Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zaawansowane materiały i nanotechnologia > Zaawansowane materiały i nanotechnologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Zaawansowane materiały i nanotechnologia, stacjonarne pierwszego stopnia (WFAI-0314-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia Zaawansowane materiały i nanotechnologia I stopnia są studiami międzykierunkowymi, prowadzonymi wspólnie przez Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydział Chemii UJ na podstawie zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie unikatowego kierunku studiów. Studia te przeznaczone są dla osób zainteresowanych nowymi materiałami i technologiami, zafascynowanych postępem technicznym, pragnących w pełni rozumieć działanie otaczających nas nowoczesnych urządzeń i systemów, a w przyszłości przyczynić się do ich rozwoju.
Blok przedmiotów podstawowych obejmuje matematykę, fizykę, chemię, informatykę i elektronikę. Przedmioty wchodzące w skład bloku kierunkowego obejmują podstawy wiedzy o materiałach (metale, materiały ceramiczne, materiały polimerowe, nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, materiały dla elektroniki), metody badania i projektowania materiałów oraz zajęcia laboratoryjne. W trzecim ostatnim roku studiów I stopnia, w trakcie realizacji pracy licencjackiej, wprowadzony jest indywidualny tryb studiowania, który pozwala na rozwinięcie samodzielności i na bliższy kontakt z wybranymi dziedzinami nauki o materiałach lub nanotechnologii.
Przyszłe zaawansowane materiały oraz urządzenia będą coraz bardziej złożone, a ich funkcjonalność w coraz większym stopniu będzie opierać się na subtelnych efektach kwantowych, rozmiarowych, emergentnych, etc. Dlatego program studiów kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia łączy wiedzę na zaawansowanym poziomie z zakresu dziedzin podstawowych, z praktyczną wiedzą o materiałach. Dzięki temu absolwent studiów będzie w stanie rozumieć problemy związane z projektowaniem, syntezą i funkcjonalnością nowych materiałów, nanomateriałów i nanourządzeń oraz będzie w stanie, po nabyciu stosownej praktyki, problemy te rozwiązywać. Studia prowadzone są zgodnie z systemem ECTS (European Credit Transfer System).

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat w zakresie zaawansowanych materiałów i nanotechnologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

świadectwo dojrzałości

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - absolwent ma podstawową wiedzę w zakresie dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii oraz w zakresie dziedzin nauk fizycznych i chemicznych; - ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności; - rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa; - zna wybrane metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu nauki o materiałach i nanotechnologii oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych; - zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania; - zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej do badań w zakresie nauki o materiałach i nanotechnologii; - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; - ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną; - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej; - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody; - potrafi wykonywać analizy ilościowe z rachunkiem niepewności oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe; - potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki; - posiada umiejętność stosowania wybranych pakietów oprogramowania komputerowego i języków programowania komputerowego; - potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu nauki o materiałach i/lub nanotechnologii oraz sposoby jego rozwiązania; - potrafi, w sposób przystępny, przedstawić podstawowe fakty z dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii; - potrafi uczyć się samodzielnie, potrafi zarządzać czasem; - posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; - posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; - ma opanowany język angielski, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, rozumie konieczność rzetelnego i terminowego wykonywania swoich zadań; - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; - rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; - rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność; - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.