Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia, stacjonarne drugiego stopnia

Socjologia, stacjonarne drugiego stopnia (WFZ-0077-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Program studiów składa się ze specjalizacji oraz z kursów oferowanych poza specjalizacjami. Obowiązkowe dla wszystkich studentów/ek są trzy kursy „Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności", „Statystyczna analiza danych" oraz „Analiza danych jakościowych". Na studiach II stopnia oferowane są również seminaria tematyczne (poza specjalizacjami), czyli autorskie, zaawansowane kursy prowadzone w małych grupach.
Specjalizacje w ramach socjologii (II stopień):
Analiza danych i badania społeczne
Zajęcia w ramach specjalizacji prowadzą praktycy mający duże doświadczenie analityczne i rynkowe. Studenci przygotowywani są do prowadzenia samodzielnych badań społecznych, marketingowych oraz ewaluacyjnych. Uzyskują praktyczne umiejętności przekazywania wyników badań na potrzeby różnego rodzaju odbiorców (środowiska naukowe, administracja publiczna, korporacje). Dodatkowo rozwijają swoje umiejętności z zakresu zarządzania projektami (praca zespołowa, kompetencje komunikacyjne, zarządzanie czasem).
Komunikowanie społeczne
Studenci zyskują umiejętności analizowania, interpretowania i strategicznego planowania procesów komunikacyjnych w biznesie, kulturze, społecznościach lokalnych i globalnych. Dzięki nowoczesnym laboratoriom i warsztatom uczą się przekładać najnowszą wiedzę teoretyczną na wdrażanie innowacji w obszarze komunikowania. W trakcie studiów budujemy warsztat metodologiczny, rozwijamy kreatywność i doskonalimy umiejętności komunikacji w grupie. W efekcie studenci potrafią korzystać z narzędzi pomiaru w obszarze rynku medialnego, diagnozować wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie komunikacyjne organizacji, projektować programy CSR, strategie reklamowe i PR, prowadzić komunikację w nowych mediach.
Społeczeństwo miejskie
Specjalizacja ma interdyscyplinarny charakter. Choć jej postawą jest socjologia, program uwzględnia także wiedzę z zakresu urbanistyki i architektury, ekonomii, geografii społecznej, politologii, psychologii środowiskowej, antropologii kultury i historii. W trakcie nauczania nacisk kładziony jest na udział studentów w badaniach i interdyscyplinarnych projektach dotyczących jakości życia w mieście, planowania przestrzennego, innowacji miejskich itp. Znaczna część zajęć ma charakter warsztatów, wizyt studyjnych oraz spotkań z praktykami. Program specjalizacji obejmuje następujące bloki tematyczne: Zrozumieć miasto; Miasto – problemy, wyzwania i rozwiązania; Polityki miejskie i zarządzanie rozwojem miast; Przestrzeń miejska; Miasto jako zadanie.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na socjologii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do pracy w instytucjach życia publicznego (administracja państwowa, samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, pomoc społeczna), prowadzenia samodzielnej pracy w zakresie analiz społecznych, przygotowywania ekspertyz dla firm consultingowych i marketingowych oraz prowadzenia w szkołach podstawowych i średnich przedmiotu wiedza o społeczeństwie i zajęć fakultatywnych (po ukończeniu kursu w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Średnia ocen ze studiów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk i jej relacjach z innymi dyscyplinami - posiada rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach oraz pogłębioną wiedzę o wybranych strukturach, instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach - posiada pogłębioną wiedzę na temat relacji między instytucjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi w wybranych kręgach kulturowych - posiada rozbudowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych - ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka - zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki badań społecznych oraz wie, jak skutecznie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania problemów badawczych, wie jak zaplanować i zrealizować ilościowe i jakościowe badanie empiryczne w celu rozpoznania problemu i postawienia diagnozy społecznej - posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach, posiada rozszerzoną wiedzę o ich źródłach, naturze i sposobach działania - ma pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna mechanizmy i prawidłowości rządzące tymi zmianami - ma pogłębioną wiedzę na temat istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii na temat struktur i instytucji oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji - zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności przemysłowej i intelektualnej - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych UMIEJĘTNOŚCI - umie prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych w sposób metodologicznie poprawny - potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz - potrafi właściwie przeprowadzić analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować - potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi socjologicznych - sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów - posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy - potrafi zaproponować działania w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych i przeprowadzić odpowiednie procedury - posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych rozszerzonych o umiejętność pogłębionej, teoretycznej oceny tych zjawisk z zastosowaniem odpowiedniej metody badawczej - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych i humanistycznych - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych i humanistycznych - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia swoich umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - umie pracować w zespole przyjmując różne role, skutecznie komunikować się z otoczeniem, cechuje go wrażliwość etyczna, poczucie odpowiedzialności - potrafi właściwie określać priorytety służące realizacji podejmowanych działań - dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - angażuje się w przygotowanie i realizacje projektów społecznych i potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności - Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - myśli i działa w sposób przedsiębiorczy