Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo > Prawo, niestacjonarne jednolite magisterskie

Prawo, niestacjonarne jednolite magisterskie (WPA-0067-JNO)

jednolite magisterskie
niestacjonarne, 5 lat
Język: polski

Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów i kończą się złożeniem pracy magisterskiej oraz zdaniem egzaminu magisterskiego. W ofercie programowej Wydziału znajdują się zajęcia w postaci wykładów, ćwiczeń, warsztatów, seminariów oraz lektoratów z języków obcych. Program studiów opracowany jest w systemie ECTS co oznacza przypisanie każdemu z przed|miotów kursowych określonej liczby punktów. Do zaliczenia studiów wymagane jest uzyskanie 300 punktów ECTS, natomiast roku co najmniej 60 punktów ECTS. Student ma możliwość profilowania swoich studiów. Istnieje bowiem obowiązek zaliczenia przez studenta 11 przed|miotów obowiązkowych, 11 przed|miotów podstawowych, natomiast wyboru przed|miotów specjalizacyjnych (spośród ponad 100 oferowanych) dokonuje osobiście w zależności od swoich zainteresowań. W trakcie studiów student ma możliwość poznania nie tylko prawa polskiego, lecz także niektórych praw obcych, w ramach szkół prawa amerykańskiego, francuskiego, niemieckiego i austriackiego. Praktyczną umiejętność stosowania prawa można doskonalić w ramach Poradni Prawnej. Program przewiduje także odbywanie praktyk studenckich w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki, soboty i niedziele.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na prawie

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Ukończenie studiów prawniczych daje możliwość przystąpienia do egzaminów na aplikacje.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

na podstawie złożonych dokumentów

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późniejszymi zmianami. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy: ma pogłębioną wiedzę o statusie nauk prawnych na tle innych nauk społecznych, zna podstawowe pojęcia jakimi posługują się nauki społeczne oraz zna w stopniu zaawansowanym pojęcia jakimi posługują się nauki prawne, ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi (ekonomicznym, politycznym, kulturowym), ma pogłębioną wiedzę o funkcjach systemu prawnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych (z uwzględnieniem różnych koncepcji społeczeństwa i państwa), posiada wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa, ma wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności o zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach, ma pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu prawa (norm, zasad, instytucjach, agend), ma pogłębioną wiedzę o systemie prawa polskiego na tle systemów prawnych innych państw, ma pogłębioną wiedzę o procesach stanowienia prawa, ma pogłębioną wiedzę o procesach stosowania prawa, ma pogłębioną wiedzę o strukturze polskiego systemu prawa oraz o relacjach pomiędzy różnymi gałęziami prawa, ma gruntowną wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa materialnego i procesowego (o funkcjach, instytucjach, zasadach i normach), ma szeroką znajomość szczegółowych zagadnień w obrębie wybranych gałęzi prawa, posiada dogłębną znajomość metod prawniczych – analizy, argumentacji i interpretacji, zna podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych, zna profesjonalne narzędzia dla zdobywania informacji prawniczych, ma wiedzę o formach indywidualnego zawodowego rozwoju, zna zasady podejmowania działalności gospodarczej w różnych formach. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie umiejętności: rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi, potrafi analizować system prawa polskiego na tle systemów innych państw, potrafi analizować system prawa polskiego z perspektywy historycznej, potrafi identyfikować obszary działań społecznych, które podlegają lub mogą podlegać regulacjom prawnym z zakresu różnych gałęzi prawa, potrafi wyjaśniać procesy tworzenia prawa, potrafi wyjaśniać procesy stosowania prawa, potrafi wyjaśniać zjawiska naruszania prawa, potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne, potrafi identyfikować, analizować, interpretować przepisy prawne, które można zastosować dla rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego, potrafi dokonać kwalifikacji prawnej stanu faktycznego, potrafi podjąć decyzję o konsekwencjach prawnych stanu faktycznego oraz ją uzasadnić, potrafi formułować i zaprezentować problemy badawcze i poprawnie metodologicznie je opracować, potrafi zajmować stanowisko w odniesieniu do bieżącej polityki prawnej oraz je uzasadniać, potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i obcym, potrafi posługiwać się obcym językiem prawniczym (na poziomie B2+), posiada umiejętność wyszukiwania informacji o prawie polskim i zagranicznym, posiada umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie kompetencji społecznych: ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich, ma świadomość, jakie konsekwencje indywidualne i społeczne niosą za sobą decyzje podejmowane przez prawnika, ma świadomość znaczenia etyki zawodowej w działaniach, które przynależą do roli prawnika, rozumie potrzebę podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie, rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami systemu wymiaru sprawiedliwości, ma świadomość możliwości dalszego kształcenia, potrafi samodzielnie opracowywać strategię swojego rozwoju, ma świadomość, iż jego decyzję i działania wpływają na społeczną ocenę prawa oraz instytucji stosujących prawo, ma świadomość znaczenia poprawnych relacji interpersonalnych dla wykonywania zawodu prawnika, rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz ochrony praw człowieka.