Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Socjologia, stacjonarne pierwszego stopnia (WFZ-0077-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę dotyczącą funkcjonowania współczesnego społeczeństwa – analizują, jaki wpływ mają na nas media, czym jest władza, jaką funkcję pełni dziś religia itp. Zdobywają umiejętność wyjaśniania ludzkich zachowań, zarówno tych, które zachodzą w małych, jak i dużych grupach społecznych. Rozwijają umiejętności projektowania i prowadzenia badań społecznych oraz prezentowania ich wyników. Wiedza socjologiczna jest podstawą krytycznego myślenia i twórczego projektowania rozwiązań, co jest szczególnie cenione przez pracodawców.
Szczególny nacisk w trakcie studiów kładziony jest na metody badań oraz praktyczny wymiar studiów. Większość kursów metodologicznych prowadzona jest warsztatowo, a studenci realizują indywidualne lub grupowe projekty badawcze, często współpracując z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Studenci biorą także udział w obozach naukowych, w trakcie których w praktyce sprawdzają swoje umiejętności badawcze. Od II semestru studiów realizowane są praktyki zawodowe będące integralną częścią programu studiów.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na socjologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia umie gromadzić i interpretować zastane informacje i dane empiryczne oraz formułować na ich podstawie diagnozy dotyczące wybranych obszarów rzeczywistości społecznej. Jest profesjonalnym realizatorem badań społecznych, ale nie ich samodzielnym wykonawcą lub kierownikiem zespołu badawczego. Absolwent studiów licencjackich w zakresie socjologii umie również komunikować wyniki swoich analiz ich adresatom i zdaje sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Absolwent zawodowych studiów socjologicznych pierwszego stopnia posiada także wiedzę i umiejętności określone przepisami dotyczącymi zawodów, w których absolwenci tych studiów są zatrudniani. Absolwent studiów licencjackich może podjąć pracę w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, posiada elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami - posiada podstawową wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach - posiada podstawową wiedzę na temat instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz zagadnień europejskiej integracji - posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach, rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne - ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne, jest świadomy znaczenia grup w budowaniu społecznej tożsamości człowieka, posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki struktur społecznych oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką - zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych, rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej, wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne - posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne, posiada podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie, takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp. - posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także rozumie na czym polegają te procesy, jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych - ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii na temat struktur i instytucji oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji - zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności przemysłowej i intelektualnej - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych UMIEJETNOŚCI - umie rejestrować i interpretować zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych w sposób metodologicznie poprawny - potrafi pozyskiwać dane i zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy konkretnych procesów i zjawisk społecznych - potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu i analizy zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach - potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji i prognozy procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach - umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej w celu rozwiązania konkretnych zadań socjologicznych - potrafi formułować sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania - potrafi na podstawie posiadanej wiedzy sformułować ogólną ocenę działania podjętego w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych - posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych - posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł - posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia swoich umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod - umie pracować w zespole, skutecznie komunikować się z otoczeniem, cechuje go wrażliwość etyczna, poczucie odpowiedzialności oraz zainteresowanie problematyką społeczną - potrafi właściwie określać priorytety służące realizacji podejmowanych działań - dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - angażuje się w przygotowanie i realizacje projektów społecznych - doskonali nabytą wiedzę i umiejętności - myśli i działa w sposób przedsiębiorczy