Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie publiczne > Zarządzanie publiczne, stacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie publiczne, stacjonarne drugiego stopnia (WZKS-0148-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE kierowane są do osób, zainteresowanych działaniem instytucji publicznych i pozarządowych, które w przyszłości chciałyby pełnić rolę menadżerów instytucji publicznych.
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania, które uzupełnione są o moduły z zakresu ekonomii i finansów, socjologii, psychologii, prawa i komunikacji interkulturowej. Studia pełnią w procesie przygotowania menadżerów dla sektora publicznego potrójną funkcję: pozwalają poszerzyć wiedzę o bardziej zaawansowane metody i techniki zarządzania, wprowadzają przyszłych zarządzających w sektorze publicznym do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej, a także wzbogacają o niezbędne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji samorządowych. Program studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w organach administracji rządowej oraz samorządowej wszystkich szczebli, w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na zarządzaniu publicznym

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia pełnią w procesie przygotowania menadżerów dla sektora publicznego potrójną funkcję: pozwalają poszerzyć wiedzę o pogłębione metody i techniki zarządzania, wprowadzają przyszłych zarządzających w sektorze publicznym do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej, a także wzbogacają o niezbędne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji samorządowych. Program studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w organach administracji rządowej oraz samorządowej wszystkich szczebli, w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent może podejmować wyzwania badawcze oraz kontynuować edukację w szkołach doktorskich.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Średnia ocen ze studiów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Wiedza Zna i rozumie znaczenie fundamentalnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie. Zna i rozumie istotę i dynamikę głównych współczesnych systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności. Zna i rozumie wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla dyscypliny zarządzanie). Zna i rozumie skutki ekonomiczne, społeczne, polityczne i środowiskowe różnic w zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw i instytucji. Zna i rozumie wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami. Zna i rozumie istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Zna i rozumie znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji. Zna i rozumie wybrane zagadnienia ze współczesnego dorobku psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania. Zna i rozumie podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej. Zna i rozumie podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych. Zna i rozumie zastosowanie wybranych zaawansowanych metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w organizacji. Zna i rozumie wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych obszarach działalności organizacji. Zna i rozumie wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji. Zna i rozumie kluczowe przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego. Zna i rozumie podstawy i znaczenia procesów restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej organizacji. Zna i rozumie podstawowe strategie zmieniania i rozwoju systemów społecznych (w szczególności na poziomie organizacji). Zna i rozumie podstawowe strategie negocjacyjne. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Zna i rozumie ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. Umiejętności Potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu. Potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu. Potrafi samodzielnie podejmować działalność gospodarczą lub społeczną w wybranym sektorze. Potrafi prowadzić pogłębioną obserwację wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz analizować i interpretować przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych te zjawiska i procesy. Potrafi identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej. Potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności. Potrafi modelować i przewidywać przebieg wybranych procesów w organizacji lub instytucji przy użyciu niektórych zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych. Potrafi w wybranym zakresie, projektować i stosować w zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa, organizacji. Potrafi integrować wiedzy z niektórych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów. Potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji. Potrafi dokonać diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii organizacji. Potrafi posiada umiejętności związane z metodyką przeprowadzania audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa. Potrafi posługiwać się wybranymi normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.), w tym na poziomie zintegrowanym. Potrafi posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie działalności gospodarczej i społecznej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji. Potrafi posiada umiejętności projektowania wybranych zmian w organizacji. Potrafi posiada umiejętności związane z metodyką projektowania i wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania w organizacji. Potrafi posługiwać się wybranymi elementami metodycznymi w procesach kierowania projektami na różnych poziomach. Potrafi dokonać doboru i zarządzać zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich. Potrafi przygotować typowe prace pisemne związanych z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym. Potrafi posługiwać się bardziej zaawansowaną terminologią ekonomiczną, w tym w języku obcym. Potrafi wykazać się umiejętnościami językowymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kompetencje społeczne Jest gotów do utworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań. Jest gotów do porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania. Jest gotów do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów. Jest gotów do adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji. Jest gotów do samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i globalizacji. Jest gotów do samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w wybranym zakresie). Jest gotów do przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych. Jest gotów do podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych w skali mikro oraz makro. Jest gotów do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań.

Plan studiów: