Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Porównawcze studia cywilizacji > Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne drugiego stopnia

Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne drugiego stopnia (WFZ-0181-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Innowacyjność i niestandardowe podejście do studiów to wyznaczniki naszej jednostki. Zastanów się – która z uczelni w swojej ofercie ma tak różnorodne, ciekawe i perspektywiczne kursy? Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, jak wskazuje jej nazwa, daje szeroki wachlarz możliwości, dzięki którym poznasz dogłębnie mechanizmy funkcjonowania innych kultur. W obecnym mocno zglobalizowanym świecie jest to bardzo cenna zaleta – jak bowiem współpracować z przedstawicielami rozmaitych krajów, nie będąc w stanie efektywnie się z nimi komunikować?
Porównawcze studia cywilizacji stanowią ewenement na skalę europejską, będąc jedynym kierunkiem oferującym tak zróżnicowany program studiów nad kulturami i cywilizacjami. Oferujemy naszym studentom przedmioty związane z największymi kręgami cywilizacji – indyjskim, muzułmańskim, konfucjańskim, zachodnim czy też krajów Mezoameryki. Wszystkie elementy kulturowe pozostałyby jednak bezładną mieszaniną, gdyby nie przedmioty podające narzędzia i metody rozumienia obcych kultur, jak kursy z antropologii, teorii kultury i cywilizacji, teorii religioznawczych i socjologicznych, językoznawstwa czy też metod badań społecznych i porównawczych. Wyposażają one studentów w owe wcześniej wspomniane mapy i kompasy ułatwiające orientację w szybko zmieniającej się rzeczywistości kulturowej.
W obecnym świecie coraz łatwiej o kontakt z krajami, które jeszcze stulecie wcześniej stanowiły zamknięty obszar dostępny jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Jeśli twoje plany dotyczące przyszłości zawodowej zawierają projekty dialogu międzykulturowego, zdobywania zagranicznych rynków, działalności w międzynarodowych organizacjach i instytucjach kulturalnych – warto wybrać porównawcze studia cywilizacji.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na porównawczych studiach cywilizacji

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kulturoznawstwa o specjalności porównawcze studia cywilizacji przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, a także odznacza się znajomością literatury naukowej z dziedziny nauk społecznych. Ponadto posiada on wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i historii kultury oraz głównych cywilizacji współczesnego świata, takich jak: cywilizacja zachodnia, islamu, konfucjańska i indyjska. Kursy fakultatywne poszerzają znajomość problematyki społeczno-kulturowej innych obszarów świata oraz prezentują mechanizmy współczesnych przemian cywilizacyjnych. Ukończenie studiów kulturoznawczych o specjalności porównawcze studia cywilizacji uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w instytucjach i organizacjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana ze współpracą międzynarodową, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i gospodarczym czy politycznym. Studia pozwalają nabyć wiadomości i umiejętności przydatne w pracy w placówkach kulturalnych i turystycznych, a także w ośrodkach doradczych i naukowych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Średnia ocen ze studiów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię w zakresie kulturoznawstwa, zna podstawowe teorie, paradygmaty oraz metodologie badań kulturoznawczych - ma szczegółową wiedzę o miejscu i znaczeniu kulturoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej - ma specjalistyczną wiedzę szczegółową dotyczącą teorii kultury oraz metod badawczych kulturoznawstwa adekwatną do wybranych obszarów badań - ma poszerzoną wiedzę i rozumie założenia, genezę i implikacje głównych kierunków i szkół w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami - zna główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie kulturoznawstwa i nauk pokrewnych - zna i rozumie na poziomie rozszerzonym metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury z uwzględnieniem różnych poziomów ich zintegrowania i współzależności właściwych dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej - ma pogłębioną świadomość kompleksowego charakteru kultury i języka oraz ich zmienność w toku historii - zna, rozumie, potrafi identyfikować oraz badać przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kulturowej - ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym UMIEJĘTNOŚCI - potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy - posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kulturoznawstwa - posiada umiejętność rozumienia, analizowania i badania konkretnych zjawisk kulturowych i społecznych w ich wieloaspektowym charakterze - posiada umiejętność rozpoznawania, krytycznej oceny i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i pogłębionej analizy konkretnej rzeczywistości kulturowej w perspektywie badań interdyscyplinarnych - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i twórczo ją rozwijać; umie poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności - potrafi posługiwać się współczesnymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do przeprowadzenia autorskich analiz zjawisk kulturowych i syntetycznych podsumowań - rozpoznaje i krytycznie analizuje elementy dziedzictwa kulturowego i systemów symbolicznych wybranych kultur, potrafi ustalić znaczenia tych wytworów oraz ich miejsce w procesie historyczno - kulturowym - potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną i oryginalną analizę oraz interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno–metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych kulturoznawstwu - posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych - posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym - ma umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe oraz ustawicznie doskonali wiedzę i umiejętności - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz potrafi samodzielnie organizować i realizować wyznaczone zadania - potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny tworząc swoją ścieżkę kariery - potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej kierując się zasadami etyki zawodowej - ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych obszarów kulturowych - uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi, społecznymi i artystycznymi