Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zaawansowane materiały i nanotechnologia > Zaawansowane materiały i nanotechnologia, stacjonarne drugiego stopnia

Zaawansowane materiały i nanotechnologia, stacjonarne drugiego stopnia (WFAI-0314-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia 'Zaawansowane materiały i nanotechnologia' są studiami międzykierunkowymi, prowadzonymi wspólnie przez Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydział Chemii UJ na podstawie zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie unikatowego kierunku studiów. Studia te przeznaczone są dla osób zainteresowanych nowymi materiałami i technologiami, zafascynowanych postępem technicznym, pragnących w pełni rozumieć działanie otaczających nas nowoczesnych urządzeń i systemów, a w przyszłości przyczynić się do ich rozwoju. Studia 'Zaawansowane materiały i nanotechnologia' II stopnia adresowane są do absolwentów studiów 'Zaawansowane materiały i nanotechnologia' I stopnia oraz do absolwentów innych kierunków studiów I stopnia, których programy zapewniają wykształcenie ogólne obejmujące matematykę, fizykę, chemię oraz wykształcenie w zakresie wiedzy o materiałach. Studia II stopnia pogłębiają i rozszerzają wiedzę zdobytą na I stopniu studiów.
Studia odbywają się przy ścisłym włączeniu studentów w działalność badawczą i rozwojową prowadzoną przez grupy badawcze Wydziałów Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Chemii UJ. Po pierwszym semestrze studenci wybierają jedną ze specjalizacji: Fotonika i nanotechnologia, Zaawansowane materiały dla technologii informacyjnej, Biomateriały, Nanomateriały.
Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego (w tym kurs języka angielskiego na zaawansowanym poziomie), przedmioty podstawowe obejmujące mikroskopowe i spektroskopowe metody badania materiałów, przedmioty kierunkowe obejmujące zaawansowane materiały i nanotechnologię oraz zależne od wyboru specjalizacji przedmioty specjalizacyjne, seminaria i pracownie.
Studia prowadzone są zgodnie z systemem ECTS (European Credit Transfer System).

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium w zakresie zaawansowanych materiałów i nanotechnologii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

-

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii oraz dziedzin nauk podstawowych, rozumie znaczenie tych dziedzin dla cywilizacji technicznej; - ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności; - zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz modele matematyczne właściwe dla nauki o materiałach i nanotechnologii; potrafi samodzielnie odtworzyć/dowieść podstawowe twierdzenia i prawa; - zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych oraz technik informatycznych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu nauki o materiałach i nanotechnologii; - zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej stosowanej w badaniach z zakresu nauki o materiałach i nanotechnologii; - ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie nauki o materiałach i nanotechnologii; - zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym; - ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną; - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej; - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. UMIEJĘTNOŚCI - potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach nauki o materiałach i nanotechnologii; - potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować niepewności pomiarowe; - potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów programowania; - potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii i dziedzin nauk pokrewnych; - potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań; - potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w dziedzinach nauk o materiałach i nanotechnologii oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych; - potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia, potrafi zarządzać czasem; - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych dotyczących zagadnień z dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii w języku polskim i języku angielskim; - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień z dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii w języku polskim i języku angielskim; - ma opanowany język angielski zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, rozumie konieczność rzetelnego i terminowego wykonywania swoich zadań; - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; - rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy; - ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność; - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.