Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zdrowie publiczne > Zdrowie publiczne, stacjonarne drugiego stopnia

Zdrowie publiczne, stacjonarne drugiego stopnia (WNZ-0100-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: polski

Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego. W trakcie studiów prowadzony jest lektorat z języka angielskiego, zaś jeden przedmiot wykładany jest w języku angielskim. Ponadto, istnieje możliwość wyboru ścieżki angielskojęzycznej i nauki wspólnie ze studentami zagranicznymi, zgodnie z objaśnieniami zamieszczonymi poniżej.
ZDROWIE PUBLICZNE łączy wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, biologicznych i medycznych, z wiedzą z dziedziny zarządzania, ekonomii, prawa oraz nauk społecznych i psychologii. Student poznaje procesy warunkujące stan zdrowia, metody służące ochronie zdrowia i wzmacnianiu potencjału zdrowotnego społeczeństwa oraz zasady racjonalnego i ekonomicznego stosowania tych metod. Studenci zdobywają m.in. umiejętność identyfikowania problemów zdrowotnych i wiązania ich z działaniami systemu ochrony zdrowia, rozwiązywania tych problemów na poziomie populacji, posługiwania się przepisami prawnymi i narzędziami zarządczymi w obrębie sektora zdrowotnego, wykorzystywania metod analizy ekonomicznej w ocenie działań i interwencji. Na studiach drugiego stopnia, których ukończenie daje absolwentowi tytuł zawodowy magistra, student zalicza moduły obowiązkowe z zakresu nauk podstawowych (np. ekonomia, socjologia medycyny, biostatystyka, metodyka badań naukowych) oraz nauk specjalistycznych (np. polityka zdrowia publicznego, żywienie człowieka, promocja zdrowia i programy zdrowotne, epidemiologia, adresowana polityka społeczna, system zdrowotny i jego europejska interpretacja, zdrowie środowiskowe, ekonomika sektora ochrony zdrowia, zabezpieczenie wobec ryzyka choroby, nadzór w zdrowiu publicznym, specjalistyczny język angielski w zdrowiu publicznym, ocena technologii medycznych i gospodarka lekami). Pod koniec pierwszego roku studiów student wybiera jedną z trzech ścieżek specjalizacyjnych – Programy zdrowotne (przedmioty: projektowanie badań naukowych, zdrowie psychiczne w pracy socjalnej, analiza danych w badaniach biomedycznych, demografia, styl życia a zdrowie, zdrowie matki i dziecka, edukacja zdrowotna, zdrowie osób starszych, medycyna pracy), Zarządzanie w ochronie zdrowia (przedmioty: ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych, zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, zarządzanie w warunkach zmiany, analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia, marketing, telemedycyna i e-zdrowie) lub prowadzoną w języku angielskim ścieżkę Governance of health system in transition (przedmioty: introduction to governance in health system, health systems goals and performance in transition, financial resources for health, human resources for health, change management and leadership, economic burden of diseases, health technology assessment and rational pharmaceutical policy, market and economic incentives in health care, new public management in health care, projections of health care expenditure and revenue, coordinated/managed care, health impact assessment in all policies, qualitative and quantitative research methods). Program studiów przewiduje również pięciotygodniową praktykę oraz seminarium dyplomowe powiązane z napisaniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM:

https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/
Dodatkowo zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku, Instagramie oraz czytania naszego bloga, prowadzonego przez pracowników i studentów Instytutu Zdrowia Publicznego:

  • Facebook: https://www.facebook.com/InstytutZdrowiaPublicznegoUJCM/
  • Instagram: https://www.instagram.com/zdrowiepubliczneujcm/
  • Blog Zdrowia Publicznego: https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/blog/

