Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Porównawcze studia cywilizacji > Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne pierwszego stopnia

Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne pierwszego stopnia (WFZ-0181-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na porównawczych studiach cywilizacji

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kulturoznawstwa o specjalności porównawcze studia cywilizacji przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, a także odznacza się znajomością literatury naukowej z dziedziny nauk społecznych. Ponadto posiada on wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i historii kultury oraz głównych cywilizacji współczesnego świata, takich jak: cywilizacja zachodnia, islamu, konfucjańska i indyjska. Kursy fakultatywne poszerzają znajomość problematyki społeczno-kulturowej innych obszarów świata oraz prezentują mechanizmy współczesnych przemian cywilizacyjnych. W czasie studiów student ma możliwość nabycia praktycznej znajomości jednego z trzech języków orientalnych (arabskiego, japońskiego, hindi). Ukończenie studiów kulturoznawczych o specjalności porównawcze studia cywilizacji uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w instytucjach i organizacjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana ze współpracą międzynarodową, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i gospodarczym czy politycznym. Studia pozwalają nabyć wiadomości i umiejętności przydatne w pracy w placówkach kulturalnych i turystycznych, a także w ośrodkach doradczych i naukowych.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię i pojęcia w zakresie kulturoznawstwa, zna podstawowe teorie w ich historycznym rozwoju oraz metodologie badań - ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kulturoznawstwa w systemie nauk oraz jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej - zna podstawową terminologię stosowaną w kulturoznawstwie oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie teorii i metodologii nauk o kulturze - ma uporządkowaną wiedzę i rozumie założenia głównych kierunków i szkół w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami oraz aktualnym stanem badań - zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranej kultury wybranego obszaru językowego, w szczególności: jego literatury, historii, systemów religijnych i filozoficznych - zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego, tożsamości kulturowej oraz ich przemian we współczesnym świecie - ma świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach. Identyfikuje wytwory kultury swoiste dla wybranego regionu i interpretuje je z perspektywy wybranej specjalności - ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego historycznej zmienności - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej - ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym UMIEJĘTNOŚCI - posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystanie informacji dotyczących zjawisk kulturowych płynących z różnych źródeł - posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie kulturoznawstwa - posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk kulturowych - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe w sposób krytyczny z zakresu kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do analizy zjawisk kulturowych - potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno – metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych kulturoznawstwu - potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie kulturoznawstwa w języku polskim i języku obcym - potrafi przygotować prace pisemne o charakterze naukowym i interpretacyjnym, sformułować problem badawczy, dobrać źródła i metody analizy oraz potrafi prezentować efekty swoich analiz podczas wystąpienia ustnego - ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma świadomość potrzeby ciągłego rozwijania kompetencji i uczenia się przez całe życie - potrafi samodzielnie lub w ramach grupy realizować wyznaczone zadania - potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej - ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych tradycji kulturowych - uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form - rozumie zróżnicowanie i odmienność kulturowych perspektyw Innych, potrafi działać w wielokulturowym otoczeniu