Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie informacją > Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia

Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia (WZKS-0134-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Studia I stopnia na kierunku „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ” w Instytucie Studiów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego to studia dla wszystkich osób o szerokich horyzontach, zainteresowanych problematyką profesjonalnego poszukiwania, zdobywania, gromadzenia, opracowania, analizowania, oceniania i udostępniania informacji w firmach, instytucjach i społecznościach, jak również projektowaniem i oceną różnych rozwiązań, produktów i usług informacyjnych. Studenci poznają między innymi podstawy działalności infobrokerskiej i wywiadu rynkowego, zasady realizowania projektów informacyjnych w oparciu o podejście user experience design, mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji, znane na rynku narzędzia (oprogramowanie) wykorzystywane do zarządzania informacją, sposoby skutecznego poszukiwania i organizowania zasobów informacji oraz analizowania stopnia i sposobu ich wykorzystania czy podstawowe zasady wizualizacji i architektury informacji, a także uczą się dostrzegać i interpretować różne zachowania informacyjne ludzi. Poznają też wybrane aspekty komunikacji społecznej, problematykę działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu publicznego dostępu do informacji (w tym bibliotek i archiwów) i zagadnienia funkcjonowania informacji w społeczeństwie dawniej i współcześnie oraz uczą się podstaw teorii i metodologii badań naukowych. Studenci nabywają rozległej wiedzy i solidnych, konkretnych umiejętności poszerzających ich możliwości na rynku pracy, a także warunkujących sukces firm, instytucji i organizacji społecznych, w których będą znajdować zatrudnienie.

Studia trwają sześć semestrów. Przygotowują do podejmowania naukowych działań poznawczych w odniesieniu do szerokiej grupy zjawisk i procesów związanych z zarządzaniem informacją, a także do realizacji zadań profesjonalnych, których zasadniczym celem jest dostarczanie właściwej informacji, we właściwym miejscu, właściwej formie, na odpowiednim poziomie kompletności i jakości, która jest w stanie zaspokoić potrzeby informacyjne konkretnych ludzi, całych grup społecznych, podmiotów publicznych i gospodarczych. Program studiów został tak skonstruowany, by nie tylko rozwijać kompetencje naukowe i profesjonalne, ale także umożliwiać dostrzeganie i zrozumienie historycznego, społecznego i kulturowego kontekstu zarządzania informacją oraz intensyfikację uczestnictwa w różnorodnych formach współczesnego życia kulturalnego.

Zajęcia realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych i dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych na terenie III Kampusu UJ. Program studiów umożliwia indywidualny wybór różnych przedmiotów, opcji i tematyki pracy dyplomowej, poznanie realiów pracy zawodowej w ramach praktyk i zajęć terenowych, a także realizację części programu studiów na uczelniach zagranicznych.
Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat w zakresie zarządzania informacją

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia na kierunku „Zarządzanie informacją” przygotowują studenta do podejmowania naukowych działań poznawczych w odniesieniu do szerokiej grupy zjawisk i procesów, od tych warunkujących poszukiwanie informacji, poprzez jej pozyskiwanie, gromadzenie, opracowanie i przetwarzanie, do udostępniania i wykorzystania przez człowieka, a także do realizacji zadań profesjonalnych związanych z zarządzaniem informacją w różnych instytucjach i organizacjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem informacji i dokumentów oraz dorobku kulturowego człowieka. Celem jest wykształcenie absolwenta, który dąży do naukowego poznania problematyki zarządzania informacją i rozwiązywania problemów profesjonalnych z wykorzystaniem metod naukowych i dorobku nauki wypracowanego na gruncie bibliologii i informatologii i uzupełnianego dorobkiem dyscyplin pokrewnych. Z jednej strony absolwent studiów I stopnia na kierunku „Zarządzanie informacją” powinien być przygotowany do dalszego rozwijania swoich umiejętności badawczych na studiach wyższego poziomu, a z drugiej powinien być profesjonalistą, który nie tylko potrafi sprawnie realizować zadania zawodowe i rozwiązywać problemy profesjonalne, ale również rozumie sens i najważniejsze uwarunkowania wykonywanej pracy oraz dostrzega jej historyczny, społeczny i kulturowy kontekst. Studia dostarczają także niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających absolwentowi efektywne funkcjonowanie w środowisku akademickim i profesjonalnym, w tym skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie, sprawne śledzenie rozwoju dorobku bibliologii i informatologii, zrozumienie roli nauk humanistycznych w badaniach podstawowych i stosowanych zjawisk z zakresu zarządzania informacją i dostrzeganie ich różnych kontekstów kulturowych. Mają także pozwolić na świadome czerpanie z dorobku szeroko rozumianej kultury z poszanowaniem zasad prawnych i dbanie o jego zachowanie oraz na intensyfikację uczestnictwa w różnorodnych formach współczesnego życia kulturalnego.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Świadectwo dojrzałości - polska nowa matura, polska stara matura (na podstawie wyników Centralnych Egzaminów Wstępnych). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 3/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów zarządzanie informacją, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma podstawową wiedzę na temat znaczenia i roli nauk humanistycznych w poznaniu zjawisk z zakresu zarządzania informacją i w doskonaleniu działalności praktycznej w tym względzie. - poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową i profesjonalną z zakresu bibliologii i informatologii oraz innych nauk humanistycznych w odniesieniu do zagadnień z obszaru szeroko rozumianego zarządzania informacją. - ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat bibliologii i informatologii jako dyscypliny naukowej dostarczającej podstaw teoretycznych, metod i rozwiązań dla praktyki zarządzania informacją, w tym dla bibliotekarstwa, działalności informacyjnej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, oraz na temat podstawowych humanistycznych aspektów nauk o zarządzaniu. - zna dorobek bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych, w tym wybrane humanistyczne aspekty dorobku nauk o zarządzaniu, w zakresie istotnym dla planowania i realizacji działań poznawczych i praktycznych w obszarze zarządzania informacją. - porządkuje i przedstawia podstawowe źródła informacji naukowej oraz profesjonalnej z zakresu zarządzania informacją. - określa relacje między bibliologią i informatologią a innymi dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych, pozwalające na interdyscyplinarne podejście do działań naukowych i profesjonlanych. - zna aktualne trendy, dylematy i kierunki rozwoju bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych w zakresie istotnym dla badań podstawowych i stosowanych w obszarze zarządzania informacją. - identyfikuje i objaśnia aktualnie stosowaną metodykę wykonywania zadań, normy, procedury, narzędzia, technologie i dobre praktyki stosowane w zarządzaniu informacją, w tym w działalności informacyjnej, bibliotecznej, archiwalnej i wydawniczo-księgarskiej. - zna i rozumie najważniejsze sposoby poznania i interpretacji zjawisk zachodzących w środowisku informacyjnym, zachowań informacyjnych jego uczestników oraz dostępnych w nim obiektów, kolekcji, systemów, usług, narzędzi i produktów informacyjnych. - zna i rozumie podstawowe pojęcia, regulacje i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz identyfikuje podstawowe prawne uwarunkowania działalności z zakresu zarządzania informacją. - objaśnia rolę i zastosowania różnych języków (naturalnego, sztucznych) w szeroko rozumianym zarządzaniu informacją, w tym także w komunikowaniu, organizacji wiedzy i w recepcji przekazów kulturowych. - ma wiedzę na temat wybranych aspektów współczesnej kultury oraz zasad i możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym. - przedstawia w podstawowym zakresie historię, cele, organizację i funkcjonowanie instytucji i organizacji działających w sferze kultury i nauki ze szczególnym uwzględnieniem tych zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji. UMIEJĘTNOŚCI - sprawnie odnajduje, ocenia i wybiera informacje relewantne w stosunku do sytuacji problemowej i potrzeby informacyjnej w źródłach różnego typu i w różnej formie, stosując adekwatne strategie wyszukiwawcze, efektywnie wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. - z pomocą nauczyciela akademickiego formułuje problemy badawcze, dobiera odpowiednie metody ich rozwiązywania i formy prezentowania wyników w odniesieniu do problemów poznawczych i stosowanych szeroko rozumianego zarządzania informacją z perspektywy bibliologii i informatologii. - samodzielnie zdobywa nową wiedzę i umiejętności służące naukowemu rozwiązywaniu problemów poznawczych i profesjonalnych zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej, bibliotekarstwa, działalności wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej. - posługuje się podstawowymi paradygmatami, koncepcjami teoretycznymi i pojęciami funkcjonującymi w bibliologii i informatologii oraz naukach pokrewnych, pozwalającymi na ujmowanie różnych problemów poznawczych i stosowanych związanych z badaniami i praktyką zarządzania informacją. - analizuje, ocenia i realizuje typowe systemy, produkty, obiekty, narzędzia i usługi informacyjne oraz procesy zarządzania informacją w kontekście konkretnych sytuacji społecznych i potrzeb indywidualnych. - rozpoznaje różne rodzaje zachowań i potrzeb informacyjnych człowieka i potrafi je zinterpretować w odniesieniu do dorobku bibliologii i informatologii i nauk pokrewnych, stosując typowe podejścia i metody diagnostyczne. - formułuje i uzasadnia prezentowane opinie i wnioski, powołując się na dorobek bibliologii i informatologii, dyscyplin pokrewnych oraz profesji związanych z zarządzaniem informacją. - potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych. - opracowuje samodzielnie typowe prace pisemne na temat różnych aspektów szeroko rozumianego zarządzania informacją, a także jeden dłuższy projekt naukowy lub profesjonalny z tego zakresu, który realizuje odwołując się do samodzielnie sformułowanych problemów i metod ich naukowego rozwiązywania, a także do najważniejszych ujęć teoretycznych i wyników badań naukowych pozyskiwanych z adekwatnych źródeł. - przygotowuje i wygłasza krótkie prezentacje na wybrany temat naukowy bądź profesjonalny, właściwie udokumentowane i osadzone w dorobku naukowym lub profesjonalnym. - komunikuje się w języku nowożytnym obcym na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki, zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym oraz zmiany zachowań informacyjnych człowieka. - potrafi realizować powierzone zadania poznawcze oraz związane z praktyczną stroną zarządzania informacją, pracując w zespole w różnych rolach. - świadomie planuje działania, wskazując czynniki ich powodzenia i przyjmując odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie, konsekwencje i za wizerunek wykonywanego przez siebie zawodu. - podejmuje próby rozwiązania napotykanych problemów profesjonalnych w zakresie zarządzania informacją, odwołując się do dorobku nauki, najlepszych praktyk profesjonalnych oraz zasad postępowania przyjętych w profesjach informacyjnych. - ma świadomość znaczenia szeroko rozumianego zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy. - uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego i naukowego, realizowanych za pośrednictwem różnych mediów, związanych przede wszystkim z szeroko rozumianą sferą kultury piśmienniczej.

Plan studiów: