektakli i tekstów dramatycznych; potrafi dostrzec i analizować strategie stosowane przez różne odmiany współczesnych sztuk przedstawieniowych. - Posiada umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego na poziomie B2+ (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), umie przygotować pracę pisemną i wypowiedź ustną w tym języku; potrafi dokonać samodzielnego przekładu tekstów naukowych i artystycznych. - Potrafi szukać informacji, zebrać bibliografię związaną z wybranym tematem czy zagadnieniem, umie korzystać z dostępnych zasobów internetowych (udostępniane nagrania spektakli, materiały dokumentalne, teksty dramatyczne i inne w zbiorach bibliotek cyfrowych i inne). - Umie sporządzić konspekt dłuższej wypowiedzi (ustnej lub pisemnej) na temat dotyczący określonej dziedziny wiedzy o teatrze, a także jest w stanie samodzielnie napisać (pod opieką naukową promotora) pracę magisterską na wybrany temat, umie zastosować właściwy dla wybranego tematu i ujęcia sposób formułowania wypowiedzi. - Umie opisywać różne style reżyserowania, inscenizowania i gry aktorskiej, posiada zmysł krytyczny i rozważnie, odpowiedzialnie wypowiada się na temat wartości danego zjawiska artystycznego; umie przekonująco argumentować, wnioskować i formułować syntetyczne podsumowania. - Ma podstawowe umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych i warsztatów artystycznych. - Potrafi samodzielnie rozwijać własną wiedzę i umiejętności badawcze oraz poszerzać kompetencje w zakresie teatrologii i per formatyki. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - wykazuje zdolność i inicjatywę w pracach organizacyjnych dotyczących różnego rodzaju imprez teatralnych (festiwale, spotkania teatralne, ruch amatorski, warsztaty twórcze itp.) - jest samodzielny i pracuje nad doskonaleniem własnych umiejętności, nabytych w procesie kształcenia - gotów jest współpracować z instytucjami upowszechniającymi kulturę teatralną, uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania i polskiego dziedzictwa kulturowego, w szczególności niematerialnego - interesuje się bieżącymi zjawiskami z obszaru teatru i sztuk mu pokrewnych, a także procesami wykorzystującymi mechanizmy performatywne, oraz śledzi ważne, wartościowe, kontrowersyjne i wydarzenia we współczesnej kulturze - interesuje się pozaartystycznymi aspektami sztuki teatralnej, jej oddziaływaniem społecznym, politycznym, terapeutycznym; jest czynnym uczestnikiem procesów wymiany kulturowej i zmiany społecznej, w szczególności dotyczących tożsamości zbiorowej i indywidualnej - wykazuje się pewną niezależnością sądów, wie, jak je przekonująco przedstawić i uzasadnić, nie naruszając prawa innych do posiadania własnej opinii, potrafi poprowadzić dyskusję i czynnie w niej uczestniczyć