Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Położnictwo > Położnictwo, stacjonarne pierwszego stopnia

Położnictwo, stacjonarne pierwszego stopnia (WNZ-0102-1SP)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: polski

Położnictwo jest działalnością praktyczną i naukową usytuowaną w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obszarem działalności praktycznej położnictwa jest dbanie o zdrowie kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu oraz zapewnianie opieki w sytuacji zdrowia/choroby kobiety w każdym wieku, a także opieki nad noworodkiem. Zawód położnej jest zawodem samodzielnym czego potwierdzeniem jest przypisanie jej odpowiedzialności za prowadzenie nie powikłanej ciąży i porodu fizjologicznego. W świadczeniu opieki położna współpracuje z kobietą i jej rodziną oraz z profesjonalistami np. lekarzem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, ratownikiem medycznym, psychologiem. Ze względu na wzrost znaczenia zdrowia kobiety w prokreacji i promowaniu zdrowego stylu życia w rodzinie, istotnego znaczenia nabiera rola położnej w edukacji zdrowotnej. Studia mają profil praktyczny i obejmują przedmioty z obszaru nauk podstawowych: anatomia, fizjologia, patologia, embriologia i genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia, z obszaru nauk społecznych: psychologia, socjologia, pedagogika, zdrowie publiczne, prawo, filozofia i etyka zawodu położnej, z obszaru podstawowej opieki położniczej: podstawy opieki położniczej, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w położnictwie, oraz jednego z przedmiotów fakultatywnych, z obszaru nauki w zakresie opieki specjalistycznej: techniki położnicze i prowadzenie porodu, położnictwo i opieka położnicza, ginekologia i opieka ginekologiczna, neonatologia i opieka neonatologiczna, choroby wewnętrzne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, rehabilitacja w położnictwie, podstawy ratownictwa medycznego). W ramach przedmiotów z obszaru opieki specjalistycznej oraz podstaw opieki położniczej student obowiązkowo realizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Program studiów przewiduje także uczestnictwo w seminarium dyplomowym oraz napisanie i obronę pracy dyplomowej . Egzamin dyplomowy teoretyczny poprzedzony jest egzaminem praktycznym.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na położnictwie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo otrzymuje dyplom licencjata położnictwa uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę medyczną oraz szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego. Jest przygotowany do opieki nad noworodkiem i kobietą w rożnych etapach jej życia, w tym w okresie ciąży, porodu, połogu i seni. Absolwent jest przygotowany do współpracy z członkami zespołów opieki zdrowotnej, poprawy praktyki pielęgniarsko-położniczej i własnego rozwoju. Ponadto może prowadzić działalność edukacyjno–zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem w zakresie higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039) absolwent kierunku położnictwo może być zatrudniony na stanowisku położnej w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym na oddziałach noworodkowych, położniczych i ginekologicznych oraz w domach pomocy społecznej i żłobkach.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Ranking kandydatów na podstawie wyników zdawanych na egzaminie maturalnym lub centralnym egzaminie wstępnym przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, język polski.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U z 2012 r. poz. 631) z pózn. zm. oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta dodatkowych efektów kształcenia określonych w Uchwale nr 116/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: omawia rolę położnej w ochronie zdrowia psychicznego matki i dziecka w okresie ciąży, połogu i porodu oraz promocji zdrowia psychicznego rodziny; rozpoznaje zagrożenia zdrowia psychicznego występujące w środowisku pracy i podejmuje działania.