Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Ochrona dóbr kultury > Ochrona dóbr kultury, stacjonarne pierwszego stopnia

Ochrona dóbr kultury, stacjonarne pierwszego stopnia (WH-0058-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia zapewniają szerokie spektrum wiedzy na temat prawa o ochronie zabytków, prawa o ochronie własności intelektualnej, wiedzy o historii sztuki powszechnej i polskiej archeologii, antropologii kulturowej i etnografii, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa. Student zapoznaje się z rozwiązaniami organizacyjnymi stosowanymi w naszym kraju w ochronie zabytków i innych elementów dziedzictwa kulturowego. Poznaje problematykę ochrony zabytków architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego oraz ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego, układów urbanistycznych oraz historycznych zespołów industrialnych.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na ochronie dóbr kultury

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących sie szeroko pojętą ochroną dziedzctwa kulturowego: służbach konserwatorskich, muzeach (zwłaszcza wielodziałowych, regionalnych i krajoznawczych), w stosownych wydziałach urzędów samorządowych i w placówkach zaangażowanych w popularyzację dziedzictwa kulturowego (domy kultury, biura informacji turystycznej)

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Dla kandydatów ze starą maturą - egzamin testowy, dla kandydatów z nową maturą konkurs świadectw (wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zawartych w zestawie kwalifikacyjnym)

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu wiedzy o ochronie dóbr kultury w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej. zna i rozumie terminologię związaną z ochroną dóbr kultury ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu ochrony dóbr kultury ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu ochrony dóbr kultury ma podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach naukowych powiązanych z ochroną dóbr kultury ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy o ochronie dóbr kultury i pokrewnych dyscyplinach naukowych zna i rozumie podstawowe metody ochrony dziedzictwa kulturowego i doktryny konserwatorskie właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym UMIEJĘTNOŚCI potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie wiedzy o ochronie dziedzictwa kulturowego i pokrewnych nauk historycznych umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych potrafi opisać konkretne działania konserwatorskie oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i obcych, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i wszechświata uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form