Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Rachunkowość i zarządzanie finansami > Rachunkowość i zarządzanie finansami, stacjonarne drugiego stopnia

Rachunkowość i zarządzanie finansami, stacjonarne drugiego stopnia (WZKS-0203-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia II stopnia na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami są przeznaczone dla osób, które chcą jednocześnie posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z finansami i rachunkowością oraz ogólną wiedzę z ekonomii. Na studia zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane pracą w obszarze rachunkowości, audytu finansowego, zarządzania finansami, pośrednictwa finansowego oraz konsultingu. Program studiów obejmuje szereg przedmiotów specjalnościowych, przygotowujących do pracy w działach finansowo-księgowych podmiotów gospodarczych, zarówno na stanowiskach samodzielnych księgowych, jak również dyrektorów finansowych. Odnosi się do wykonywania wielu wolnych zawodów związanych z obszarem rachunkowości, w tym usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, uprawnienia biegłego rewidenta, czy też doradcy podatkowego. Program studiów pozwala również na pozyskanie specjalistycznej wiedzy o szeroko rozumianych rynkach finansowych oraz zasadach ich funkcjonowania, wspierając usługi konsultingu z tego zakresu. Na studia zapraszamy absolwentów studiów I i II stopnia w przedmiocie ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, prawa i administracji oraz pokrewnych. W trakcie studiów oferujemy szereg przedmiotów związanych z obszarem rachunkowości i zarządzania finansami: Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Standardy sprawozdawczości finansowej, Audyt finansowy, Międzynarodowe standardy rachunkowości, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie ryzykiem, Ubezpieczenia, Analiza finansowa, Pośrednictwo finansowe, Rynki kapitałowe i finansowe, Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych, Psychologia rynków finansowych, Kryzysy finansowe i walutowe, Prawo gospodarcze, Prawo finansowe, Prawo podatkowe oraz Optymalizacja podatkowa. Oferujemy również szerszy kontekst omawianych zagadnień i realizujemy przedmioty powiązane z szeroko rozumianą ekonomią i dyscyplinami pokrewnymi: Ekonomia menedżerska, Makroekonomia, Globalizacja, Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych, Ekonometryczne modele rynków finansowych, Ekonomia matematyczna, Matematyka finansowa, Wnioskowanie statystyczne, Programy i fundusze UE.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na rachunkowości i zarządzaniu finansami

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent powinien posiadać wszechstronną, poszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Powinien posiadać umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Absolwent powinien być przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego - w kraju i za granicą. Powinien być przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Plan studiów: