Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ratownictwo medyczne > Ratownictwo medyczne, stacjonarne pierwszego stopnia

Ratownictwo medyczne, stacjonarne pierwszego stopnia (WNZ-0116-1SP)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: polski

Ratownictwo medyczne jest systemem powołanym w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Ważnym elementem tego systemu jest ratownik medyczny współpracujący z przedstawicielami innych zawodów medycznych i jednostkami specjalistycznymi służb ratownictwa np. pogotowie górskie i wodne, straż pożarna, policja. Aktualnie pozycja ratownika medycznego w systemie nie podlega dyskusji, przez między innymi nowe uprawnienia i miejsce pracy w zespołach wyjazdowych i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR). Sprostanie stawianym oczekiwaniom społecznym wymaga od ratownika medycznego dobrego przygotowania w zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Wszystkie wymienione elementy są kształtowane w ramach programu studiów w warunkach dobrze wyposażonych pracowni ratowniczych, w jednostkach ratownictwa medycznego i SOR pod nadzorem doświadczonej i profesjonalnie przygotowanej kadry. Kierunek Ratownictwo Medyczne jest dla osób z dobrą kondycją psychofizyczną, odpowiedzialnych, umiejących współpracować w zespole, ale również podejmować samodzielne decyzje.
W ramach kierunku realizowane są przedmioty z grupy podstawowych, jak: socjologia medycyny, psychologia, fizjologia, patologia, anatomia, etyka, język angielski, i inne. W ramach przedmiotów kierunkowych prowadzone są: medyczne czynności ratunkowe, kwalifikowana I pomoc, pediatria, ginekologia i położnictwo, chirurgia, interna, traumatologia narządu ruchu, psychiatria, anestezjologia, intensywna terapia, chirurgia dziecięca.
Dodatkowo obowiązkowe są zajęcia wychowania fizycznego w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu kondycji fizycznej.
Studia kończą się egzaminem dyplomowym praktycznym i teoretycznym oraz obroną pracy.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na ratownictwie medycznym

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne uzyskuje dyplom licencjata ratownictwa medycznego uprawniający do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. W ramach medycznych czynności ratunkowych absolwent studiów jest przygotowany do: oceny stanu zdrowia pacjenta, dokonywania segregacji medycznej, wykonywania zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, przyrządowego zabezpieczania drożności dróg oddechowych, wspomagania oddechu, wentylacji zastępczej, wykonania defibrylacji, monitorowania układu oddechowego i krążenia, podawania określonych leków różnymi drogami, opatrywania ran, tamowania krwotoków, unieruchamiania złamań i innych urazów, transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, komunikowania się z poszkodowanymi i udzielania im wsparcia psychicznego. Absolwent jest uprawniony do pełnienia funkcji dyspozytora medycznego oraz wykonywania ww. medycznych czynności ratunkowych w ramach jednostek współpracujących z systemem w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego, jak również organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych. Absolwent studiów może uzyskać zatrudnienie w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym w zespołach ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w innych jednostkach związanych z ratownictwem medycznym – w ramach posiadanych kompetencji.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Ranking kandydatów na podstawie wyników zdawanych na egzaminie maturalnym lub centralnym egzaminie wstępnym przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, język polski.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: scharakteryzuje/omówi struktury organizmu ludzkiego: komórki, tkanki, narządy, układy; omówi procesy metaboliczne na poziomie komórkowym, narządowym i ustrojowym; wymieni/omówi etyczne i prawne uwarunkowania zawodu ratownika medycznego; omówi psychologiczne uwarunkowania zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem; rozumie problemy wynikające z niepełnosprawności, kalectwa i choroby przewlekłej; rozumie uwarunkowania społeczne zdrowia i choroby; omówi uregulowania prawne dotyczące postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi; wyjaśni zaburzenia w strukturach komórkowych, tkankowych, narządowych i układowych wywołanych chorobą lub urazem; wyjaśni mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia; omówi patogenezę, objawy i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych; wyjaśni podstawowe mechanizmy działania leków; scharakteryzuje metody łagodzenia bólu; omówi zasady dekontaminacji; omówi rodzaje, objawy i skutki działania czynników masowego rażenia (promieniowania, skażenia chemicznego, biologicznego); omówi zasady promocji zdrowia w odniesieniu do zdrowego stylu życia; scharakteryzuje czynniki