Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie informacją > Zarządzanie informacją, stacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie informacją, stacjonarne drugiego stopnia (WZKS-0134-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski
Studia magisterskie na kierunku „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ” w Instytucie Studiów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprojektowane są dla osób zainteresowanych naukowym poznaniem zjawisk i procesów informacyjnych związanych z jej poszukiwaniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem, udostępnianiem i wykorzystaniem przez człowieka w kluczowych kontekstach profesjonalnych: usług informacyjnych (w tym infobrokeringu), zarządzania informacją w organizacjach działających w sferze biznesu, nauki, komunikacji publicznej, kultury, edukacji i administracji (włącznie z tworzeniem i zarządzaniem kolekcjami cyfrowymi) oraz transferu informacji między różnymi grupami społecznymi i sektorami gospodarki.
Program studiów pozwala także na zdobycie i pogłębienie kompetencji badawczych i profesjonalnych w zakresie między innymi indywidualnego i grupowego zarządzania informacją, informacyjnego wspomagania decyzji, zarządzania informacją instytucjonalną, zarządzania informacją w sektorze nauki, a także w ramach zajęć do wyboru np. zarządzania informacją w sektorze kultury czy nowoczesnego bibliotekarstwa.
Studenci poznają też podstawy prawne działalności informacyjnej, są zaznajamiani z realiami rynku pracy dla absolwentów i mają możliwość rozwijania znajomości języka obcego na poziomie B2+.

Studia trwają cztery semestry. Przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. Przygotowują do podejmowania problemów badawczych w obszarze zarządzania informacją i do ich rozwiązywania w oparciu o dorobek nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych, a także do samodzielnej realizacji złożonych i wyspecjalizowanych zadań profesjonalnych związanych z zarządzaniem informacją.

Zajęcia realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych i dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych na terenie III Kampusu UJ.
Możliwa jest realizacja części programu studiów na uczelniach zagranicznych, poznanie realiów pracy zawodowej i nawiązanie kontaktów z rynkiem pracy w ramach specjalnie w tym celu zaprojektowanych zajęć.
Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium w zakresie zarządzania informacją

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia na kierunku „Zarządzanie informacją” przygotowują absolwenta do podejmowania złożonych i zaawansowanych naukowych działań poznawczych w odniesieniu do szerokiej grupy zjawisk i procesów związanych z zarządzaniem informacją, począwszy od tych warunkujących poszukiwanie informacji, poprzez jej pozyskiwanie, gromadzenie, opracowanie i przetwarzanie, do udostępniania i wykorzystania przez człowieka. Mają także na celu przygotowanie absolwenta do opracowania i realizacji zaawansowanych zadań profesjonalnych związanych z zarządzaniem informacją w różnych instytucjach i organizacjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem informacji i dokumentów oraz dorobku kulturowego człowieka. Absolwent studiów powinien dążyć do kontynuowania naukowego poznania problematyki zarządzania informacją z wykorzystaniem metod naukowych i dorobku nauki wypracowanego na gruncie bibliologii i informatologii i uzupełnianego dorobkiem dyscyplin pokrewnych. Powinien być także zdolny do odpowiedzialnego, a zwłaszcza autonomicznego podejmowania decyzji, które podejmuje bazując na dorobku nauki i samodzielnie podjętych badaniach. Wyniki analiz jest w stanie zaprezentować w sposób syntetyczny. Jest również przygotowany do rozwiązywania nietypowych problemów, proponowania rozwiązań oryginalnych i innowacyjnych, pełnienia roli lidera w środowisku profesjonalnym, rozdzielania ról w grupie współpracowników. Studia przygotowują wysokiej klasy specjalistę ukierunkowanego zawodowo w wybranym przez siebie obszarze związanym z zarządzaniem informacją, a zwłaszcza: bibliotekarstwem, infobrokerstwem i wywiadem gospodarczym, projektowaniem, tworzeniem i udostępnianiem kolekcji cyfrowych lub transferem wiedzy z nauki do gospodarki. Studia dostarczają także niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających absolwentowi efektywne funkcjonowanie w środowisku akademickim i profesjonalnym, w tym skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie, argumentowanie, oraz sprawne śledzenie rozwoju dorobku bibliologii i informatologii, zrozumienie roli nauk humanistycznych w badaniach podstawowych i stosowanych zjawisk z zakresu zarządzania informacją i dostrzeganie ich różnych kontekstów kulturowych. Mają także pozwolić na aktywne uczestniczenie w wydarzeniach szeroko rozumianej kultury z poszanowaniem zasad prawnych i dbanie o jego zachowanie oraz na intensyfikację uczestnictwa w różnorodnych formach współczesnego życia kulturalnego.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 3/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów zarządzanie informacją, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA: • ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia i roli nauk humanistycznych w poznaniu zjawisk z zakresu zarządzania informacją oraz potrafi w sposób twórczy stosować ją w działalności profesjonalnej, • ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu bibliologii i informatologii oraz innych nauk humanistycznych w odniesieniu do zagadnień z obszaru szeroko rozumianego zarządzania informacją, • ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę na temat bibliologii i informatologii jako dyscypliny naukowej dostarczającej podstaw teoretycznych, metod i rozwiązań dla praktyki zarządzania informacją, w tym dla bibliotekarstwa, działalności informacyjnej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, oraz na temat podstawowych humanistycznych aspektów nauk o zarządzaniu, • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu bibliologii i informatologii oraz wybranych humanistycznych aspektów dorobku nauk o zarządzaniu pozwalającą na twórcze planowanie i realizację działań poznawczych i profesjonalnych w obszarze zarządzania informacją, • wyczerpująco charakteryzuje polskie i zagraniczne źródła informacji naukowej z obszaru bibliologii i informatologii oraz informacji profesjonalnej z zakresu zarządzania informacją, a także z dyscyplin pokrewnych i obszarów profesjonalnych w wyborze zależnym od kierunku własnych zainteresowań zawodowych i badawczych, • ma pogłębioną wiedzę o relacjach między bibliologią i informatologią , a innymi dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych, pozwalające na integrowanie perspektyw właściwych dla problematyki zarządzania informacją, • precyzyjnie i wyczerpująco wyjaśnia miejsce różnych zasobów informacji we współczesnym systemie kultury i mediów oraz rolę instytucji i organizacji funkcjonujących w obszarze zarządzania informacją, • ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach i kierunkach rozwoju, ośrodkach i szkołach badawczych bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych w zakresie istotnym dla badań podstawowych i stosowanych w obszarze zarządzania informacją, • zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania, problematyzowania stosowane w zarządzaniu informacją, a także metodykę wykonywania zadań, normy, procedury, narzędzia, technologie i dobre praktyki stosowane w działalności informacyjnej, bibliotecznej, archiwalnej i wydawniczo-księgarskiej, • zna i rozumie heterogeniczne sposoby poznania i interpretacji zjawisk zachodzących we współczesnym środowisku informacyjnym, zachowań informacyjnych jego uczestników oraz dostępnych w nim obiektów, kolekcji, systemów, usług i produktów informacyjnych, • zna i rozumie pojęcia, regulacje i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz identyfikuje prawne uwarunkowania działalności z zakresu zarządzania informacją, a także konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, • ma wiedzę o naturze języka różnych języków, historycznej zmienności znaczeń ważnych dla szeroko rozumianego zarządzania informacją, w tym także komunikowania, organizacji wiedzy i recepcji przekazów kulturowych, • ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych aspektów współczesnej kultury oraz zasad i możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, • ma wiedzę o historii oraz o współczesnych celach i funkcjonowaniu instytucji i organizacji działających w sferze kultury ze szczególnym uwzględnieniem tych zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji , • określa zasady funkcjonowania instytucji informacji w systemie kultury, jak i ekonomiczne przesłanki decyzji dotyczących zachowań nabywców i dostawców na rynku informacji. UMIEJĘTNOŚCI: • sprawnie wyszukuje, ocenia i wybiera informacje stosując adekwatne strategie wyszukiwawcze, efektywnie wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne, a także opracowuje uporządkowane i selektywne wykazy źródeł informacji na określony temat i na tej podstawie formułuje krytyczne oceny stanu badań oraz stanu wiedzy i umiejętności profesjonalnych w obszarze zarządzania informacja, • posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie bibliologii i informatologii, • samodzielnie zdobywa nową wiedzę i poszerza umiejętności badawcze służące naukowemu rozwiązywaniu problemów poznawczych i profesjonalnych zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej, bibliotekarstwa, działalności wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, a także podejmuje autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową, • posługuje się ważnymi dla zarządzania informacją paradygmatami, koncepcjami teoretycznymi i pojęciami oraz potrafi zastosować je dla działań poznawczych oraz w różnych sytuacjach profesjonalnych, • krytycznie analizuje, ocenia i realizuje różne systemy, produkty, obiekty i usługi informacyjne oraz procesy zarządzania informacją w kontekście konkretnych sytuacji społecznych, ich miejsca w procesie historyczno- kulturowym, ale także w odniesieniu do różnorodnych potrzeb indywidualnych, • rozpoznaje zachowania informacyjne użytkowników, potrafi określić ich znaczenia, miejsce w systemie komunikacji społecznej, stosując oryginalne podejścia, interpretując je w odniesieniu do dorobku bibliologii i informatologii i nauk pokrewnych, stosując różnorodne podejścia i metody diagnostyczne • formułuje i uzasadnia merytorycznie własne opinie i wnioski, powołując się na dorobek bibliologii i informatologii, dyscyplin pokrewnych oraz profesji związanych z zarządzaniem informacją, a także tworzy syntetyczne podsumowania na podstawie zebranych informacji, • posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o obiektach i systemach informacyjnych na podstawie wiedzy o zarządzaniu informacją, a także porozumiewać się z wykorzystaniem różnych form i mediów komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych, jak i również z użytkownikami docelowymi, • opracowuje samodzielnie rozbudowane pisemne projekty naukowe lub profesjonalne z zakresu szeroko rozumianego zarządzania informacją, odwołując się do samodzielnie sformułowanych problemów i metod ich naukowego rozwiązywania, a także do najważniejszych ujęć teoretycznych i wyników badań naukowych pozyskiwanych z adekwatnych źródeł, • przygotowuje i wygłasza dłuższe prezentacje na wybrany temat naukowy bądź profesjonalny z zakresu szeroko rozumianego zarządzania informacją, właściwie udokumentowane i osadzone w dorobku naukowym lub profesjonalnym, • komunikuje się w języku nowożytnym obcym na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: • rozumie i akceptuje konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki, zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym oraz zmiany zachowań informacyjnych człowieka oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, • potrafi realizować powierzone oraz opracowane przez siebie zadania poznawcze oraz związane z praktyczną stroną zarządzania informacją, pracując w zespole w różnych rolach, • świadomie planuje działania, wskazując odpowiednie priorytety ich powodzenia, przyjmując przy tym odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie, konsekwencje i za wizerunek wykonywanego przez siebie zawodu, • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga napotykane problemy naukowe i profesjonalne w zakresie zarządzania informacją, odwołując się do dorobku nauki, najlepszych praktyk profesjonalnych oraz zasad postępowania przyjętych w profesjach informacyjnych, • ma świadomość znaczenia szeroko rozumianego zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy oraz aktywnie uczestniczy w różnorodnych akcjach podejmowanych w tym obszarze, • systematycznie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych realizowanych w różnych formach i za pośrednictwem różnych mediów, związanych przede wszystkim z szeroko rozumianą sferą kultury piśmienniczej, a także potrafi zainteresować innych użytkowników, przekazując w atrakcyjny sposób informacje o nich.

Plan studiów: