Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Filologia klasyczna > Filologia klasyczna, stacjonarne drugiego stopnia

Filologia klasyczna, stacjonarne drugiego stopnia (WFLG-0126-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z filologii klasycznej

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub wyższego stopnia jeśli zrealizowane zajęcia obejmowały 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku zdrowie publiczne oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z pisemnego egzaminu testowego.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn.zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. WIEDZA: ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii klasycznej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w filologii klasycznej, ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o języku łacińskim i greckim w ujęciu diachronicznym lub o języku nowogreckim jako kontynuacji linii rozwojowej języka greckiego; ma pogłębioną świadomość kompleksowej natury języka w różnych jego odmianach i rejestrach, ma zaawansowaną wiedzę o wybranych aspektach rozwoju literatury łacińsko- i greckojęzycznej, ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, ma zaawansowaną wiedzę o historii badań i głównych kierunkach rozwoju nauk związanych z kulturą grecko-rzymską i jej recepcją, ma pogłębioną wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów kultury powstałych w tradycji grecko-rzymskiej oraz do niej się odwołujących, zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego, ma pogłębioną wiedzę o wybranych aspektach kultury współczesnej w zakresie nawiązującym do starożytnej tradycji grecko-rzymskiej. UMIEJĘTNOŚCI: wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języków klasycznych w stopniu umożliwiającym samodzielną lekturę oryginalnych tekstów greckich i łacińskich lub znajomością języka nowogreckiego na poziomie znajomości B2 (według standardów ESOKJ), posiada umiejętności językowe na poziomie B2+ (według standardów ESOKJ) w zakresie wybranego języka obcego nowożytnego, posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych o charakterze naukowym oraz przygotowania wystąpień ustnych dotyczących wybranych zagadnień szczegółowych w zakresie filologii klasycznej z wykorzystaniem adekwatnych ujęć teoretycznych i literatury przedmiotu, potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu greckiego i łacińskiego lub przygotować i przedstawić wystąpienie w języku nowogreckim na wybrany temat, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł polskich i obcojęzycznych, a także formułować krytyczne sądy, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie filologii klasycznej, potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie filologii klasycznej, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod, przy rozwiązywaniu problemów w zakresie filologii klasycznej potrafi integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych, potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania wniosków, wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia klasyczna. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania, rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami, ma świadomość wartości dziedzictwa kultury starożytnej Grecji i Rzymu, i świadomie działa na rzecz jego zachowania, uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk współczesnej kultury odwołujących się do tradycji antycznej.