Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Przekładoznawstwo literacko-kulturowe > Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, stacjonarne drugiego stopnia

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, stacjonarne drugiego stopnia (WPL-0199-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe to intensywny dwuletni program studiów magisterskich o charakterze akademickim i praktycznym prowadzonych na Wydziale Polonistyki we współpracy z Wydziałem Filologicznym. Oferuje unikalny model kształcenia, łączący kompetencje polonistyczne, zarówno literaturoznawcze, jak kulturoznawcze, z wykształceniem w zakresie przekładoznawstwa i przekładu literackiego. Jest to jedyny w kraju program magisterski w tym zakresie. Zawiera on komponenty przekładoznawcze i polonistyczne z możliwością uczestnictwa w zajęciach z języka i kultury na wybranej filologii obcej. Studia na tym kierunku pozwalają więc łączyć zdobywanie kompetencji literaturoznawczych i przekładoznawczych z doskonaleniem znajomości języków i literatur obcych na poziomie akademickim, dają możliwość współpracy z wybitnymi specjalistami w dziedzinie literaturoznawstwa i przekładoznawsta oraz zapewniają zajęcia warsztatowe prowadzone przez znakomitych praktyków, wybitnych tłumaczy literatury. Program skierowany jest zwłaszcza do absolwentów studiów polonistycznych i neofilologicznych, zainteresowanych teorią i praktyką tłumaczenia literackiego i miejscem przekładu w kulturze. Program łączy studia nad teoriami i metodologiami badań przekładoznawczych oraz miejscem przekładu w kulturze z szerokim zapleczem filologicznym, zarówno literackim, jak językoznawczym. Program zawiera dużo zajęć warsztatowych oraz indywidualne projekty przekładowe. Zajęcia prowadzone są przez praktykujących tłumaczy o dużym dorobku. Nasi studenci nabywają kompetencje akademickie i praktyczne, mają także szansę na nawiązanie interesujących kontaktów w środowisku przekładowych i wydawniczym. Wśród najważniejszych przedmiotów akademickich znajdują się:

  • Introduction to Translation Studies
  • Polska literatura nowoczesna XX i XXI wieku
  • Stylistyka praktyczna i kultura języka
  • Teoria literatury i praktyka interpretacji
  • Warsztaty i projekty przekładowe
Doskonalenie językowe na poziomie C1 i C2 W każdym semestrze studenci biorą udział w warsztatach przekładowych i realizują zespołowy lub indywidualny projekt przekładowy. W ramach seminarium magisterskiego uczestnicy mają możliwość zaangażowania w badania naukowe w zakresie przekładoznawstwa prowadzone w Centrum Badań Przekładoznawczych. W każdym semestrze studenci wybierają przedmioty spośród kursów opcyjnych, zarówno przekładoznawczych, jak i polonistycznych czy kulturoznawczych. Całość programu obejmuje 120 punktów, po 60 rocznie. Punkty za przedmioty do wyboru: min. 42 rocznie. Minimum 20 punktów ECTS w skali roku realizowanych jest na Wydziale Filologicznym UJ. Studenci podejmują tam zajęcia doskonalące znajomość języka obcego (120 godzin w skali roku) oraz kursy dotyczące literatury i kultury wybranego obszaru językowego. Szczegółowy program studiów znajduje się na stronie www.polonistyka.uj.edu.pl. Indywidualizacja programu studiów Projekty przekładowe prowadzone są metodą tutorialu, to znaczy, że studenci wybierają opiekuna swojego projektu. Nad wyborem kursów opcyjnych oraz kursów na Wydziale Filologicznym czuwa koordynator. Każdy student indywidualnie konsultuje swój plan studiów. Można powiedzieć, że na naszym kierunku każdy student podejmuje indywidualny tok studiów. Nie przewiduje się formalnych praktyk z uwagi na to, że studenci pracują metoda projektów przekładowych, których zwieńczeniem może być publikacja. Opiekunami projektów są praktykujący tłumacze i redaktorzy wydawnictw czy czasopism, dzięki czemu studenci mają możliwość zmierzenia się z realnymi wyzwaniami stawianymi tłumaczom na rynku pracy, w tym także podjęcia współpracy z wydawcami.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na przekładoznawstwie literacko-kulturowym

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent studiów II stopnia na specjalności Przekładoznawstwo literacko-kulturowe posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA ma wiedzę o miejscu i znaczeniu przekładoznawstwa w humanistyce współczesnej oraz o jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej; zna teorie przekładu, jej główne kierunki oraz metody badawcze, zna współczesne dokonania przekładoznawstwa; zna i potrafi twórczo stosować terminologię, teorie, paradygmaty oraz metodologie badań przekłądoznawczych w języku polskim oraz wybranym języku obcym; ma pogłębione rozumienie roli i historycznych uwarunkowań języka, literatury i kultury; rozumie ich związki z przekładem; zna historię przekładu w Polsce i dzieła ważnych twórców przekładu; zna metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania tekstów kultury; rozumie miejsce i rolę przekładu w tym kontekście; zna współczesną literaturę Polską, orientuje się dobrze w jej historii; zna historię i współczesność literatury wybranego języka obcego; dobrze orientuje się we współczesnej polskiej kulturze literackiej, ma pogłębioną wiedzę o instytucjach polskiego życia literackiego oraz podstawową wiedzę o kulturze literackiej i przekładowej za granicą; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji związanych z przekładem oraz o mechanizmach funkcjonowania rynku wydawniczego w Polsce i zagranicą; UMIEJĘTNOŚCI potrafi sprawnie dokonywać pisemnych przekładów tekstów niespecjalistycznych i częściowo specjalistycznych z wybranego języka obcego na języku polski, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich i ogólno humanistycznych; potrafi dokonywać oceny jakości przekładu tekstu pisanego, jak również tworzyć pisemne prace noszące znamiona tekstu naukowego lub krytycznoliterackiego, zwłaszcza w zakresie teorii i krytyki przekładu; potrafi formułować dobrze ugruntowane krytyczne sądy, zwłaszcza dotyczące decyzji translatorskich i innych aspektów funkcjonowania przekładu w kulturze; potrafi planować i realizować oryginalne projekty translatorskie; potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje, zwłaszcza w kontekście tłumaczenia; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i wybranym obcym, zwłaszcza w zakresie teorii, praktyki i krytyki przekładu; potrafi sprawnie analizować i interpretować teksty, zwłaszcza teksty przekładów przy pomocy wielorakich metod; opracowywać i prezentować wyniki analizy, które pozwalają na rozwiązywanie problemów w zakresie przekładoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych; umie analizować zjawiska kulturowe i społeczne w kontekście przekładu i potrafi je interpretować stosując oryginalne podejścia uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz posiadanej wiedzy teoretycznej, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań, szczególnie w odniesieniu do problematyki związanej z krytyką i praktyką przekładu; umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz świadomie rozwijać zdolności i kierować własną karierą zawodową; potrafi w praktyce wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej; potrafi współpracować z sektorem wydawniczym; ma umiejętności językowe w wybranych języku zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, zwłaszcza w zakresie kompetencji związanych z przekładem KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i znaczenie ciągłego rozwoju osobistego dla warsztatu translatorskiego; potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także umie samodzielnie organizować i realizować wyznaczone zadania, przede wszystkim w grupowej pracy nad projektem tłumaczeniowym; potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny tworząc swoją ścieżkę kariery, posługując się znajomością mechanizmów działania rynku tłumaczeniowego w Polsce i zagranicą; zna i stosuje zasady etyki pracy tłumacza; potrafi rozstrzygać problemy i dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza o oparciu o te zasady; aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w kontekście roli, jaką w podtrzymywaniu ciągłości dziedzictwa kulturowego odgrywa przekład; systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, politycznym, społecznym i artystycznym, ze świadomością nieustającej potrzeby doskonalenia warsztatu translatorskiego;

Efekty kształcenia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent studiów II stopnia na specjalności Przekładoznawstwo literacko-kulturowe posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA ma wiedzę o miejscu i znaczeniu przekładoznawstwa w humanistyce współczesnej oraz o jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej; zna teorie przekładu, jej główne kierunki oraz metody badawcze, zna współczesne dokonania przekładoznawstwa; zna i potrafi twórczo stosować terminologię, teorie, paradygmaty oraz metodologie badań przekłądoznawczych w języku polskim oraz wybranym języku obcym; ma pogłębione rozumienie roli i historycznych uwarunkowań języka, literatury i kultury; rozumie ich związki z przekładem; zna historię przekładu w Polsce i dzieła ważnych twórców przekładu; zna metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania tekstów kultury; rozumie miejsce i rolę przekładu w tym kontekście; zna współczesną literaturę Polską, orientuje się dobrze w jej historii; zna historię i współczesność literatury wybranego języka obcego; dobrze orientuje się we współczesnej polskiej kulturze literackiej, ma pogłębioną wiedzę o instytucjach polskiego życia literackiego oraz podstawową wiedzę o kulturze literackiej i przekładowej za granicą; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji związanych z przekładem oraz o mechanizmach funkcjonowania rynku wydawniczego w Polsce i zagranicą; UMIEJĘTNOŚCI potrafi sprawnie dokonywać pisemnych przekładów tekstów niespecjalistycznych i częściowo specjalistycznych z wybranego języka obcego na języku polski, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich i ogólno humanistycznych; potrafi dokonywać oceny jakości przekładu tekstu pisanego, jak również tworzyć pisemne prace noszące znamiona tekstu naukowego lub krytycznoliterackiego, zwłaszcza w zakresie teorii i krytyki przekładu; potrafi formułować dobrze ugruntowane krytyczne sądy, zwłaszcza dotyczące decyzji translatorskich i innych aspektów funkcjonowania przekładu w kulturze; potrafi planować i realizować oryginalne projekty translatorskie; potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje, zwłaszcza w kontekście tłumaczenia; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i wybranym obcym, zwłaszcza w zakresie teorii, praktyki i krytyki przekładu; potrafi sprawnie analizować i interpretować teksty, zwłaszcza teksty przekładów przy pomocy wielorakich metod; opracowywać i prezentować wyniki analizy, które pozwalają na rozwiązywanie problemów w zakresie przekładoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych; umie analizować zjawiska kulturowe i społeczne w kontekście przekładu i potrafi je interpretować stosując oryginalne podejścia uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz posiadanej wiedzy teoretycznej, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań, szczególnie w odniesieniu do problematyki związanej z krytyką i praktyką przekładu; umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz świadomie rozwijać zdolności i kierować własną karierą zawodową; potrafi w praktyce wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej; potrafi współpracować z sektorem wydawniczym; ma umiejętności językowe w wybranych języku zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, zwłaszcza w zakresie kompetencji związanych z przekładem KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i znaczenie ciągłego rozwoju osobistego dla warsztatu translatorskiego; potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także umie samodzielnie organizować i realizować wyznaczone zadania, przede wszystkim w grupowej pracy nad projektem tłumaczeniowym; potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny tworząc swoją ścieżkę kariery, posługując się znajomością mechanizmów działania rynku tłumaczeniowego w Polsce i zagranicą; zna i stosuje zasady etyki pracy tłumacza; potrafi rozstrzygać problemy i dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza o oparciu o te zasady; aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w kontekście roli, jaką w podtrzymywaniu ciągłości dziedzictwa kulturowego odgrywa przekład; systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, politycznym, społecznym i artystycznym, ze świadomością nieustającej potrzeby doskonalenia warsztatu translatorskiego;