Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata > Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, stacjonarne drugiego stopnia

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, stacjonarne drugiego stopnia (WFZ-0140-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Głównym celem studiów religioznawczych II stopnia jest kształcenie ekspertów w zakresie wiedzy o religii w jej kulturowych i społecznych uwarunkowaniach. Nasz program jest otwarty zarówno dla absolwentów studiów religioznawczych I stopnia, jak i osób z licencjatem w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. W toku dwuletnich studiów student/ka zdobędzie:
• pogłębioną wiedzę i rozumienie zjawisk religijnych w kontekście społecznym i kulturowym z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych;
• umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych, w tym twórczego formułowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem odpowiednich metod jakościowych i ilościowych;
• wiedzę o najważniejszych stanowiskach teoretycznych współczesnego religioznawstwa;
• zdolność do wykorzystywania posiadanej wiedzy religioznawczej do diagnozowania i rozwiązywania problemów współczesności.
W toku studiów oferujemy kursy ogólnokierunkowe i fakultatywne związane z badaniami prowadzonymi w Instytucie Religioznawstwa. Współpracują z nami - prowadząc unikalne kursy - wybitni specjaliści z kraju i zagranicy. Indywidualne badania studenci prowadzą w ramach seminariów tematycznych i magisterskich. Nasi studenci mogą również pisać prace „wdrożeniowe” we współpracy z potencjalnymi pracodawcami w ramach programu Paida-gogos Plus.
W programie studiów II stopnia oferowane są cztery specjalizacje:
• Antropologia religii
• Mity i idee religijne
• Religia – kultura – media
• Współczesne problemy religii.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na religioznawstwie - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podejmowania pracy w instytucjach oświatowych, administracji publicznej i samorządzie terytorialnym. Umożliwiają również pracę w instytucjach życia publicznego w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach prywatnych i non profit. Absolwenci mogą prowadzić samodzielne prace w zakresie doradztwa i przygotowania ekspertyz w kwestiach związanych z różnorodnością religijną i kulturową. Ukończenie kursu w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych i średnich zajęć fakultatywnych z religioznawstwa.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późniejszymi zmianami, Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma wszechstronną znajomość i dogłębne rozumienie roli religii w kształtowaniu kultury - a rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu religioznawstwa w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej religioznawstwa - zna i rozumie zależności między religioznawstwem a innymi naukami na poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną i multidyscyplinarną pracę ze specjalistami z innych dziedzin nauki - zna podstawową terminologię religioznawczą w języku polskim - ma szeroką wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania - zna terminologię wybranej subdyscypliny religioznawczej w wybranym języku obcym - zna i rozumie zależności między głównymi subdyscyplinami religioznawczymi -zna i rozumie w stopniu zaawansowanym główne kierunki i stanowiska współczesnego religioznawstwa -zna i rozumie w stopniu zaawansowanym bieżący stan badań w zakresie wybranego problemu badawczego - ma szeroką znajomość i rozumie zależności między kształtowaniem się idei religijnych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie - ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami - ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych, organizacyjnych, terytorialnych, ekonomicznych, politycznych, prawnych) i o prawidłowościach, którym one podlegają - ma pogłębioną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych w odniesieniu do wybranych aspektów życia społecznego - ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych wybranej subdyscypliny religioznawczej - ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstów naukowych - zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny religioznawcze UMIEJĘTNOŚCI - wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych - samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze - twórczo wykorzystuje posiadaną wiedzę w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji - określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez dla badanego problemu lub argumentacji - wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określa relacje między tymi zależnościami - potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w języku polskim i obcym - precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy badawcze, stawia tezy i krytycznie je komentuje - pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie religioznawstwa - samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski teksty religijne - stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz normatywnych uwarunkowań różnych zjawisk społecznych - prowadzi, we współpracy z innymi profesjonalistami, samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg - dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów - uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym - ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych