Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia (WSMP-0079-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat w zakresie stosunków międzynarodowych

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Zdobywa umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Wiedza - Ma wiedzę ogólną z zakresu podstawowych nauk społecznych - Zna podstawy teoretyczne związane z badaniem stosunków międzynarodowych - Zna podstawy metodologii w zakresie badania stosunków międzynarodowych - W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków międzynarodowych - Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych - Ma wiedzę na temat istoty i charakterystycznych cech systemu międzynarodowego - Ma wiedzę na temat głównych procesów politycznych przebiegających w systemie międzynarodowym - Ma wiedzę na temat głównych zjawisk społecznych i ekonomicznych determinujących ewolucję systemu międzynarodowego - Ma wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych - Ma wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych - Rozumie specyfikę prawa międzynarodowego publicznego i zna jego podstawy - Zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej Umiejętności - Potrafi posłużyć się podstawową metodologią właściwą dla problematyki badania stosunków międzynarodowych - Potrafi prawidłowo stosować terminologię stosowaną w badaniach stosunków międzynarodowych - Potrafi zrozumieć istotę podstawowych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych - Potrafi prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy głównych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych - Potrafi dostrzec istotę konkretnych wydarzeń zachodzących w przestrzeni międzynarodowej - Rozumie znaczenie i złożoność zjawisk społecznych wpływających na stosunki międzynarodowe - Umie posłużyć się w praktycznej analizie systemem normatywnym prawa międzynarodowego - Posiada umiejętność przygotowania prostych prac pisemnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych - Posiada umiejętność przygotowania prostych wystąpień ustnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych - Ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego- Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencja społeczne - Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie - Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych - Potrafi we współdziałaniu z grupą prowadzić proste badania źródłowe w zakresie stosunków międzynarodowych - Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych - Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste tematy związane z funkcjonowaniem prawa międzynarodowego - Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste tematy związane z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych na stosunki międzynarodowe - Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować i przedstawić publicznie opracowanie prostego tematu z dziedziny stosunków międzynarodowych - Potrafi organizować grupę badawczą i nią kierować