Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Relacje międzykulturowe > Relacje międzykulturowe, stacjonarne drugiego stopnia

Relacje międzykulturowe, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-0139-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia na kierunku relacje międzykulturowe to wiele możliwości POZNAWANIA i DOŚWIADCZANIA potencjału odmienności, różnic i inności. Nasze studia to nie tylko wiedza o procesach zachodzących we współczesnym świecie takich jak globalizacja i regionalizacja, ale okazja do ODKRYWANIA różnic między ludźmi różnych kultur, UCZESTNICZENIA w przedsięwzięciach inicjujących i podtrzymujących różnego typu relacje międzykulturowe, NABYWANIA umiejętności i kompetencji w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych oraz współpracy między osobami z różnych kręgów kulturowych.
W realizacji tych celów pomocne są oferowane do wyboru ścieżki specjalizacyjne realizowane w niedużych grupach i cechujące się indywidualnym podejściem kadry do studiujących:
1. kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych w ramach której oferujemy praktyczne kursy z zakresu sposobów organizacji kampanii społecznych, brandingu międzykulturowego, prognozowania trendów społecznych, promocji branż lifestylowych, public relations, planowania, finansowania i ewaluacji projektów kulturowych. Specjalizacja ta ukierunkowana jest na TWÓRCZE WYKORZYSTANIE w różnych aktywnościach społecznych potencjału DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. Zajęcia w ramach specjalizacji prowadzone są przez pracowników mających DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE i WSPÓŁPRACUJĄCYCH z przedsiębiorstwami, mediami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji, organizacji kampanii społecznych i kreowania wizerunku.
2. relacje międzykulturowe w turystyce (ReMiT) stanowią INNOWACYJNĄ specjalizację dofinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. ReMiT to nowatorska ścieżka, na której oferujemy zajęcia głównie WARSZTATOWE (prowadzone metodą projektów oraz w formie pracy w terenie). Wszystkie kursy tworzone są w ścisłej WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI – specjalistami z branży turystycznej i przedstawicielami prestiżowych instytucji kultury Krakowa i Małopolski. Ważnym elementem programu są praktyki i staże oferowane przez partnerów projektu oraz możliwość pisania prac dyplomowych w konsultacji z praktykami.
W oferowanym programie studiów stawiamy na INTERDYSCYPLINARNOŚĆ. Dlatego każda z powyższych specjalizacji łączy wiedzę różnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Dzięki temu Studentki i Studenci mogą nabyć różnorodne NARZĘDZIA potrzebne do DZIAŁANIA w złożonym i szybko zmieniającym się świecie tym realnym i wirtualnym, przy jednoczesnej świadomości ogromnego znaczenia DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
Jakie perspektywy naukowe są nam bliskie? Kulturoznawstwo, antropologia, nauki o sztuce, historia, językoznawstwo, religioznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia, nauki o polityce oraz nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Wielość perspektyw i zagadnień podporządkowujemy priorytetowi, jakim jest DĄŻENIE DO POZNANIA relacji między różnymi kulturami oraz sposobów zachowania ludzi w różnych sytuacjach kontaktu z przedstawicielami innych kultur.
Dlaczego jest to ważne? Poznanie innego stanowi warunek i konieczny krok w nawiązywaniu każdej relacji, w podejmowaniu decyzji o podtrzymywaniu kontaktu a także w prowadzeniu dialogu i współpracy twórczo wykorzystującej różnice kulturowe

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na relacjach międzykulturowych

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Średnia ze studiów licencjackich, ocena z dyplomu licencjackiego

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 1/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2014/2015 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA zna terminologię z zakresu nauk humanistycznych i społecznych na poziomie rozszerzonym oraz ma pogłębioną wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej ma uporządkowaną wiedzę o różnych kręgach kulturowych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących dotyczących sfery politycznej, gospodarczej, religijnej i językowej ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania społecznego, a zwłaszcza komunikowania międzykulturowego ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych w kontekście relacji międzykulturowych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, oraz porównywania wytworów i procesów właściwych dla różnych kultur ma uporządkowaną wiedzę o normach i wartościach w instytucjach społecznych funkcjonujących w różnych kręgach kulturowych oraz o zasadach prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej posiada wiedzę specjalistyczną o relacjach międzykulturowych UMIEJĘTNOŚCI korzystając z różnych źródeł, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje na temat relacji międzykulturowych i różnych kultur posiada umiejętności badawcze pozwalające na samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie procesu badawczego dotyczącego wybranych kultur albo relacji międzykulturowych z wykorzystaniem bibliografii w języku rodzimym i obcym oraz z zastosowaniem więcej niż jednej metody badawczej; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i kulturowe oraz wzajemne relacje między procesami zachodzącymi w różnych kulturach potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie, w piśmie oraz z zastosowaniem technik multimedialnych, na tematy dotyczące współczesnych relacji międzykulturowych ma umiejętności językowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad relacjami międzykulturowymi, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego zdobywa umiejętności specjalistyczne właściwe dla relacji międzykulturowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi odpowiednio określić priorytety własnych działań potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia na poziomie zaawansowanym odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania rozumiejąc potrzebę ustawicznego kształcenia i monitorowania rynku pracy, otoczenia etc. systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi w Polsce i innych krajach