Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Studia nad Chinami > Studia nad Chinami, stacjonarne pierwszego stopnia

Studia nad Chinami, stacjonarne pierwszego stopnia (WSMP-0173-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat - studia nad Chinami

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 2/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r., w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2013/2014 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Wiedza: - ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk społecznych i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk - ma podstawową wiedzę o różnego rodzaju strukturach i instytucjach społecznych w Azji - ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w Azji - ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne w Azji - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii i metodyki nauk społecznych i humanistycznych, właściwych do podjęcia studiów azjatyckich - ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach nauk i dyscyplin umożliwiających studia nad Azją - zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury społeczeństw azjatyckich - ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa kulturowego Azji, we wszystkich jego wytworach - ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, instytucji oraz typów więzi społecznych w Azji - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - zdobywa wiedzę specjalistyczną Umiejętności: - posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł - posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości danego regionu Azji - posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych właściwych dla danego regionu Azji - posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników pozwalającą na rozwiązywanie realnych problemów relacji pomiędzy Wschodem i Zachodem - potrafi prognozować procesy społeczne z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji - rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy normatywne konkretnych kultur - rozumie i potrafi zanalizować proponowane rozwiązania problemów społecznych właściwych dla danego regionu Azji - posiada podstawowy zakres kompetencji komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu i Zachodu - posiada umiejętności przygotowania i prezentacji w języku polskim typowych prac pisemnych i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk humanistycznych społecznych z możliwością ich praktycznych aplikacji - posiada umiejętność przygotowania i prezentacji wystąpień ustnych, w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł - rozumie znaczenie etycznych wymiarów analizowanych zagadnień, swojej dyscypliny i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej - posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - posiada umiejętności językowe w zakresie języka orientalnego na poziomie co najmniej B2 - zdobywa umiejętności specjalistyczne Kompetencje społeczne: - rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe swojej roli ustawicznie doskonaląc wiedzę i umiejętności - posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów i charakteru w kontekście wyzwań i dylematów współczesnego świata - ma świadomość znaczenia wartości kulturowych w Azji i godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej - umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne Wschodu i Zachodu - uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji medialnej - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora i konsultanta we współpracy międzynarodowej w obszarze kultury i gospodarki pomiędzy społeczeństwami Wschodu i Zachodu