Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Relacje międzykulturowe > Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia

Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia (WSMP-0139-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia na kierunku relacje międzykulturowe to wiele możliwości POZNAWANIA i DOŚWIADCZANIA potencjału odmienności, różnic i inności. Nasze studia to nie tylko wiedza o procesach zachodzących we współczesnym świecie takich jak globalizacja i regionalizacja, ale okazja do ODKRYWANIA różnic między ludźmi różnych kultur, UCZESTNICZENIA w przedsięwzięciach inicjujących i podtrzymujących różnego typu relacje międzykulturowe, NABYWANIA umiejętności i kompetencji w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych oraz współpracy między osobami z różnych kręgów kulturowych.
W realizacji tych celów pomocne są oferowane do wyboru ścieżki specjalizacyjne:
- komunikacja międzykulturowa,
- mediacje i praca z mniejszościami.
W oferowanym programie studiów stawiamy na INTERDYSCYPLINARNOŚĆ. Dlatego każda z powyższych specjalizacji łączy wiedzę różnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Dzięki temu Studentki i Studenci mogą nabyć różnorodne NARZĘDZIA potrzebne do DZIAŁANIA w złożonym i szybko zmieniającym się świecie tym realnym i wirtualnym, przy jednoczesnej świadomości ogromnego znaczenia DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
Jakie perspektywy naukowe są nam bliskie? Kulturoznawstwo, antropologia, nauki o sztuce, historia, językoznawstwo, religioznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia, nauki o polityce oraz nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Wielość perspektyw i zagadnień podporządkowujemy priorytetowi, jakim jest DĄŻENIE DO POZNANIA relacji między różnymi kulturami oraz sposobów zachowania ludzi w różnych sytuacjach kontaktu z przedstawicielami innych kultur.
Dlaczego jest to ważne? Poznanie innego stanowi warunek w nawiązywaniu każdej relacji zarówno w biznesie, jak i w świecie sztuki, pracując w organizacjach pozarządowych lub mediach, czy w życiu codziennym w kraju i zagranicą.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na relacjach międzykulturowych

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 1/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2014/2015 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA zna podstawową terminologię z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych, a także o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach, zwłaszcza o zasięgu ponadnarodowym ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej ma podstawową wiedzę na temat rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, uwzględniającą aspekty tego rozwoju: historyczny, gospodarczy, polityczny, społeczny i kulturowy ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury oraz ich funkcjonowaniu w kontekście międzykulturowym zna metody i narzędzia, pozyskiwania i analizowania danych oraz interpretowania wytworów kultury, pozwalające opisywać relacje międzykulturowe ma świadomość kompleksowej natury relacji międzykulturowych oraz ich historycznej zmienności ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego posiada wiedzę specjalistyczną właściwą dla relacji międzykulturowych UMIEJĘTNOŚCI potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, a zwłaszcza dostrzega ich uwarunkowania: językowe, religijne, polityczne i gospodarcze potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności oraz samodzielnie analizować konkretne problemy korzystając z różnych źródeł informacji posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie wyników badań oraz na projektowanie i realizowanie prostych procesów badawczych w dziedzinie relacji międzykulturowych; potrafi sformułować wnioski z badań, opracować i zaprezentować ich wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie (w języku rodzimym i obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych i nowoczesnych technologii (ICT) na tematy dotyczące wybranych zagadnień relacji międzykulturowych, stosując przy tym argumentację zaczerpniętą z różnych perspektyw teoretycznych i odwołując się do różnych autorów potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań w przestrzeni międzykulturowej potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań zdobywa umiejętności specjalistyczne właściwe dla badań nad relacjami międzykulturowymi KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach działających w obszarze kultury ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym w przestrzeni międzykulturowej, korzystając z różnych mediów (w tym o zasięgu ponadnarodowym) Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, pełniąc rolę moderatora, animatora i konsultanta we współpracy międzynarodowej w obszarze kultury odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonu- je działania rozumiejąc potrzebę ustawicznego kształcenia i monitorowania rynku pracy, otoczenia, etc. ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o wadze refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej