Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Matematyka komputerowa > Matematyka komputerowa, stacjonarne drugiego stopnia

Matematyka komputerowa, stacjonarne drugiego stopnia (WMI-0118-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na matematyce komputerowej

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

uzyskanie odpowiedniej ilości punktów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - posiada ugruntowaną wiedzę z wybranych działów informatyki w zakresie umożliwiającym zajmowanie się zagadnieniami matematyki komputerowej - posiada pogłębioną wiedzę z wybranych działów matematyki w stopniu niezbędnym do pracy z algorytmami matematyki dyskretnej i ciągłej - zna podstawowe prawa i twierdzenia matematyczne oraz wie jak się je wykorzystuje do analizy i modelowania problemów w wybranym dziale matematyki komputerowej - posiada zaawansowaną wiedzę na temat nowoczesnych języków i paradygmatów programowania - zna współczesne kierunki rozwoju i osiągnięcia nauki w wybranych dziedzinach matematyki komputerowej - ma wiedzę pozwalającą zrozumieć zagadnienia matematyki komputerowej pozostające na etapie badań - ma pogłębioną wiedzę o algorytmach i strukturach danych stosowanych przy rozwiązywaniu problemów matematyki ciągłej i dyskretnej - zna narzędzia informatyczne wspomagające pracę matematyka komputerowego - posiada praktyczną i pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania i realizacji projektów informatycznych indywidualnych i zespołowych w zakresie matematyki komputerowej - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalające na samodzielną pracę w zawodzie matematyka komputerowego - ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych, etycznych, prawnych i ekonomicznych związanych z zawodem matematyka komputerowego - ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i odpowiedzialności za swoje działania - zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B2+) na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej UMIEJĘTNOŚCI - umie stawiać i weryfikować hipotezy matematyczne w oparciu o samodzielnie zaplanowane i przeprowadzone eksperymenty komputerowe - potrafi konstruować modele matematyczne i wspierać je stosownie zaprojektowanym i zaimplementowanym oprogramowaniem - umie dowodzić twierdzenia i obalać hipotezy tak metodami klasycznymi jak i komputerowo wspieranymi - swobodnie posługuje się pakietami oprogramowania matematycznego do obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz do modelowania graficznego - biegle programuje w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania i stosuje zaawansowane paradygmaty programowania - umie dobrać efektywne algorytmy, struktury danych i metody numeryczne przy rozwiązywaniu problemów z wybranej dziedziny matematyki komputerowej - umie perfekcyjnie przygotowywać, realizować i weryfikować projekty informatyczne w zakresie matematyki komputerowej, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej - potrafi skutecznie stosować zaawansowane narzędzia i technologie w wybranych dyscyplinach matematyki komputerowej - potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji, literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł w języku polskim i angielskim - potrafi integrować zdobyte informacje, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie - potrafi w zrozumiały sposób przedstawiać nowe wyniki z zakresu wybranych dziedzin matematyki komputerowej - potrafi skutecznie komunikować się ze środowiskiem inżynierskim, naukowym i biznesowym w celu analizowania zagadnień, formułowania ich w języku matematyki oraz oceny możliwości ich algorytmicznego rozwiązania - umie prowadzić dyskusje oraz wyrobić sobie własną opinię na temat nowych osiągnięć w wybranych dyscyplinach matematyki komputerowej - umie zdefiniować kierunek dalszego pogłębiania wiedzy i określić sposób realizacji tego procesu - potrafi tworzyć dogłębne ale przystępne rozprawy pisemne w języku polskim i obcym, szeroko prezentujące szczegółowe problemy matematyki komputerowej oraz omawiające ich rozwiązania - umie przygotowywać i swobodnie prezentować obszerne wystąpienia ustne w języku polskim i obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień matematyki komputerowej i ich zastosowań w wybranych dziedzinach - posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2+) oraz potrafi ze zrozumieniem czytać w tym języku dokumentację oprogramowania, podręczniki i artykuły dotyczące matematyki komputerowej KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie i adaptowania swojej wiedzy do zmian cywilizacyjnych - potrafi aktywnie prowadzić dialog w celu doprecyzowania, pogłębienia i/lub poszerzenia stopnia zrozumienia dyskutowanego tematu - potrafi pracować zespołowo tak w roli nadrzędnej jak i podrzędnej oraz partnerskiej - rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym - potrafi odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie - jest świadom prawnych i społecznych aspektów informatyzacji i umie przestrzegać odnoszących się do nich zasad w swojej działalności zawodowej - rozumie etyczny wymóg obiektywnego interpretowania i prezentowania uzyskanych wyników zgodnie z posiadaną wiedzą - podchodzi ze stosowną rezerwą do opinii i stwierdzeń, które nie zostały w sposób wystarczający i poprawny uzasadnione