Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Geografia > Geografia, stacjonarne I stopnia

Geografia, stacjonarne I stopnia (WGG-n030-0-ZD-6)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Studia geograficzne I stopnia trwają 3 lata i oferują następujące specjalności: (1) geografia fizyczna, (2) geografia społeczno-ekonomiczna, (3) gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, oraz (4) turystyka. Kończą się one uzyskaniem stopnia licencjata. Każdemu studentowi I roku przydzielony zostaje opiekun naukowy, który jest przewodnikiem i doradcą studenta. Na starszych latach student wybiera opiekuna samodzielnie. Podział na specjalności następuje pod koniec I roku studiów. Na podstawie oświadczeń studentów, którzy deklarują się podając ranking specjalności, na które aspirują (kolejno : pierwszy, drugi, trzeci, czwarty wybór), dokonywana jest kwalifikacja na podstawie średniej ocen z I semestru I roku. Po wypełnieniu limitu na daną specjalność, studenci zapisywani są na kolejną specjalność z rankingu. Pierwszy rok studiów przebiega według ujednoliconego programu dla wszystkich studentów. Pod koniec pierwszego roku studenci wybierają specjalność. Na roku drugim i trzecim studenci studiują według indywidualnych programów, na które składają się: przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku, przedmioty obligatoryjne dla danej specjalności oraz przedmioty do wyboru, które student wybiera zgodnie z zainteresowaniami. Przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku obejmują swoim zakresem wiedzę stanowiącą główne działy geografii, natomiast przedmioty obligatoryjne dla danej specjalności służą poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu tej specjalności. Student bierze udział w wykładach, ćwiczeniach kameralnych i laboratoryjnych, konwersatoriach oraz ćwiczeniach terenowych o charakterze przedmiotowym lub regionalnym. Każde zajęcia posiadają swoją liczbę punktów ECTS. Obowiązkiem studenta jest zgromadzenie określonej liczby punktów ECTS po każdym roku studiów. Szczegółowy program studiów oraz pełny wykaz przedmiotów i ich opis są dostępne w publikowanym co roku katalogu kursów oraz na internetowej stronie www.geo.uj.edu.pl.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na geografii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, jednostkach planistycznych, gospodarczych, administracji publicznej oraz w instytucjach oświatowych i naukowych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Dla kandydatów ze starą maturą - egzamin testowy, dla kandydatów z nową maturą konkurs świadectw (geografia poziom rozszerzony oraz matematyka lub historia poziom podstawowy).

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna przedmiot badań, strukturę i miejsce geografii w rodzinie nauk oraz podstawowe fakty z historii geografii; zna i rozumie kluczowe pojęcia geografii - zna podstawy geologii, astronomii, ekonomii i socjologii w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia przestrzennego zróżnicowania zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na Ziemi - zna podstawy teoretyczne i metody pozyskiwania danych geograficznych (przestrzennych) - ma podstawową wiedzę o analizie i wizualizacji danych geograficznych; zna podstawowe technologie służące do ich udostępniania - zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę środowiska przyrodniczego (abiotycznego i biotycznego), ich przyczyny i uwarunkowania w skali lokalnej, regionalnej i globalnej - zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę zjawisk społeczno-ekonomicznych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz zna ich uwarunkowania przyrodnicze, historyczne, polityczne, społeczne i technologiczne - zna i rozumie zależności zachodzące pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a życiem i działalnością człowieka; rozumie w jaki sposób kształtują się te zależności w różnych skalach przestrzennych i czasowych - zna przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, prawne i technologiczne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska - zna i rozumie podstawowe koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście procesów globalizacji oraz integracji gospodarczej i politycznej - ma pogłębioną wiedzę na temat przestrzennego zróżnicowania środowiska przyrodniczego Polski oraz działalności człowieka na jej obszarze z uwzględnieniem historii rozwoju oraz współczesnego miejsca w Europie i na świecie - ma pogłębioną wiedzę w zakresie studiowanej specjalności UMIEJĘTNOŚCI - posługuje się podstawową terminologią geograficzną w języku polskim i angielskim - umie odnaleźć i wyselekcjonować informacje z literatury naukowej - wybiera i potrafi zastosować właściwe metody pozyskiwania danych do rozwiązywania problemów przyrodniczych i społecznych; potrafi wykorzystać dostępne źródła danych, w tym mapy - umie wykonać podstawowe obserwacje i pomiary, przyrodnicze i społeczne w terenie - potrafi stosować odpowiednie metody prezentacji kartograficznej korzystając z danych pochodzących z własnych pomiarów i obserwacji terenowych oraz różnorodnych źródeł danych geograficznych - wykorzystuje podstawowe narzędzia statystyczne i metody analizy przestrzennej do określania relacji pomiędzy zmiennymi przyrodniczymi i społeczno-ekonomicznymi oraz do badania ich dynamiki - umie opracować i zaprezentować wybrany problem geograficzny w formie pisemnej i ustnej z zachowaniem właściwej struktury logicznej, z poprawną dokumentacją źródeł, stosując odpowiednie metody prezentacji graficznej wyników badań (np. tabele, wykresy, mapy) - umie przygotować opracowanie o charakterze monograficznym dotyczące miejscowości, regionu lub kraju obejmujące sferę przyrodniczą i społeczno-ekonomiczną - planuje i prowadzi wycieczkę wykorzystując wiedzę geograficzną; potrafi poruszać się w terenie korzystając z mapy oraz nawigacji satelitarnej - potrafi zastosować wiedzę geograficzną do analizy i interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych; umie wskazać czynniki warunkujące te procesy oraz przewidywać ich oddziaływanie i skutki w różnych skalach przestrzennych - bierze aktywny udział w dyskusji nad wybranym zagadnieniem geograficznym - ma umiejętności językowe, w tym w zakresie nauk geograficznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - wykazuje poszerzone umiejętności wykonywania pomiarów i analizy danych w zakresie studiowanej specjalności KOMPETENCJE SPOŁECZNE - wykazuje poszerzone umiejętności wykonywania pomiarów i analizy danych w zakresie studiowanej specjalności - rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie; wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł - jest odpowiedzialny, szczególnie w warunkach terenowych i laboratoryjnych, za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za powierzony sprzęt - posiada zdolność do pracy w zespole i potrafi krytycznie ocenić własną rolę w grupie oraz odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania - ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki i poszanowania praw autorskich - docenia wartość środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę - jest otwarty i tolerancyjny wobec innych narodów, ras, kultur i religii - wykazuje ciekawość świata; w swoim otoczeniu dostrzega zróżnicowanie zjawisk przyrodniczych i ich wpływ na życie i działalność człowieka; podejmuje i realizuje zamierzenia, związane z poznawaniem innych miejsc, regionów i krajów