Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie kulturą i mediami > Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia

Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia (WZKS-0121-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia wyróżnione w 2017 roku certyfikatem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Studia z przyszłością".
Program studiów na kierunku „zarządzanie kulturą i mediami” jest unikatowym kierunkiem studiów I stopnia, na który składa się szerokie spektrum różnorodnych zajęć podzielonych na następujące grupy:
1) grupę zajęć obligatoryjnych, która obejmuje przede wszystkim zajęcia z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ekonomii i finansów, filozofii oraz wiedzy o kulturze.
2) grupę zajęć fakultatywnych, która obejmuje laboratoria fakultatywne z zakresu zarządzania oraz wiedzy o kulturze. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronach internetowych Instytutu Kultury będzie publikowany katalog dostępnych w danym roku akademickim laboratoriów, spośród których studenci wybierają zajęcia odpowiadające ich indywidualnym zainteresowaniom. Zapisy na laboratoria realizowane są na początku danego roku akademickiego zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze.
3) dwie grupy zajęć specjalizacyjnych:
zarządzanie kulturą
zarządzanie mediami.
Studenci w toku studiów I stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów I stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Student zobowiązany jest do zdobycia w ramach zajęć podstawowych i specjalistycznych min. 60 ECST w każdym roku akademickim, a w toku studiów 180 ECTS. Na ostatnim roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym dwa semestry. Seminarium kończy się egzaminem i obroną pracy licencjackiej. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznym obejmują wkłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria. Formami zaliczenia są egzaminy ustne oraz pisemne, a także zaliczenie na ocenę oraz zaliczenia bez oceny.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na zarządzaniu kulturą i mediami

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia z zakresu zarządzania kulturą i mediami przygotowują do wykonywania zawodu menedżera kultury średniego stopnia, dostarczając wiedzy zarówno teoretycznej z zakresu podstawowych obszarów kultury: literatury, filmu, muzyki, teatru, historii sztuki, antropologii oraz mediów, jak i praktycznej dotyczącej zarządzania i organizacji kultury w Polsce, marketingu, ekonomiki i finansowania kultury i mediów. Istotnym aspektem przygotowania zawodowego jest również ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się najnowszymi narzędziami medialnymi oraz innowacyjnymi formami przedsiębiorczości w kulturze. Wiedza i umiejętności Absolwenta, wsparte realizacją projektów kulturalnych, spotkaniami z przedstawicielami wielu organizacji oraz praktykami zawodowymi, powodują, że jest on przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych i medialnych: teatrach, muzeach, domach kultury, stacjach radiowych i telewizyjnych. Studia stwarzają także szansę zdobycia wysokich kwalifikacji, pozwalających na zatrudnienie w agencjach reklamy, sektorze IT oraz sektorze przemysłów kreatywnych. Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować studia II stopnia

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Świadectwo dojrzałości - polska nowa matura, polska stara matura (na podstawie wyników Centralnych Egzaminów Wstępnych). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna metodologię badań dotyczących zarządzania w naukach humanistycznych - zna i rozumie genezę różnych definicji kultury - potrafi wyjaśnić genezę nauk o zarządzaniu oraz ich rozwój w odniesieniu do szeroko pojętej kultury - zna system prawny regulujący działalność organizacji kultury i organizacji medialnych w Polsce - zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące kategorii kultury - zna historię rozwoju nauk o zarządzaniu na poziomie podstawowym - posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu periodyzacji epok i nurtów kulturowych, ich przedstawicieli oraz założeń ideowych i artystycznych, jak również postaw społecznych, wyobrażeń i wartości - wykazuje się wszechstronną znajomością dziejów kultury (z podziałem na różne obszary aktywności kulturowej i artystycznej) - ma podstawową wiedzę z zakresu komunikacji społecznej w kontekście rozwoju historycznego, społeczno-kulturowego, jak również w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych - ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki kultury i mediów - zna i rozumie zasady marketingu kultury i mediów - wykazuje orientację we współczesnym życiu kulturalnym - zna możliwości związane z wykorzystaniem nowych mediów w działalności kulturalnej - zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - ma podstawową wiedzę z zakresu rynku mediów w Polsce - ma podstawową wiedzę z zakresu antropologii kulturowej - dostrzega zróżnicowanie kulturowe świata i związaną z tym problematykę komunikacji kulturowej - ma podstawową wiedzę z zakresu historii i problematyki regionalizmu - wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu wielokulturowości w życiu społecznym - zna dzieje filozofii zachodniej, w tym także estetyki, co stanowi podstawę wiedzy humanistycznej - zna i rozumie rolę mediów w kształtowaniu kultury - zna i rozumie historyczny rozwój mediów - zna i rozumie rolę Internetu w kształtowaniu kultury, stosunków społecznych i ekonomicznych na poziomie lokalnym i globalnym - zna podstawy bezpieczeństwa sieci internetowych UMIEJĘTNOŚCI - umie prowadzić kwerendę naukową; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje pochodzące z różnych źródeł - potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego rozwijać umiejętności badawcze oraz samodzielnie zdobywać wiedzę - potrafi rozpoznać i poddać analizie krytycznej różne rodzaje wytworów kultury; umie umiejscowić je na mapie historyczno-kulturowej - potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne poświęcone zagadnieniom związanym z dziejami kultury oraz problematyką zarządzania kulturą i mediami - posiada umiejętność przygotowania typowej pracy pisemnej dotyczącej wybranych obszarów zarządzania kulturą i mediami - potrafi samodzielnie określić koncepcję przygotowywanej wypowiedzi ustnej albo pisemnej, podać jej tezę oraz strukturę, jak również dokonać wyboru bibliografii. Pod kierunkiem opiekuna naukowego umie skomponować i zredagować wypowiedź - pod kierunkiem opiekuna naukowego zdobywa umiejętność w pracy nad opracowaniem projektu i jego realizacją - posiada umiejętność krytycznej refleksji nad tekstami na temat zarządzania, dziejów kultury oraz mediów - umie ocenić zakres odpowiedzialności społecznej mediów i stopień jej stosowania - umie posługiwać się podstawowymi aplikacjami wspomagającymi procesy zarządzania - dzięki uzyskanej wiedzy humanistycznej potrafi opisywać świat kultury z jego instytucjami potrafi samodzielnie oceniać różne artefakty oraz fenomeny świata kultury - wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł elektronicznych - umie zastosować narzędzia do wyszukiwania informacji i ocenić ich relewantność - potrafi tworzyć w stopniu podstawowym różnego rodzaju specyficzne dla Internetu pod względem technologicznym treści do rozpowszechnienia w Internecie - wyjaśnia społeczną rolę mediów i potrafi podać stosowne przykłady - wykazuje się umiejętnościami językowymi na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą) - potrafi użyć narzędzi internetowych dla efektywnej komunikacji KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - rozumie zasady współpracy w grupie - potrafi prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych służących realizacji określonego zadania - ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form - potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku dla poglądów i osoby interlokutora - potrafi użyć narzędzi internetowych dla współdziałania wewnątrz grupy - uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z Internetu i różnych jego form - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - jest przygotowany do uczestniczenia w projektach społecznych (kulturalnych, obywatelskich, gospodarczych), uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne - potrafi organizować zespoły zadaniowe i przewodzić im w celu realizacji wspólnego projektu - potrafi pełnić rolę aktywnego propagatora wiedzy i umiejętności związanych ze swoją specjalnością - dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne oraz przekazy medialne

Plan studiów: