Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Marketing i logistyka > Marketing i logistyka, niestacjonarne drugiego stopnia

Marketing i logistyka, niestacjonarne drugiego stopnia (WZKS-0209-2NO)

drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: polski

Na studia zapraszamy osoby, które interesuje praca w zakresie szeroko rozumianego marketingu i logistyki; w obu tych dziedzinach są poszukiwani menedżerowie i specjaliści. Zapraszamy również tych, którzy chcą prowadzić własną firmę albo już ją prowadzą i pragną robić to lepiej, ludzi, którzy cenią sobie studiowanie w kameralnym gronie i miłej atmosferze w jednym z najpiękniejszych europejskich miast. Zapraszamy absolwentów studiów I lub II stopnia w zakresie zarządzania, ekonomii, wydziałów inżynieryjno-ekonomicznych, prawa i administracji, psychologii, socjologii i innych
W trakcie studiów realizowana jest tematyka z zakresu: zarządzania organizacjami handlowymi i usługowymi oraz produkcyjnymi, nowych koncepcji oraz strategii marketingowych i handlowych, promocji sprzedaży, public relations, marketingu międzynarodowego, marketingu internetowego, marketingu społecznie odpowiedzialnego, motywowania pracowników marketingu i handlu, logistyki, logistyki międzynarodowej, rynku usług logistycznych .

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na marketingu i logistyce

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA Absolwent zna i rozumie: - znaczenie fundamentalnych doktryn i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie, - posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji logistycznych i marketingowych, - istotne skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki i marketingu), - wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji logistycznego łańcucha dostaw, - istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, - ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów w strategiach logistycznych i marketingowych, - częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów logistycznych i marketingowych, - podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej, - podstawy metodologii badań naukowych i zasad tworzenia wybranych instrumentów badawczych, ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych logistycznych i marketingowych. UMIEJĘTNOŚCI Absolwent potrafi: - posiada umiejętność stosowania w pracy i nauce pogłębionej i wyspecjalizowanej wiedzy z obszaru logistyki i marketingu, - potrafi stosować w pracy lub nauce pogłębioną i wyspecjalizowaną wiedzę z obszarów nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu z logistyką i marketingiem), - posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych, - posiada umiejętność modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w organizacji lub instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych i marketingowych, przy użyciu niektórych zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych, - posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów z obszaru logistyki i marketingu, - potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych z obszaru logistyki i marketingu oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych, zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji, - posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii logistycznych i marketingowych, - posługuje się wybranymi normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości, itp.), w tym na poziomie zintegrowanym, - posiada umiejętności przygotowywania typowych prac pisemnych związanych z problematyką zarządzania a w szczególności z obszarem logistyki i marketingu, w języku polskim i języku obcym, - potrafi porozumiewać się ze specjalistami z dziedziny marketingu i logistyki przy użyciu fachowej terminologii, przygotowywać publiczne prezentacje z tego zakresu oraz raportować rezultaty swojej pracy, również w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent jest gotów do: - jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań, - posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w zakresie logistyki i marketingu, - jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów, - jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji, - rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i globalizacji, - jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w wybranym zakresie), - jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych, - jest świadomy specyfiki podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych w skali mikro i makro.

Plan studiów: