Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia, stacjonarne drugiego stopnia

Politologia, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-0066-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na politologii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę w zakresie analizowania i podejmowania decyzji politycznych, dokonywania samodzielnej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu publicznym. Absolwent kierunku nabywa umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w urzędach administracji publicznej, organach samorządowych, partiach politycznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz na rynku medialnym. Profil absolwenta obejmuje również kompetencje praktyczne w zakresie technik negocjacji, lobbingu politycznego, warsztatu dziennikarskiego oraz zarządzania projektami i finansami publicznymi.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach w obszarach nauk: humanistycznych lub społecznych oraz średnia ze studiów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy: ma poszerzoną wiedzę o charakterze nauk o polityce i ich miejscu w systemie nauk społecznych oraz relacjach do innych nauk. Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i sposobach funkcjonowania poszczególnych instytucji politycznych w wymiarze polskim, europejskim i globalnym. Zna podstawowe wzorce naukowości, podejścia badawcze oraz terminologię obowiązującą w naukach o polityce. Zna i rozumie główne kierunki i ewolucję myśli politycznej w wymiarze polskim, europejskim i światowym. Wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie procesy dotyczące zmian struktur i instytucji społeczno-politycznych . Posiada gruntowną wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym. Ma szeroką wiedzę o normach politycznych i prawnych. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej. Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu organizacji instytucji społeczno-politycznych oraz przedsiębiorczości w obszarze ich funkcjonowania. Gruntownie zna i rozumie metody i narzędzia pozwalające badać, opisywać i wyjaśniać procesy społeczno-polityczne. Posiada poszerzoną wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich organizacji politycznej. Ma szeroką wiedzę na temat instytucji społeczno-polityczno-gospodarczych i sposobów zarządzania polityką. Posiada poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania systemów medialnych w Europie i na świecie oraz podstawowych mechanizmów komunikowania politycznego. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie umiejętności: potrafi twórczo interpretować zjawiska społeczno-polityczne oraz prawne i ekonomiczne. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania oraz formułowania własnych opinii i wyjaśniania mechanizmów zachowań człowieka i grup społecznych w życiu publicznym. Potrafi samodzielnie opisywać i wyjaśniać rolę struktur społeczno-politycznych we współczesnym państwie i świecie oraz stawiać proste hipotezy oraz tworzyć strategie argumentacyjne. Potrafi w sposób krytyczny i samodzielny wytłumaczyć rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa oraz w sposób analityczny zidentyfikować kompetencje instytucji społeczno-politycznych. Potrafi krytycznie posługiwać się założeniami podejść badawczych do wskazania mocnych i słabych stron teorii naukowych oraz badań w naukach o polityce. Potrafi samodzielnie posługiwać się systemem normatywnym oraz twórczo interpretować podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa oraz instytucji społeczno-politycznych i gospodarczych w wymiarze polskim i międzynarodowym. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów związanych z pracą w różnych instytucjach publicznych, organizacjach i przedsiębiorstwach oraz określić stopień przydatności zdobytej wiedzy. Posiada pogłębioną umiejętność analizowania społecznych mechanizmów życia politycznego, postrzegania zjawisk politycznych w szerokim kontekście społeczno-kulturowym przy użyciu określonej metody badawczej. Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim oraz w jednym z wybranych języków obcych, z wykorzystaniem metodologii właściwej dla nauk o polityce. Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim oraz w jednym z wybranych języków obcych, z wykorzystaniem metodologii właściwej dla nauk o polityce. Posiada umiejętności językowe, uwzględniające terminologię politologiczną, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posiada umiejętność samodzielnego tworzenia strategii argumentacyjnej oraz formułowania własnych opinii i poglądów. Potrafi analizować i interpretować treści przekazu medialnego oraz ich wykorzystania w debacie i działalności publicznej. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie kompetencji społecznych: zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego oraz potrafi inspirować do tego innych. Ma pogłębioną świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym. Ma ugruntowaną świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej. Jest przygotowany do samodzielnego rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym w organach administracji publicznej, partiach politycznych oraz innych organizacjach krajowych i międzynarodowych. Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi. Uczestniczy w życiu społeczno-politycznym oraz jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze publicznej. Ma świadomość potrzeby partycypacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Potrafi myśleć w sposób samodzielny i twórczy oraz działać w sposób przedsiębiorczy.