Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Praca socjalna > Praca socjalna, stacjonarne drugiego stopnia

Praca socjalna, stacjonarne drugiego stopnia (WFZ-0137-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych. Efektywna komunikacja, prowadzenie badań i diagnozowanie, planowanie i realizacja projektów, animacja i organizacja środowiska, ale także promocja i zarządzanie to podstawowe obszary tematyczne, które obejmuje program studiów.
Ważnym elementem programu jest praca metodą projektów socjalnych - w małych grupach studenci realizują projekty dla wybranych instytucji. W ten sposób nie tylko uczą się aplikować zdobytą wiedzę i umiejętności, ale także współpracować w grupie i zarządzać projektem.
Program studiów kładzie nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. W toku nauczania obecne są elementy wiedzy psychologicznej (psychologia stosowana) i socjologicznej (socjologia rozumiejąca). Studia rozwijają umiejętności studentów z zakresu mediacji, negocjacji i rozwiązywania problemów. W ramach zajęć studenci poznają także różnorodne podejścia i metody współczesnej pracy socjalnej (m.in. streetworking, praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, action research).

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na pracy socjalnej

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do pracy w instytucjach życia publicznego (administracja państwowa, samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, pomoc społeczna), prowadzenie samodzielnej pracy w zakresie analiz, ekspertyz oraz diagnoz. Absolwent uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Rozmowa kwalifikacyjna

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 162/XI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów praca socjalna, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenie efektów kształcenia dla kierunku studiów praca socjalna na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2014/2015. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA -ma rozszerzoną wiedzę na temat istoty, celów i metod pracy socjalnej oraz jej podstaw ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych, jak również usytuowania pracy socjalnej w systemie nauk społecznych i jej relacji do innych nauk -ma rozszerzoną wiedzę na temat struktury i organizacji systemu pomocy społecznej, głównych instytucji służących do realizacji polityki społecznej -ma pogłębioną wiedzę na temat relacji między regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami pomocowymi kluczowymi dla realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej -ma rozbudowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do istotnych dla pracy socjalnej kategorii więzi społecznych -ma rozszerzoną wiedzę o człowieku – jego rozwoju biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym – oraz środowisku kulturowym, będącym jego kontekstem socjalizacyjnym -zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki badań problemów społecznych oraz wie, jak skutecznie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania problemów badawczych, wie jak zaplanować i zrealizować ilościowe i jakościowe badanie empiryczne w celu rozpoznania problemu i postawienia diagnozy społecznej -ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych norm i reguł organizujących struktury i instytucje pomocowe i rządzących nimi prawidłowościach, posiada rozszerzoną wiedzę o ich źródłach, naturze i sposobach działania -ma pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany struktur, instytucji i więzi pomocowych oraz zna mechanizmy i prawidłowości rządzące tymi zmianami -ma pogłębioną wiedzę dotyczącą sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej pracy socjalnej na temat struktur, instytucji i więzi pomocowych oraz i ich historycznej ewolucji -zna, rozumie i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego -zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk społecznych. UMIEJĘTNOŚCI -potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne polityczne, kulturowe, gospodarcze przy pomocy pojęć i teorii pracy socjalnej -potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz -potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych oraz formułować własne hipotezy na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować -potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi pracy socjalnej -sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów -posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy -posiada umiejętność proponowania działań ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych i przeprowadzenia rozstrzygnięć w tym zakresie -posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych rozszerzonych o umiejętność pogłębionej, teoretycznej oceny tych zjawisk z zastosowaniem odpowiedniej metody badawczej -posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych -posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych -ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE -rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoich umiejętności społecznych i zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób -potrafi pracować w zespole przyjmując różne role, tworzyć międzygrupowe sieci współpracy, komunikować się na poziomie mikro-, mezo- i makrootoczenia wykorzystując różne – także informatyczne – kanały komunikacyjne -potrafi planować działania w szeroko rozumianym obszarze pomocowym, a w tym określać ich priorytety, organizować zasoby oraz formułować wskaźniki skuteczności -potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z obszarem pomocowym, a w tym realizacją pracy socjalnej -umie zaangażować się w przygotowanie i realizację projektów społecznych; potrafi przewidzieć wielokierunkowe konsekwencje swojej działalności -potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny -w obszarze działań promocyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych, doradczych, pomocowych oraz menadżerskich myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.