Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia azjatyckie > Studia azjatyckie, stacjonarne drugiego stopnia

Studia azjatyckie, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-0177-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium - studia azjatyckie

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

rozmowa kwalifikacyjna

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 2/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r., w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2013/2014 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Wiedza: - ma pogłębioną wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk społecznych i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej - ma rozszerzoną wiedzę o strukturach społecznych i instytucjach społecznych w Azji - ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury w strukturach społecznych w Azji - ma specjalistyczną wiedzę w zakresie teorii, metodologii i metodyki nauk humanistycznych i społecznych umożliwiającą studia azjatyckie - ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nauk i dyscyplin umożliwiających szersze analizy interdyscyplinarne - zna i rozumie na poziomie poszerzonym metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych społeczeństwom Azji - ma pogłębioną wiedzę o naturze dziedzictwa kulturowego Azji - ma pogłębioną wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, instytucji oraz typów więzi społecznych w Azji - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego - zdobywa wiedzę specjalistyczną Umiejętności: -posiada rozwinięte umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji pozyskanych z różnych źródeł oraz ich użycia i komunikowania się w nowoczesnych systemach medialnych - posiada umiejętność rozpoznawania, krytycznej oceny i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i pogłębionej analizy rzeczywistości, właściwej dla kierunku studiów - posiada pogłębioną umiejętność rozumienia, krytycznej analizy i właściwego badania konkretnych zjawisk społecznych właściwych dla kierunku studiów - posiada rozwinięte umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na rozwiązywanie realnych problemów relacji ze Wschodem i Zachodem - potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji. Potrafi dokonać prezentacji przeprowadzonych analiz w języku obcym - rozpoznaje i krytycznie analizuje wytwory kultury, właściwe dla kierunku studiów i interpretuje je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy normatywne konkretnych kultur. Potrafi ustalić znaczenia tych wytworów oraz ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym. - potrafi rozpoznać, prognozować oraz badać charakter kluczowych problemów społecznych właściwych dla kierunku studiów oraz proponować sposoby praktycznego ich rozwiązywania - posiada szeroki zakres rozwijanych ustawicznie kompetencji komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu i Zachodu - posiada umiejętności projektowania, przygotowania i komunikowania w języku polskim i obcym typowych prac i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z możliwością ich praktycznej aplikacji - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i prezentacji wystąpień ustnych, w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł - rozumie znaczenie etycznych wymiarów analizowanych zagadnień, swojej dyscypliny i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygnięcia dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, jak również potrafi zaprezentować racje oparte na standardach przyjętych przez różne instytucje i organizacje międzynarodowe - posiada poszerzone umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z uwzględnieniem języka poznawanych kultur jako niezbędnego elementu inkulturacji, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - zdobywa umiejętności specjalistyczne Kompetencje społeczne: - rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe swojej roli w kontekście współczesnych realiów organizacyjnych ustawicznie doskonaląc wiedzę i umiejętności - posiada przemyślaną koncepcję zdobywanego zawodu poprzez krytycznie przyjętą hierarchię priorytetów wynikającą z wyzwań współczesnego świata - potrafi promować postawę opartą na świadomości znaczenia wartości kulturowych w Azji i godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej - umie uczestniczyć w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne Wschodu i Zachodu, jak również propagować je w konkretnych środowiskach - uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykorzystując profesjonalną wiedzę o aplikatywnym charakterze wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej obejmującej nowe media - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, sprawczy i podmiotowy spełniając rolę moderatora, animatora i konsultanta współpracy międzynarodowej pomiędzy społeczeństwami Wschodu i Zachodu