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na zdrowiu publicznym

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne jest przygotowany do: - bycia uczestnikiem zespołu opracowującego programy ochrony zdrowia; - kierowania zespołem opracowującym programy ochrony zdrowia; - kierowania zespołem metodyczno-organizacyjnym w jednostkach opieki zdrowotnej; - kierowania działem zajmującym się prewencją i promocją zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej; - samodzielnego realizowania zadań w administracji opieki zdrowotnej, instytucjach rządowych i samorządowych, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i organizacjach pozarządowych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub wyższego stopnia na dowolnym kierunku oraz kolejność zgłoszeń.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: prezentuje pogłębioną wiedzę na temat epidemiologii i prewencji chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym związanych z jakością środowiska, stylem życia i sposobem żywienia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego; zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz rozpowszechnienia chorób; zna tematykę nierówności w zdrowiu i różne modele je wyjaśniające; wykazuje się wiedzą dotyczącą realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym; zna główne trendy rozwoju i projekty w zdrowiu publicznym; ma pogłębioną wiedzę na temat planowania, realizacji i oceny skuteczności programów zdrowotnych i społecznych oraz zna przykłady dobrych praktyk w obszarze zdrowia publicznego; posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za działania prozdrowotne i prospołeczne oraz monitorowania realizowanych przez nie strategii; zna zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw oraz metod badań; przekonań i zachowań zdrowotnych oraz ich uwarunkowań; zna podstawowe teorie i koncepcje socjologiczne pozwalające zrozumieć rolę badań socjomedycznych czynników społeczno-kulturowych w zdrowiu publicznym; rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w obszarze: opieki, edukacji, promocji, nadzoru, planowania; rozumie wzajemne relacje między procesami politycznymi i ekonomicznymi a efektywnym działaniem na rzecz zdrowia populacji; posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji i finansowania systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie; rozumie wzajemne relacje między procesami politycznymi i ekonomicznymi a efektywnym działaniem na rzecz zdrowia populacji; zna zasady i uwarunkowania alokacji środków w ochronie zdrowia; zna na poziomie rozszerzonym metody analiz ekonomicznych stosowane w ochronie zdrowia; posiada wiedzę na temat metod planowania i zarządzania strategicznego na różnych poziomach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia; ma pogłębioną wiedzę w zakresie zagadnień prawnych i ekonomicznych dotyczących podmiotów sektora ochrony zdrowia; zna zasady procedury akredytacyjnej zakładów opieki zdrowotnej; zna techniki i metody kontraktowania usług zdrowotnych oraz metody i techniki ich rozliczania; posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi; posiada podstawową wiedzę na temat interakcji społecznych; opanował szczegółową wiedzę na temat nadzoru w zdrowiu publicznym; posiada wiedzę o zintegrowanych systemach zarządzania w sytuacjach kryzysowych; posiada wiedzę o źródłach informacji naukowej i profesjonalnej w zdrowiu publicznym; posiada poszerzoną wiedzę o narzędziach i systemach informacyjnych i informatycznych przydatnych przy opracowywaniu programów związanych ze zdrowiem publicznym; posiada wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących systemu obiegu dokumentów elektronicznych w ochronie zdrowia; wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz technik zbierania danych i narzędzi badawczych; ma poszerzoną wiedzę na temat wnioskowania statystycznego; zna metody redukowania i radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu; zna zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w pracy zawodowej a także zasady udostępniania, wykorzystania i ochrony zasobów informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia; wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat zagadnień omawianych na wybranych przez siebie ścieżek specjalizacyjnych; posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji; potrafi zaplanować programy w obszarze zdrowia publicznego oraz dokonać ich ewaluacji; potrafi wyciągać wnioski dotyczące wpływu polityki zdrowotnej państwa na realizację programów zdrowia publicznego i inne polityki; posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań różnych problemów z zakresu zdrowia publicznego z uwzględnieniem obowiązujących norm; opisuje i analizuje główne strategie i reformy zdrowotne wybranych krajów europejskich oraz międzynarodowe strategie zdrowia publicznego; potrafi krytycznie ocenić wiarygodność informacji/danych w ocenie uwarunkowań zdrowia populacji; potrafi stosować techniki skutecznego komunikowania się społecznego i interpersonalnego i ocenia jakość komunikowania w różnych sytuacjach społecznych; potrafi pracować w zespole nad rozwiązywaniem wybranego problemu zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką; potrafi zaplanować działania integracyjne i wspierające dla interwencji z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; identyfikuje bariery we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w społeczności lokalnej oraz stosuje odpowiednie metody komunikacyjne realizując konkretne programy edukacyjne; umie zastosować wiedzę na temat jakości życia uwarunkowanej zdrowiem dla rozwiązywania problemów osób chorych przewlekle i niepełnosprawnych; posiada umiejętność doboru i wykorzystywania narzędzi informatycznych stosowanych przy planowaniu i realizowaniu programów zdrowotnych; potrafi planować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie środowiskowych zagrożeń zdrowia; potrafi wyszukiwać i analizować informacje dotyczące problemów zdrowotnych i czynników wpływających na zdrowie określonej populacji oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego; umie wykorzystać narzędzia i metody analizy strategicznej i sporządzić plan strategiczny dla instytucji ochrony zdrowia; potrafi ocenić sytuację finansową jednostki opieki zdrowotnej i sporządzić biznes plan; potrafi zastosować wiedzę na temat możliwości i ograniczeń różnych instrumentów alokacji zasobów realnych i finansowych w systemie ochrony zdrowia przy formułowaniu rekomendacji odnoszących się do; konstrukcji polityki zdrowotnej i oceny programów zdrowotnych; potrafi analizować, monitorować i ewaluować realizację działań i programów społecznych adresowanych do określonych grup ludności; posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do wdrażania w jednostkach ochrony zdrowia struktur bezpieczeństwa danych osobowych i informacji niejawnych; potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań; wykazuje się umiejętnościami zdobytymi w ramach; wybranych przez siebie ścieżek specjalizacyjnych; zna język obcy w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów; ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy, poszerzania swoich umiejętności oraz podejmowania działań w oparciu o wiarygodne źródła informacji; wykazuje gotowość do współpracy w rozwiązywaniu problemów naukowych, społecznych i zawodowych, kierując się przy tym zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi; przejawia zaangażowanie w promocję idei zdrowia publicznego i zainteresowanie problemami polityki społecznej i zdrowotnej; potrafi współpracować z różnymi instytucjami w działaniach na rzecz poprawy stylu życia społeczeństwa; potrafi odpowiedzialnie planować zadania i wyjaśniać członkom swojego zespołu wymagania wynikające z realizacji projektów nad którymi pracuje; cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem własnym; wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów w celu podjęcia właściwej decyzji; przestrzega zasad etycznych obowiązujących w badaniach naukowych i pracy zawodowej; wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie; umie pracować w grupie.