ryzyka zdrowotnego i zagrożenia życia; wyjaśni mechanizmy powstawania stresu, omówi jego objawy i skutki; omówi podstawy immunologii, epidemiologii i zapobiegania chorobom; omówi rozumie strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych; scharakteryzuje specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w torakochirurgii; omówi objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych urazach klatki piersiowej; przedstawi specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w urologii; omówi objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych urazach szczękowo-twarzowych; wyjaśni zasady leczenia hiperbarycznego; przedstawi objawy zespołu dziecka maltretowanego; scharakteryzuje objawy, przebieg i sposoby postępowania w wybranych urazach czaszkowo-mózgowych; scharakteryzuje objawy wybranych zespołów neurologicznych; wymieni objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnych grupach wiekowych; scharakteryzuje patofizjologię i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych; omówi zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego; zdefiniuje podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby oraz zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw; przedstawi zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz wybranych krajach UE; omówi podstawy organizacji narodowego systemu zdrowia w Polsce; wskaże podstawowe źródła finansowania opieki zdrowotnej; opisuje istotę, strategię i mechanizmy negocjowania w organizacji; zdefiniuje pojęcia: zdrowie, promocja zdrowia, profilaktyka, zachowania zdrowotne, styl życia; objaśni strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, regionalnym narodowym i globalnym; omówi metody oceny stanu chorego za pomocą pomiarów: temperatury, tętna, CTK, oddechów oraz sposoby ich dokumentowania a także uzasadni znaczenie obserwacji i wywiadu w gromadzeniu informacji o pacjencie; przedstawi zasady wykonywania wybranych zabiegów inwazyjnych; omówi zasady aseptyki i antyseptyki; zna podstawy języka migowego w zakresie terminologii medycznej umożliwiające porozumiewanie się z osobą niesłyszącą i niedosłyszącą; przedstawi standardy udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych; przedstawi zasady badania fizykalnego pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia; wyjaśni podstawowe mechanizmy farmakoterapii w reanimacji; omówi zasady postępowania w przypadku zdarzenia masowego, katastrofy (segregacja medyczna); scharakteryzuje sposoby udzielania wsparcia emocjonalnego pacjentowi w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia; przedstawi reakcje psychologiczne ratownika medycznego udzielającego pomocy przedmedycznej osobie w stanie zagrożenia zdrowia i życia; omówi procedury medycznych czynności ratunkowych, działań zabezpieczających, transportowych i ewakuacyjnych; omówi źródła informacji naukowej w medycynie i naukach pokrewnych; omówi możliwości zatrudnienia i zagadnienia formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ukończonego kierunku studiów; przedstawi podział, strukturę i główne reakcje biochemiczne najważniejszych klas makromolekuł; scharakteryzuje podstawowe procesy biochemiczne; omówi podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii oraz zna metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej; wyjaśni podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne); wyjaśni fizyczne podstawy nieinwazyjnych i inwazyjnych metod obrazowania; opisze podstawy współczesnej diagnostyki medycznej; omówi biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu ludzkiego; wyjaśni podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu dydaktyki; przedstawi proces kształcenia w odniesieniu do edukacji zdrowotnej; zróżnicuje aspekty etyki ogólnej i zawodowej; omówi koncepcje filozoficzno-etyczne przydatne w ratownictwie medycznym; charakteryzuje istotę podejmowania decyzji etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w pracy ratownika medycznego; definiuje przedmiot, cel, obszar badań naukowych; scharakteryzuje etapy postępowania badawczego; omówi zasady formułowania celu badań, problemów i hipotez badawczych; opisze metody i techniki badań naukowych; wyjaśni podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; omówi neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz procesów elektrofizjologicznych; omówi gospodarkę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową w utrzymaniu homeostazy ustroju oraz jej zaburzenia; omówi fizjologię poszczególnych układów i narządów zmysłów; przedstawi zasady ratowania tonących oraz podstawy asekuracji wysokościowej; omówi organizację, funkcjonowanie i finansowanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce oraz organizację i funkcjonowanie innych służb i organizacji powołanych do niesienia pomocy; przedstawi zasady zaplanowania ścieżki kariery zawodowej