Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Transatlantic Studies > Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia

Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-E163-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na Transatlantic Studies

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów II stopnia, jeżeli nie decydują się na dalsze kształcenie na studiach III stopnia, są w stanie wykorzystać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy w instytucjach publicznych (społecznych, politycznych, kulturalnych), w tym w instytucjach amerykańskich w Europie, lub też Europejskich w Stanach Zjednoczonych. Poprzez nacisk na umiejętności realizowania konkretnych projektów w obszarze kultury i o charakterze międzykulturowym, studia dają podstawę do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijających się przemysłach kultury. Jednocześnie absolwenci TransAtlantic Studies wykazują daleko idącą wrażliwość społeczną na problemy wynikające ze złożoności kulturowej. Ich wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia dialogu międzykulturowego, kształtowania stosunków dyplomatycznych, realizowania projektów naukowych i społecznych przy wykorzystaniu cech nowej rzeczywistości komunikacyjnej, sprawiają się pożądanymi instytucji i organizacji funkcjonujących w obszarze dyplomacji, handlu zagranicznego, informacji publicznej. Realizowany w ramach programu projekt śledzenia losów absolwentów, wskazuje, że podjęli oni zatrudnienie np. w: Departamencie Stanu USA, firmach konsultingowych, firmach dostarczających i przetwarzających informacje, firmach z sektora handlu zagranicznego, organizacjach pozarządowych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

złożenie wymaganych dokumentów

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA -ma pogłębioną wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej, - ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie i twórcy kultury w konkretnych strukturach społecznych, pogłębioną w odniesieniu do wybranych dziedzin jego aktywności, - ma specjalistyczną wiedzę w zakresie teorii i metodologii nauk o kulturze oraz jej relacjach do teorii i metodologii nauk społecznych umożliwiającą analizy interdyscyplinarne, - ma rozszerzoną i wieloaspektową wiedzę w zakresie terminologii oraz problematyki badawczej nauk humanistycznych i społecznych. - ma poszerzoną wiedzę i rozumie założenia, genezę i implikacje głównych kierunków i szkół w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami, - zna i rozumie na poziomie rozszerzonym metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury z uwzględnieniem różnych poziomów ich zintegrowania i współzależności właściwych dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania - ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury mediów zorientowaną na tworzenie rozwiązań w zakresie wybranej dziedziny kultury (edukacja, promocja, reklama) -ma pogłębioną świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach. Interpretuje i analizuje wytwory kultury z perspektywy wybranej specjalności z wykorzystaniem najnowszych ujęć nauk humanistycznych i społecznych - zna, rozumie, potrafi identyfikować oraz badać przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kulturowej, -ma poszerzoną i zintegrowaną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych i kulturowych oraz ich relacjach we współczesnym świecie w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej z wiedzą o dynamice ich przekształceń, - ma poszerzoną wiedzę o procesach interakcji społecznych i kulturowych konkretnych grup i organizacji z uwzględnieniem ich genezy i kontekstów, w tym kontekstu medialnego - ma poszerzoną wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, typów osobowości i mentalności, instytucji oraz typów więzi społecznej w procesach zmian kulturowych, a także ich wielorakich konsekwencjach w dynamice działania współczesnych organizacji, - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego, UMIEJĘTNOŚCI - posiada rozwinięte umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji pozyskanych z różnych źródeł oraz ich użycia i komunikowania się w nowoczesnych systemach medialnych, -posiada poszerzone umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z uwzględnieniem języka poznawanych kultur jako niezbędnego elementu inkulturacji, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, - posiada umiejętność rozumienia, analizowania i badania konkretnych zjawisk kulturowych i społecznych w ich wielorakim i niezredukowanym charakterze z uwzględnieniem perspektywy krajowej, regionalnej i międzyregionalnej, - posiada umiejętność rozpoznawania, krytycznej oceny i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i pogłębionej analizy konkretnej rzeczywistości kulturowej w perspektywie badań interdyscyplinarnych, - posiada rozwinięte umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na rozwiązywanie realnych problemów świata społecznego i kulturowego, - potrafi prognozować procesy i zjawiska kulturowe o różnej skali zasięgu (krajowe i międzynarodowe) z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji. Potrafi dokonać prezentacji przeprowadzonych analiz w języku obcym, -rozpoznaje i krytycznie analizuje wartości rdzenne dziedzictwa kulturowego i kluczowych systemów normatywnych konkretnych grup kulturowych oraz społeczności wielokulturowych wraz z ich symbolicznymi wytworami; potrafi ustalić znaczenia tych wytworów oraz ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym, -potrafi rozpoznać, prognozować oraz badać charakter kluczowych zagrożeń pojawiających się w procesie interakcji kulturowych oraz proponować sposoby praktycznego ich rozwiązywania w skali krajowej i międzynarodowej, -posiada szeroki zakres rozwijanych ustawicznie kompetencji komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany międzykulturowej ze znajomością międzynarodowych standardów wsparcia organizacyjnego i realiów instytucji międzynarodowych, - posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w języku polskim i obcym typowych prac i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z możliwością ich praktycznych aplikacji, - rozumie znaczenie etycznych wymiarów analizowanych zagadnień, swojej dyscypliny i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, jak również potrafi zaprezentować racje oparte na standardach przyjętych przez organizacje międzynarodowe, KOMPETENCJE SPOŁECZNE -ma świadomość odpowiedzialności i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej; potrafi promować postawę opartą na tej świadomości w działaniach podejmowanych przez organizacje krajowe i międzynarodowe, -posiada przemyślaną koncepcję zdobywanego zawodu poprzez krytycznie przyjętą hierarchię priorytetów wynikającą z wyzwań współczesnego świata wraz z gotowością do ich przedstawiania w organizacjach międzynarodowych, - potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej w perspektywie krajowej i międzynarodowej, - umie uczestniczyć w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, jak również propagować je w konkretnych środowiskach, - uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykorzystując profesjonalną wiedzę kulturoznawczą o aplikatywnym charakterze wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej obejmującej nowe media, -potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, sprawczy i podmiotowy spełniając rolę moderatora, animatora i konsultanta w dialogu i współpracy międzykulturowej propagując jej efekty w przestrzeni informacyjnej, - rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe swojej roli w kontekście współczesnych realiów organizacyjnych ustawicznie doskonaląc wiedzę i umiejętności,