Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie zasobami przyrody > Zarządzanie zasobami przyrody, stacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie zasobami przyrody, stacjonarne drugiego stopnia (WBL-0143-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Program studiów Zarządzanie zasobami przyrody łączy aktualną wiedzę przyrodniczą z umiejętnościami praktycznymi trudnymi do uzyskania na innych, pokrewnych kierunkach prowadzonych na Wydziale Biologii UJ.
Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami przyrody i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych. Absolwenci będą także posiadali wiedzę dotyczącą ochrony przyrody, waloryzacji i oceny ryzyka środowiskowego. Moduły kształcenia zostały tak dobrane, aby absolwent dysponował aktualną wiedzą dotyczącą podstaw prawnych i systemu ochrony przyrody w Polsce oraz potrafił skutecznie i kompleksowo rozwiązywać problemy wynikające z konfliktu interesów różnych środowisk społecznych i działań gospodarczych z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony przyrody. Istotną rolę w programie odgrywają także zajęcia laboratoryjne, terenowe oraz projekty grupowe rozwijające umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium - zarządzanie zasobami przyrody

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów Zarządzanie zasobami przyrody jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych instytucjach administracji państwowej, placówkach ochrony przyrody oraz firmach konsultingowych i pozarządowych zajmujących się inwentaryzacją i waloryzacją przyrody, a także oceną ryzyka środowiskowego wynikającego z intensywnego rozwoju infrastruktury gospodarczej kraju. Posiada również wiedzę i umiejętności praktyczne przydatne w pracy w placówkach naukowo-badawczych i szkołach wyższych. Potrafi przygotować wniosek projektowy i skutecznie aplikować o fundusze celowe na działalność związaną z ochroną przyrody.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

rozmowa kwalifikacyjna

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 1/I/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów zarządzanie zasobami przyrody, od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - rozumie złożoność procesów i zjawisk oraz ich konsekwencje dla zasobów przyrody - ma wiedzę z zakresu metodologii nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności, waloryzacji i oceny ryzyka środowiskowego, a także potrafi krytycznie analizować dane i wyniki z wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych i statystycznych - ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych niezbędną dla rozumienia obserwowanych związków, zależności i funkcjonowania przyrody - ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony przyrody, zarządzania zasobami przyrody oraz prawnych aspektów działań, dzięki którym dostrzega związki, zależności, ryzyko i konsekwencje decyzji administracyjnych na różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego - zna aktualne problemy środowiska przyrodniczego i potrafi wskazać nowe zagrożenia - zna i na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne w zakresie ochrony przyrody i zarządzania zasobami naturalnymi - dostrzega dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych - potrafi wskazać nowe trendy i kierunki zmian w ochronie przyrody i zarzadzaniu jej zasobami - zna podstawowe i zaawansowane metody prognozowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu metod matematycznych, statystycznych i informatycznych - zna zasady planowania badań, weryfikowania hipotez badawczych oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w analizie i ocenie jakości środowiska przyrodniczego - zna ustawodawstwo, zasady i procedury stanowiące system zarządzania zasobami przyrody w Polsce - dysponuje praktyczną wiedzą dotyczącą sposobów pozyskiwania i rozliczania projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony przyrody i zarządzania jej zasobami - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii - zna, rozumie i stosuje zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu wykonywania waloryzacji, oceny ryzyka inwestycji i negatywnych skutków dla środowiska UMIEJĘTNOŚCI - stosuje procedury i narzędzia badawcze właściwe dla działań związanych z ochroną przyrody i zarządzania jej zasobami - potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać konieczne informacje z różnych źródeł w języku polskim i angielskim - posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu ochrony przyrody - posiada umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych - potrafi zaplanować i pod kierunkiem opiekuna naukowego przeprowadzić waloryzację i ocenę stanu środowiska i zasobów przyrody, a także ocenić ryzyko planowanych działań i inwestycji - stosuje adekwatne narzędzia statystyczne oraz programy komputerowe do gromadzenia danych i ich opracowywania - wykorzystuje specjalistyczną wiedzę konieczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków - potrafi przygotować prezentację z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimedialnej - wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej i rewaloryzacyjnej prezentującej własne badania, a także opisać wyniki przeprowadzonych ekspertyz i analiz środowiskowych - dość swobodnie komunikuje się w języku angielskim, potrafi przedstawić w tym języku zagadnienia związane z tematyką studiów - samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową - ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - umie pracować w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem - potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy i posiadanego doświadczenia - identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki - ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych - wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających podczas pracy oraz wpływa na tworzenie bezpieczeństwa w pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii - ma świadomość konieczności ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz zrównoważonego nimi gospodarowania, posiada zdolności mediacji i przedstawiania własnych argumentów - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy osiągając zamierzone efekty w określonym czasie