Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Wiedza o teatrze > Wiedza o teatrze, stacjonarne pierwszego stopnia

Wiedza o teatrze, stacjonarne pierwszego stopnia (WPL-0090-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Program studiów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu oraz Katedrę Performatyki został ukształtowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia i tradycje krakowskiej teatrologii. Program obejmuje: historię teatru i dramatu polskiego i europejskiego, wprowadzenie metodologiczne i do performatyki, wykłady o ikonografii teatralnej, relacji teatru i historii, poetykach dramatu, antropologii kultury, scenografii teatralnej, zarządzaniu kulturą, ćwiczenia o teatrze polskim po 1989 roku i teatrze najnowszym, ćwiczenia z analizy przedstawienia teatralnego i pisania o teatrze, a także język obcy. W programie są warsztaty praktyki scenicznej prowadzone przez reżysera. Studenci drugiego i trzeciego roku maja do wyboru dwie ścieżki realizowane w ramach zajęć modułowych: teatrologicznych i performatycznych. Studenci korzystają także z oferty zajęć do wyboru: opcji i wykładów monograficznych.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat - wiedza o teatrze

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Krytyk teatralny

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

świadectwo dojrzałości

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma wiedzę w zakresie historii najważniejszych form teatralnych, rozróżnia gatunki i konwencje inscenizacyjne stosowane w przeszłości i współcześnie, zna i rozumie różnice pomiędzy różnymi stylami gry aktorskiej uprawianymi w przeszłości, zna najważniejsze teorie gry aktorskiej. - ma podstawową wiedzę o instytucjach życia teatralnego (teatry, festiwale, czasopisma specjalistyczne, cykliczne programy telewizyjne i radiowe poświęcone teatrowi, publikacje internetowe), zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące prawa autorskiego. - orientuje się w najważniejszych zjawiskach z zakresu teatru współczesnego, rozumie różnicę pomiędzy teatrem dramatycznym, niedramatycznym i postdramatycznym; zna podstawowe pojęcia z zakresu performatyki. - posiada wiedzę z zakresu historii dramatu polskiego i powszechnego, zna ważne rodzime i obce dramaty minionych okresów, rozumie pojęcie gatunku dramatycznego. - zna najważniejsze teorie dramatyczne i teksty programowe charakterystyczne dla poszczególnych epok, nurtów i konwencji teatralnych. - dostrzega powiązanie różnych dyscyplin artystycznych składających się na dzieło teatralne, orientuje się w historii sztuki i stylów artystycznych różnych epok. - zna specyfikę poszczególnych odmian przedstawień kulturowych I rozpoznaje relacje między nimi. UMIEJĘTNOŚCI - potrafi zapamiętywać i opisywać istotne elementy /aspekty oglądanego spektaklu; Wykazuje sprawność w zakresie interpretacji spektaklu jako całości, a także jego składowych - ma umiejętności językowe w zakresie słownictwa obcego należącego do dziedziny wiedzy o teatrze i sztukach na poziomie B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego), potrafi te umiejętności wykorzystać przy korzystaniu z obcojęzycznych materiałów badawczych i prezentacji efektów własnych prac - ma umiejętność efektywnego czytania i interpretowania nie tylko tekstów literackich (dramat i inne rodzaje), ale również tekstów naukowych z dziedziny wiedzy o teatrze - orientuje się w podstawach warsztatu reżyserskiego i aktorskiego, nabyte na zajęciach warsztatowych - Umie interpretować różne rodzaje tekstów kultury. - umie rozpoznać teatralność w życiu codziennym i poddać analizie różnorodne mechanizmy performatywności - potrafi szukać informacji, sporządzić samodzielnie bibliografię związaną z wybranym tematem czy zagadnieniem, korzystając zarówno z tradycyjnych źródeł informacji (książki, czasopisma i bibliograficzne opracowania w wersji papierowej), jak z dostępnych zasobów elektronicznych (biblioteki cyfrowe, bazy danych, udostępniane nagrania itp.) - umie zaplanować i napisać poprawnie pracę licencjacką pod kierunkiem promotora, a także przygotować wypowiedź ustną na wybrany temat KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma świadomość ważności współuczestniczenia w pracy na rzecz rozwijania i propagowania zainteresowania teatrem poza kręgiem osób związanych z nim zawodowo. - wykazuje zainteresowanie nowymi zjawiskami z obszaru teatru i sztuk pokrewnych. - czyta, ogląda, interesuje się tym, co dzieje się we współczesnym teatrze, interesuje się oddziaływaniem sztuki teatralnej na otoczenie kulturowe, w jakim ona funkcjonuje i do którego się odnosi. - jest gotów do twórczej wymiany opinii i otwarty na różne (także odmienne od przyjętych przez siebie) sposoby postrzegania, rozumienia i interpretowania sztuki teatru. - rozumie wartość subiektywnego spojrzenia na sztukę teatru, a także sens równoprawności rozmaitych jej odczytań. - wykazuje gotowość do podejmowania prac organizacyjnych związanych z przygotowaniem rozmaitych przedsięwzięć związanych z życiem teatralnym. - potrafi dostrzec i analizować różnorodne aspekty i przejawy teatralności i performatywności życia społecznego.