Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Studia eurazjatyckie > Studia eurazjatyckie, stacjonarne drugiego stopnia

Studia eurazjatyckie, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-0144-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski, rosyjski

Studia eurazjatyckie drugiego stopnia mają charakter całościowej, interdyscyplinarnej refleksji nad specyficznie pojmowanym obszarem eurazjatyckim. Eurazję pojmuje się w myśl rosyjskiej doktryny eurazjatystycznej jako „eurazjatycki kontynent” czyli państwa byłego Imperium Rosyjskiego, ZSRR i nielicznych partnerów z najbliższego otoczenia (jak Turcja czy Iran), z którymi obszar ten wchodził w kontakty polityczne i gospodarcze. Oprócz Rosji, największego podmiotu na tym terenie, i jej stosunków z Ukrainą, program studiów penetruje tematykę „postradzieckich” krajów mniej znanych w polskiej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej: wschodnioeuropejskich – Białorusi i Mołdawii, środkowoazjatyckich – Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu oraz kaukaskich – Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii.
Studia eurazjatyckie drugiego stopnia koncentrują się na problemach prawnych, politycznych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem warunków prowadzenia biznesu. Program kierunku obejmuje zagadnienia takie jak m.in. współczesne społeczeństwa wschodnioeuropejskie, środkowoazjatyckie oraz kaukaskie, samorząd terytorialny na obszarze postradzieckim, wybrane zagadnienia prawa cywilnego, karnego, finansowego i gospodarczego państw regionu eurazjatyckiego, ich gospodarka w ujęciu makro- i mikroekonomicznym, warunki i realia prowadzenia biznesu w regionie, negocjacje w stosunkach międzynarodowych, miejsce Polski w polityce rosyjskiej, integracja eurazjatycka.
Oprócz rocznego kursu Academic English program zawiera obszerniejszy niż w przypadku większości studiów niefilologicznych udział lektoratu języka rosyjskiego. Zwiększenie wymiaru tego przedmiotu wynika z faktu, że absolwent studiów powinien swobodne poruszać się w obszarze biznesu i dyplomacji na terytorium, gdzie język rosyjski stanowi niezbędne narzędzie komunikacji międzynarodowej.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium - studia eurazjatyckie

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Średnia ocen ze studiów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwałe nr 162/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „studia eurazjatyckie”, od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma pogłębioną wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk społecznych i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej - ma pogłębioną wiedzę o człowieku i społeczeństwie jako podmiotach struktur i instytucji społecznych w odniesieniu do wybranych dziedzin jego aktywności ¬- ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii nauk społecznych oraz jej relacjach do metodologii nauk humanistycznych umożliwiającą analizy interdyscyplinarnym - ma rozszerzoną i wieloaspektową wiedzę w zakresie terminologii oraz problematyki badawczej nauk humanistycznych i społecznych - posiada podstawową wiedzę o systemach i regulacjach prawnych państw obszaru eurazjatyckiego - posiada pogłębioną wiedzę na temat kultur współczesnego świata eurazjatyckiego - ma pogłębioną wiedzę w zakresie rozwoju gospodarczego i warunków prowadzenia biznesu w krajach obszaru eurazjatyckiego - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego. UMIEJĘTNOŚCI - posiada rozwinięte umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji pozyskanych z różnych źródeł oraz ich użycia i komunikowania się w nowoczesnych systemach medialnych - posiada poszerzone umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych i humanistycznych w zakresie języka angielskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oraz podstawowe umiejętności komunikacyjne w zakresie języka rosyjskiego - posiada umiejętność rozumienia, krytycznej oceny i analizy zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych w perspektywie krajowej i regionalnej - posiada rozwinięte umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na rozwiązywanie realnych problemów regionu eurazjatyckiego - potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne, ekonomiczne, polityczne (krajowe i międzynarodowe) i demograficzne na obszarze eurazjatyckim - posiada umiejętności krytycznej argumentacji z wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz poglądów własnych i innych autorów, a także formułowania wniosków i syntetycznych podsumowań - posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w języku polskim i obcym prac i projektów dotyczących regionu eurazjatyckiego z możliwością ich praktycznego wykorzystania. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania - potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej w perspektywie krajowej międzynarodowej - umie uczestniczyć w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne obszaru eurazjatyckiego - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełnić wiedzę na temat obszaru eurazjatyckiego i umiejętności konieczne w kontaktach z tym obszarem.