w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia oraz metody skutecznego poszukiwania pracy w Polsce i w Europie; przedstawi cele, zadania i system organizacyjno-prawny nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce; uzasadni znaczenie epidemiologii w zdrowiu publicznym; zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; przedstawi zasady pracy zespołowej i znaczenie roli lidera zespołu; zdefiniuje podstawowe pojęcia z patofizjologii ogólnej z zakresu zaburzeń w krążeniu, zmian wstecznych, zmian postępowych, zapaleń i nowotworów; omówi wybrane zagadnienia z zakresu patofizjologii narządowej układu krążenia, układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego i nerwowego oraz przebieg kliniczny zmian patomorfologicznych w poszczególnych narządach; omówi zasady pierwszej pomocy w przypadku podtopienia, wychłodzenia, przegrzania/oparzenia, porażenie prądem, piorunem, krwotoków zewnętrznych; scharakteryzuje fazy i przebieg akcji ratunkowej w katastrofach i klęskach żywiołowych w oparciu o modele współpracy międzynarodowej; omówi akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego; scharakteryzuje wpływ środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia; omówi społeczne uwarunkowania i modele różnych form przemocy w rodzinie, oraz rolę pracownika medycznego w rozpoznawaniu jej przejawów; wyjaśni społeczne konsekwencje choroby i niepełnosprawności oraz koncepcje jakości życia uwarunkowaną stanem zdrowia; omówi znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentami w różnym wieku i stanie zdrowia; scharakteryzuje funkcjonowanie instytucji medycznych; przedstawi ogólne i szczegółowe zasady badania podmiotowego oraz jego dokumentowania; scharakteryzuje techniki kompleksowego badania fizykalnego pacjenta; skutecznie komunikuje się z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia; przeprowadzi wywiad z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia; udzieli pacjentowi informacji na temat istoty jego dolegliwości i o sposobie dalszego postępowania; skutecznie komunikuje się ze współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia; skutecznie komunikuje się i współpracuje z innymi służbami i organizacjami powołanymi do niesienia pomocy; rozpozna stany nagłego zagrożenia zdrowia/życia; zna zasady postępowania adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego/życia postępuje adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowia/życia; oceni stan pacjenta w celu ustalenia postępowania; oceni stan świadomości pacjenta; ułoży pacjenta w pozycji właściwej w zależności od stanu zdrowia lub odniesionych obrażeń ciała; przeprowadzi podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci; przeprowadzi zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci; udrożni drogi oddechowe metodami bezprzyrządowymi; udrożni drogi oddechowe przyrządowymi metodami nadkrtaniowymi; zaintubuje dotchawiczo w laryngoskopii bezpośredniej; wykona konikopunkcję i konikotomię; zastosuje tlenoterapię; posiada umiejętność wspomagania oddechu; przeprowadzi wentylację zastępczą z użyciem maski twarzowej, resuscytatora i respiratora; monitoruje czynność układu oddechowego z uwzględnieniem pulsoksymetrii i kapnometrii/kapnografii; wykona elektrokardiogram i rozpozna zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia; wykona defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora manualnego i zautomatyzowanego; wykona kardiowersję i elektrostymulację zewnętrzną serca; monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi; oceni stan neurologiczny pacjenta, w tym z użyciem skal punktowych; wykona obwodowe dojście dożylne; wykona wkłucie doszpikowe; podaje leki różnymi drogami; pobierze krew do badań; zabezpieczy materiał do badań toksykologicznych; oznaczy parametry krytyczne we krwi, w tym stężenie glukozy; założy zgłębnik dożołądkowy; założy cewnik do pęcherza moczowego; zaopatrzy różne rodzaje ran; zatamuje krwotok zewnętrzny; unieruchomi kończyny po urazie; ustabilizuje i unieruchomi kręgosłup; wdroży odpowiednie postępowanie w odmie opłucnowej zagrażającej życiu; zastosuje skale do oceny obrażeń; odbierze poród w warunkach pozaszpitalnych; dokona segregacji medycznej; rozpozna pewne znamiona śmierci; zidentyfikuje na miejscu zdarzenia sytuację narażenia na czynniki szkodliwe; podejmie decyzję o zaniechaniu czynności resuscytacyjnych; podejmie współpracę w zespole; podejmie właściwe czynności wobec osób tonących; współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia; prowadzi dokumentację medyczną oraz sporządza pisemne raporty z wykorzystaniem danych źródłowych; komunikuje się w języku angielskim na poziomie B2; obsługuje komputer i inne środki łączności; pozostaje w dobrej kondycji fizycznej i stale dba o nią; wykorzysta różnego typu sprzęt pływający do ratowania tonących; wykorzysta podstawy asekuracji wysokościowej; zbada pacjenta z użyciem wziernika