Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia eurazjatyckie > Studia eurazjatyckie, stacjonarne pierwszego stopnia

Studia eurazjatyckie, stacjonarne pierwszego stopnia (WSMP-0144-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski, rosyjski

Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata na kierunku: studia eurazjatyckie. Przedmiotem tych studiów jest nie tyle Azja i Europa jako całość, co państwa z pogranicza obu kontynentów. To przede wszystkim zrąb wschodnioeuropejski, czyli Rosja w jej relacjach z Ukrainą, Białoruś, państwa środkowoazjatyckie – Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan i Turkmenistan, Kaukaz Południowy – Gruzja, Armenia i Azerbejdżan, a także w pewnej mierze – Turcja oraz Iran. Studia eurazjatyckie koncentrują się zatem przede wszystkim na obszarze byłego ZSRR (z wyłączeniem republik, które weszły w skład Unii Europejskiej) oraz na cywilizacji wybranych krajów sąsiednich.
Zagadnienia eurazjatyckie składają się na zarys całości życia państw studiowanego obszaru. Program studiów uwzględnia takie zagadnienia jak jego geografia, historia Europy Wschodniej i nowożytnej Rosji, historia narodów Kaukazu i Azji Środkowej, rdzenne narody Syberii, dzieje cywilizacji tureckiej, stosunki rosyjsko-irańskie, podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, polityka, gospodarka i życie społeczne ZSRR, teoria stosunków międzynarodowych, idee na obszarze eurazjatyckim, systemy i życie polityczne państw regionu, społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji, religie obszaru eurazjatyckiego, stosunki Rosji z państwami regionu Azji i Pacyfiku, systemy administracyjno-prawne państw obszaru eurazjatyckiego i jego potencjał turystyczny.
Ponieważ studia przeznaczone są dla osób mających w przyszłości brać udział w negocjacjach międzynarodowych, program przewiduje zajęcia z języka angielskiego – głównego języka komunikacji międzynarodowej oraz języka rosyjskiego – głównego medium porozumiewania się pomiędzy państwami byłego ZSRR (po 120 godzin na każdym roku studiów).
Praktyki zawodowe
Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu studiów praktyki zawodowej, której minimalny czas trwania wynosi 45 godzin.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat - studia eurazjatyckie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 162/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „studia eurazjatyckie”, od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk społecznych i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk - ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie jako podmiotach konstytuujących państwo, struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania - ma podstawową wiedzę w zakresie teorii stosunków międzynarodowych - zna podstawową terminologię nauk społecznych i humanistycznych - ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości - posiada podstawową wiedzę w zakresie historii politycznej i rozwoju kultur narodów eurazjatyckich - posiada podstawową wiedzę w zakresie geografii fizycznej i społecznej krajów obszaru eurazjatyckiego - ma podstawową wiedzę na temat religii i świata idei obszaru eurazjatyckiego - zna podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki w kontekście stosunków międzynarodowych - ma podstawową wiedzę w zakresie politycznego funkcjonowania państw obszaru eurazjatyckiego - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. UMIEJĘTNOŚCI - posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł, także w języku rosyjskim i angielskim - posiada umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w obszarze nauk społecznych i humanistycznych w zakresie języka angielskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - posiada umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w zakresie nauk społecznych i humanistycznych w zakresie języka rosyjskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych (w tym politycznych, prawnych i ekonomicznych) - posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej analizy stosunków międzynarodowych - potrafi prognozować procesy społeczne z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych na obszarze eurazjatyckim - potrafi rozpoznać charakter kluczowych wyzwań społecznych i politycznych na obszarze eurazjatyckim oraz proponować sposoby ich praktycznego rozwiązywania - posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w języku polskim pisemnych i ustnych prac i projektów dotyczących zagadnień obszaru eurazjatyckiego z możliwością ich praktycznych aplikacji. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów i charakteru w kontekście wyzwań i dylematów społeczno-kulturowych współczesnego świata - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - potrafi określić priorytety służące realizacji zadania badawczego i prognostycznego - potrafi działać i pracować w grupie - przyjmuje postawę otwarcia wobec odmiennych środowisk cywilizacyjnych - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej.