Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata > Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, stacjonarne pierwszego stopnia

Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, stacjonarne pierwszego stopnia (WFZ-0140-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Celem studiów religioznawczych jest poznanie głównych religii świata oraz wykształcenie umiejętności krytycznej analizy zjawisk religijnych w kontekście społecznym, kulturowym i politycznym. Studia mają charakter interdyscyplinarny i pozwalają na indywidualne profilowanie własnej perspektywy badawczej. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez pracowników Instytutu Religioznawstwa, unikalnej w skali kraju jednostki prowadzącej empiryczne badania nad religiami. Trzyletnie studia licencjackie obejmują swoim programem:

 • kursy poświęcone religiom świata: judaizm, chrześcijaństwo, islam, religie antyczne, religie ludów niepiśmiennych, hinduizm, buddyzm;
 • kursy skoncentrowane na teorii religii oraz analizie zjawisk religijnych z perspektywy współczesnej nauki uwzględniającej psychologiczne, biologiczne, kulturowe oraz społeczne uwarunkowania człowieka;
 • kursy wprowadzające w podstawy nauk humanistycznych i społecznych (socjologia, psychologia, filozofia, antropologia, etnologia, kulturoznawstwo, historia i politologia).;
 • kursy fakultatywne poświęcone szczegółowym zagadnieniom z zakresu metodologii badań nad religią oraz analizie konkretnych tradycji religijnych.
 • dwuletni kurs nauki języka angielskiego;
 • nauka wybranego języka tradycji religijnych (hebrajski, łacina, greka, perski, arabski, sanskryt).
Szczegóły na: http://www.religioznawstwo.uj.edu.pl
Ponadto Instytut Religioznawstwa oferuje studentom:
 • wykłady i spotkania z naukowcami z innych ośrodków w kraju i za granicą. W ramach programów „Central European Exchange Programme for University Studies" (CEEPUS) oraz innych programów wymiany międzynarodowej Instytut każdego roku gości wykładowców z zagranicznych ośrodków uniwersyteckich,
 • wyprawy i obozy badawcze,
 • indywidualne zajęcia z opiekunem naukowym (tutorem) przygotowujące do pracy badawczej,
 • stypendia na wyjazdy na studia częściowe w zagranicznych ośrodkach. W ramach Programu Erasmus+ studenci Instytutu Religioznawstwa mogą odbywać część studiów na renomowanych uczelniach w Holandii, Włoszech, Niemiec, Szwecji, Węgier, Turcji i Czechach. W ramach programu CEEPUS studenci naszego Instytutu mogą studiować w Wiedniu, Brnie, Pradze i Bratysławie.
 • możliwość odbycia częściowych studiów w innym ośrodku akademickim w kraju w ramach programu MOST.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na religioznawstwie - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podejmowania pracy w instytucjach oświatowych, administracji publicznej i samorządzie terytorialnym. Umożliwiają również pracę w instytucjach życia publicznego w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach prywatnych i non profit. Absolwenci mogą prowadzić samodzielne prace w zakresie doradztwa i przygotowania ekspertyz w kwestiach związanych z różnorodnością religijną i kulturową. Ukończenie kursu w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych i średnich zajęć fakultatywnych z religioznawstwa.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późniejszymi zmianami, Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę religii w kulturze - ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu religioznawstwa w relacji do nauk oraz o jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej - zna podstawową terminologię religioznawczą w języku polskim i obcych - ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania - zna zależności między głównymi subdyscyplinami religioznawstwa oraz zna koncepcje wybranych klasycznych postaci religioznawstwa - zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnego religioznawstwa - zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei religijnych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie - ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych - ma podstawową wiedzę o obecności idei religijnych w dziejach i kulturze Polski - zna metody interpretacji tekstów naukowych - zna zasady publikacji tekstów naukowych i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury religioznawczej UMIEJĘTNOŚCI - wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych - samodzielnie zdobywa wiedzę - czyta i interpretuje teksty religijne - poprawnie stosuje poznaną terminologię - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukoweg - wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi - formułuje w mowie i na piśmie problemy badawcze - samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst religijny - dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę - identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych oraz normatywne uwarunkowania różnych zjawisk społecznych - prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego - rozumie odmienne postrzeganie życia religijnego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów - na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania - samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze - efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania - rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i delikatnością w rozwiązywaniu problemów natury religijnej - wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym - ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa religijnego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych - ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych