Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-0079-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Student ma do wyboru dwie specjalności: studia nad rozwojem oraz studia strategiczne. Wybór specjalności dokonywany jest na pierwszym roku. Kryterium wyboru specjalności jest kolejność zgłoszeń.
Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Instytutu w skład której wchodzą zarówno pracownicy naukowi jak i praktycy dyplomacji.
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe mają za zadanie poszerzenie wiedzy pozwalającej na analizowanie zjawisk i procesów politycznych i gospodarczych zachodzących w skali krajowej, regionalnej i globalnej. Kształtują także umiejętność analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy na temat głównych podmiotów stosunków międzynarodowych i relacji między nimi z uwzględnieniem kontekstu politycznego, gospodarczego, normatywnego i kulturowego.
W programie studiów znajdują się między innymi takie przedmioty jak np.: Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Strategiczne problemy współczesnego świata, Globalizacja, Międzynarodowe transakcje gospodarcze i Prawo gospodarcze Unii Europejskiej.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium w zakresie stosunków międzynarodowych

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Szeroka wiedza na temat środowiska międzynarodowego, uczestników stosunków międzynarodowych i relacji między nimi, sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie, a także kontekstu historycznego i kulturowego stosunków międzynarodowych, pozwalają absolwentowi analizować zmieniającą się rzeczywistość międzynarodową. Absolwent potrafi przygotowywać raporty i analizy dotyczące zjawisk z zakresu stosunków międzynarodowych, zarówno pisemne jak i ustne w języku polskim oraz w wyuczonym języku obcym. Dzięki wiedzy teoretycznej i faktograficznej absolwent potrafi prognozować zmiany w środowisku międzynarodowym i ich wpływ na poszczególnych uczestników stosunków międzynarodowych. Posługuje się przy tym specjalistycznym językiem charakterystycznym dla dziedziny stosunków międzynarodowych. Absolwent umie zbierać, selekcjonować i dokonywać oceny informacji z poszanowaniem prawa autorskiego. Absolwent jest przygotowany do kierowania pracami małych grup. Potrafi, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, podejmować decyzje zmierzające do rozwiązywania problemów w pracy zawodowej. Wykorzystuje przy tym wiedzę o zasadach etycznych. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent kierunku posiada przygotowanie do pracy w urzędach i instytucjach związanych z szeroko rozumianymi współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, instytucjach Unii Europejskiej oraz w międzynarodowych instytucjach finansowych. Absolwent posiada wiedzę i kompetencje w zakresie praktyki, tworzenia strategii międzynarodowych (politycznych i gospodarczych) oraz zarządzania projektami rozwojowymi w różnych częściach świata.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii stosunków międzynarodowych - ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badania stosunków międzynarodowych - ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych - ma pogłębioną wiedzę na temat wydarzeń i procesów politycznych kształtujących przestrzeń międzynarodową - ma pogłębioną wiedzę na temat procesów ekonomicznych wpływających na stosunki m międzynarodowe - ma pogłębioną wiedzę na temat procesów społecznych wpływających na stosunki międzynarodowe - ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu środowiska geograficzno-przyrodniczego na stosunki międzynarodowe - ma pogłębioną wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych i relacji pomiędzy nimi - ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca i roli instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie - ma pogłębioną wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych -ma pogłębioną wiedzę na temat istoty i funkcjonowania prawa międzynarodowego UMIEJĘTNOŚCI - potrafi biegle posługiwać się metodologią właściwą dla problematyki badania stosunków międzynarodowych - prawidłowo postrzega relacje pomiędzy różnymi elementami składowymi systemu międzynarodowego - potrafi analizować złożone zjawiska w zakresie stosunków międzynarodowych - potrafi prognozować rozwój skomplikowanych procesów międzynarodowych - biegle posługuje się systemami normatywnymi związanymi ze stosunkami międzynarodowymi - potrafi zastosować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego do analizy zjawisk w przestrzeni międzynarodowej - posiada umiejętność przygotowania złożonych prac pisemnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych - posiada umiejętność przygotowania złożonych wystąpień ustnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych - ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie - potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych - potrafi we współdziałaniu z grupą prowadzić złożone badania źródłowe w zakresie stosunków międzynarodowych - potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych - potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone tematy związane z funkcjonowaniem prawa międzynarodowego - potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone tematy związane z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych na stosunki międzynarodowe - potrafi przygotować i przedstawić publicznie opracowanie złożonego tematu z dziedziny stosunków międzynarodowych. - potrafi organizować grupę badawczą i nią kierować