Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Archeologia > Archeologia, stacjonarne drugiego stopnia

Archeologia, stacjonarne drugiego stopnia (WH-0004-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Uzupełniające studia magisterskie na kierunku archeologia trwają 2 lata (4 semestry). Są przeznaczone dla osób które pragną poszerzyć wiedzę z archeologii i mieć podstawy do samodzielnego prowadzenia badań wykopaliskowych. Nauczane przedmioty dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

  • ogólne i podstawowe obejmujące teorie archeologii i wykłady z przedmiotów ogólno humanistycznych i przyrodniczych (np. antropologia kulturowa, metody datowania przyrodniczego);
  • kierunkowe i zawodowe (łącznie z ćwiczeniami terenowymi) obejmujące kilkaset godzin zajęć specjalistycznych i monograficznych z różnych specjalności w zakresie archeologii (zajęcia specjalistyczne z poszczególnych epok pradziejów).

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na archeologii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zostać zatrudnieni w placówkach naukowo-badawczych, urzędach konserwatorskich i muzeach.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

a) dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie Archeologii: średnia ze studiów obliczana na podstawie obowiązującego Regulaminu Studiów, b) dla absolwentów innych studiów I stopnia: nota uzyskana na egzaminie z zakresu Archeologii (poziom egzaminu licencjackiego) przeprowadzanym przez komisję Instytutu Archeologii.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma pogłębioną wiedzę o miejscu archeologii w systemie nauk, jej specyfice oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej, - ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania struktur i instytucji społecznych oraz o procesach ich transformacji, w perspektywie historycznej i antropologicznej, - ma pogłębioną wiedzę na temat systemów chronologii i periodyzacji stosowanych w archeologii oraz na temat przyrodniczych metod datowania, - ma zaawansowaną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową z zakresu wybranych subdyscyplin archeologii, - ma ugruntowaną wiedzę na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, tworzących środowiskowe uwarunkowania rozwoju społeczności ludzkich w przeszłości, - ma pogłębioną wiedzę o najważniejszych kierunkach myśli teoretycznej współczesnej archeologii i wynikających z nich nurtach badawczych w zakresie interpretacji kultury dawnych społeczeństw oraz rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, - zna zaawansowane metody analizy i interpretacji źródeł archeologicznych, właściwe dla różnych tradycji i szkół badawczych oraz zasady publikacji wspomnianych źródeł, - ma rozszerzoną wiedzę o najnowszych osiągnięciach w obrębie wybranej specjalizacji badawczej, - ma zaawansowaną wiedzę o metodyce i procedurach warsztatu badawczego archeologa, zarówno w zakresie prac terenowych, jak i gabinetowych, umożliwiającą podjęcie samodzielnej, twórczej pracy badawczej, - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej, - ma podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach archeologicznych w Polsce i zagranicą oraz o sposobach ich działania. UMIEJĘTNOŚCI - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i językach obcych) oraz nowoczesnych technologii informatycznych, integrować pozyskane informacje i formułować na tej podstawie krytyczne sądy, - potrafi formułować i podejmować problemy badawcze w zakresie archeologii, z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, - potrafi sformułować wnioski wypływające z analizy danych archeologicznych oraz danych pochodzących z innych dyscyplin, zaprezentować je oraz wskazać kierunki dalszych badań, - potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i paradygmatami badawczymi w zakresie archeologii i dyscyplin pokrewnych, w samodzielnej pracy badawczej, - potrafi trafnie rozpoznać i kompleksowo opracować różne kategorie źródeł archeologicznych, z wykorzystaniem wyników analiz specjalistycznych i różnorodnych metod analizy danych, - potrafi samodzielnie formułować hipotezy na temat związków pomiędzy kulturą materialną a procesami społecznymi i historycznymi i krytycznie odnosić się do istniejących poglądów w tym zakresie, - potrafi w sposób merytoryczny prezentować własne poglądy, korzystając z najnowszych osiągnięć archeologii i nauk pokrewnych, - potrafi przygotować pracę pisemną zawierającą wszystkie elementy niezbędne w profesjonalnym opracowaniu naukowym i spełniającą powszechnie przyjęte w literaturze naukowej wymagania edytorskie, z wykorzystaniem różnorodnych kategorii źródeł oraz ujęć syntetycznych i teoretycznych, - potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla danej subdyscypliny archeologii, oparte o wyniki samodzielnej analizy różnorodnych kategorii źródeł archeologicznych oraz ujęcia syntetyczne i teoretyczne, - potrafi posługiwać się zaawansowaną terminologią specjalistyczną, w języku polskim i w językach obcych, uznawanych za podstawowe dla poszczególnych subdyscyplin archeologii, - potrafi przygotować i przeprowadzić terenowe badania archeologiczne, zgodnie z wymogami metodycznymi oraz aktualnymi regulacjami prawnymi, - potrafi przedstawić interpretację wyników archeologicznych badań terenowych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod klasyfikacji i analizy danych, - potrafi wykonać wszystkie kategorie dokumentacji wyników archeologicznych badań terenowych, - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia, uzupełniania i wzbogacania, dokonuje oceny własnych kompetencji oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, - potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role, łącznie z funkcjami kierowniczymi, zwłaszcza w trakcie archeologicznych badań terenowych, - ma pogłębioną świadomość znaczenia badań interdyscyplinarnych w nauce, - posiada pogłębione umiejętności organizacyjne związane z przygotowaniem i realizowaniem badań archeologicznych, - jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, - ma przekonanie o konieczności zachowywania profesjonalizmu i przestrzegania zasad etyki zawodowej, poszukuje możliwości korygowania nieprawidłowych zachowań w tym zakresie, - ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za stan zachowania dziedzictwa archeologicznego i konieczności aktywnego uczestniczenia w działaniach na jego rzecz, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń społecznych i kulturalnych lub uczestnictwo w takich wydarzeniach.