okulistycznego i lampy szczelinowej; przeprowadzi płukanie worka spojówkowego; zastosuje różne formy przymusu bezpośredniego u osoby z zaburzeniami psychicznymi; rozpozna zachowania agresywne u pacjentów oraz ich sposoby radzenia sobie z agresją; komunikuje się z osobą niesłyszącą i niedosłyszącą; rozpozna u pacjenta objawy ostrego stresu oraz podejmie interwencje psychologiczne (wsparcie, normalizacja, przejęcie kontroli nad pacjentem); rozpozna własne reakcje emocjonalne i ich konsekwencje na skutek podejmowanych interwencji; podejmuje działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i promocji zdrowia; dokona wstępnej diagnozy w celu ustalenia interwencji; wykorzysta aparaturę medyczną w ratownictwie medycznym; opisze topografię narządów ciała ludzkiego; opisze budowę układów organizmu ludzkiego; opisze podstawowe procesy metaboliczne, procesy przemiany związków zachodzących w organizmie; opisze drobnoustroje chorobotwórcze i mikroflorę ciała ludzkiego, chorobotwórczość i drogi szerzenia się zarazków w ustroju; opisze budowę i funkcję układu odpornościowego; klasyfikuje drobnoustroje w uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej; wykorzystuje znajomość praw fizyki do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek, tkanek oraz procesów fizjologicznych, w szczególności do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące na organizm ludzki; współuczestniczy w doborze metod diagnostycznych w poszczególnych stanach klinicznych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu biofizyki i biochemii; zastosuje formy i metody nauczania w procesie dydaktycznym; zaplanuje proces dydaktyczny, zgodnie z określonymi w tym zakresie zasadami dotyczącymi procesu dydaktycznego dla określonej grupy kształcenia; zaplanuje i wykona badania naukowe oraz skonstruuje narzędzia badawcze; korzysta z baz danych w tym internetowych i wyszukuje potrzebne informacje do badań naukowych; postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej; określa neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych i wyjaśnia procesy elektrofizjologiczne zachodzące w organizmie; komunikuje się z osobami niepełnosprawnymi w tym z niepełnosprawnością wieloraką; stosuje alternatywne i wspomagające metody komunikacji na miejscu zdarzenia; zaprezentuje wyniki swoich działań i obserwacji oraz własnych przemyśleń; wykorzysta wiedzę z higieny i epidemiologii w praktyce zawodowej; analizuje piśmiennictwo w języku angielskim; porozumiewa się w języku angielskim w sposób odpowiadający poziomowi biegłości B2; podejmie działania zabezpieczające w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia; podejmuje działania zespołowe w trudnych warunkach terenowych (akweny wodne) oraz w warunkach znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego; przygotuje pacjenta i zapewni mu opiekę medyczną podczas transportu; analizuje przepisy prawne zgodnie z jej kluczowymi zasadami, właściwie interpretuje cel przepisu; podejmuje interwencje w oparciu o regulacje prawne obowiązujące w pracy ratownika; uwzględni oczekiwania pacjenta w podejmowanych interwencjach; zapewni pacjentowi poczucie bezpieczeństwa podczas interwencji; rozpozna formy przemocy i podejmie odpowiednie interwencje; wykaże umiejętność pracy w zespole wieloprofesjonalnym, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym; przeprowadzi badanie fizykalne; rozpozna proces chorobowy w trakcie badania fizykalnego; zaplanuje strategię własnego rozwoju zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy; dokona analizy i oceny stanu zatrudnienia i rozmieszczenia kadr medycznych w kraju i na świecie; dostosuje się do etapów oraz różnorodnych form w przebiegu procesu rekrutacji (autoprezentacja, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, oferty pracy); przygotuje prezentacje na wybrany temat; posiada świadomość własnych ograniczeń; posiada umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności; dba o bezpieczeństwo własne, współpracowników i poszkodowanych; potrafi właściwie gospodarować czasem swoim i współpracowników oraz skutecznie rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu; posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się oraz utrzymania sprawności fizycznej pozwalającej w pełni wykonywać zawód ratownika medycznego; ma świadomość zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; ma świadomość odpowiedzialności za własne działania oraz wspólnie realizowane zadania związaną z pracą zespołową; stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu; okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych; przestrzega praw pacjenta; postępuje zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia, dba o kondycję i zdrowie psychiczne; współpracuje w zespole, stosuje zasady fair play; decyduje w sposób odpowiedzialny i autonomiczny o ścieżce rozwoju zawodowego i wyciąga wnioski z własnych błędów.