Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pielęgniarstwo > Pielęgniarstwo, stacjonarne drugiego stopnia

Pielęgniarstwo, stacjonarne drugiego stopnia (WNZ-0065-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na pielęgniarstwie

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyskuje dyplom magistra pielęgniarstwa. Posiada wiedzę z nauk medycznych specjalistyczną z zakresu pielęgniarstwa Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do: samodzielnego świadczenia opieki zdrowotnej osobom w różnym stanie zdrowia i różnym wieku; zarządzania opieką; współpracy w zespołach opieki zdrowotnej; opracowywania i realizowania programów edukacji zdrowotnej; określenia priorytetów badań naukowych w pielęgniarstwie; uczestniczenia w pracach zespołów naukowo-badawczych; uczestniczenia w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i innych przedstawicieli zawodów medycznych. Absolwent studiów drugiego stopnia może być zatrudniony między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, uczelniach wyższych i w organach administracji publicznej.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z pisemnego egzaminu testowego

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U z 2012 r. poz. 631) z pózn. zm. oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta dodatkowych efektów kształcenia określonych w Uchwale nr 18/II/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z pózn. zm. w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wie jak zaplanować ścieżkę kariery zawodowej w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia oraz określa metody skutecznego poszukiwania pracy w Polsce i w Europie, zna fundamentalne pojęcia z zakresu filozofii troski, wyjaśni na czym polega fenomen troski w praktyce, posiada poszerzoną wiedzę na temat kryzysów spowodowanych przez wydarzenia życiowe, w tym kryzysów zdrowotnych oraz ich konsekwencji dla dobrostanu psychofizycznego, zdefiniuje fazy motywowania, wyjaśnia wpływ kultury na postrzeganie, myślenie, zachowania, wyjaśnia wpływ tożsamości na komunikowanie międzykulturowe, wskazuje na przejawy zachowań mikronierównościowych i mikroafirmacyjnych, charakteryzuje modele i strategie akulturacji wśród cudzoziemców, zna mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych (stres, konflikt, frustracja), przedstawia istotę i proces rozwiązywania konfliktów, posiada znajomość regulacji prawnych, zasad etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki, omawia wybrane obszary odrębności kulturowych i religijnych, wyjaśnia problematykę kryzysów spowodowanych przez wydarzenia życiowe związane ze zdrowiem człowieka, w tym wydarzenia traumatyczne, ich rodzaje i skutki zdrowotne (m.in. śmierć, choroba terminalna, przemoc), charakteryzuje główne założenia organizacji i kontroli zakażeń szpitalnych, omawia uwarunkowania występowania zakażeń w różnych oddziałach, np. położniczych, pediatrycznych, intensywnej terapii, oddziałach zabiegowych, zna procedury postępowania w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń, izolacji pacjentów i ochrony personelu, zna i stosuje klasyfikacje diagnoz pielęgniarskich w odniesieniu do dziecka przewlekle chorego/ niepełnosprawnego, zna etiologię, patogenezę, symptomatologię, metody leczenia i następstwa dla rozwoju dziecka wybranych chorób przewlekłych i niepełnosprawności, zna zasady żywienia pozajelitowego i dojelitowego w środowisku domowym, omówi zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem/tką w najczęściej występujących chorobach skóry, różnicuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorego/ej w przebiegu schorzeń skóry i przenoszonych drogą płciową, rozpozna i różnicuje wybrane zmiany skórne, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian w zakresie poszczególnych jednostek chorobowych w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach wewnętrznych, posiada podstawową wiedzę niezbędną dla kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania utraconej lub obniżonej sprawności osobom chorym, zna wskazania i przeciwwskazania do stosowania fizjoterapii, zna i rozumie skutki hipokinezy i hiperkinezy, wykazuje się wiedzą na temat nowych możliwości diagnostycznych, terapeutycznych, zagrożeń związanych z wykonywaniem nowoczesnych technik zabiegowych i sposobów opieki nad chorym z wybranymi schorzeniami układu oddechowego u dorosłych oraz u dzieci, sercowo-naczyniowego, chirurgicznymi schorzeniami jamy brzusznej oraz nowoczesną opiekę anestezjologiczną , planuje opiekę nad rodziną zagrożoną patologią, zna zasady opieki nad osobą niepełnosprawną, zna zasady opieki nad człowiekiem pracującym, scharakteryzuje rozwój psychoseksualny człowieka, seksualność kobiet w okresie ciąży, połogu, menopauzy i mężczyzn w okresie andropauzy oraz u chorych przewlekle i niepełnosprawnych oraz omawia fizjologiczne reakcje seksualne kobiet i mężczyzn, omówi rodzaje zaburzeń seksualnych i metody ich leczenia oraz zna rodzaje przestępstw seksualnych w aspekcie prawa karnego, scharakteryzuje metody antykoncepcji, naturalne metody regulacji poczęć i rozpoznaje objawy płodności podczas cyklu miesięcznego, planuje strategię własnego rozwoju zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy, dokonuje analizy i oceny stanu zatrudnienia i rozmieszczenia kadr medycznych w kraju i na świecie, dostosowuje się do etapów oraz różnorodnych form w przebiegu procesu rekrutacji (dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja) w zależności od oferty pracy, z zachowaniem zasad savoir vivre, umie prawidłowo przygotować prezentację, różnicuje zakres troski, definiuje ograniczenia troski, rozpoznaje potrzeby troski, udziela troski adekwatnej do potrzeb i dba o zachowanie procesu ciągłości troski, identyfikuje psychologiczne i zdrowotne konsekwencje wydarzeń traumatycznych związanych z chorobą, hospitalizacją, zabiegami operacyjnymi, śmiercią, okaleczeniem, bólem, itp., stosuje podstawowe zasady interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania wsparcia emocjonalnego, identyfikuje/wykorzystuje w opiece różne komunikaty werbalne i pozawerbalne na podstawie analizy wymiarów kulturowych, wykazuje umiejętności oceny funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych (stres, konflikt, frustracja), wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i parawerbalne, posiada umiejętność efektywnego komunikowania interpersonalnego, rozwiązuje dylematy moralne w praktyce zawodowej, wyjaśnia zachowania człowieka w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych, szanuje godność osoby ludzkiej w relacji z podopiecznym i jego rodziną, zastosuje zasady zapobiegania i zwalczania zakażeń w różnych zakładach opieki zdrowotnej, planuje i przeprowadza edukację personelu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń, zaplanuje opiekę nad chorym z wybranymi chorobami nowotworowymi leczonymi systemowo, rozpozna problemy zdrowotne dziecka i jego rodziny, będzie potrafił wykorzystać w działaniach opiekuńczo-pielęgnacyjnych metody oparte na nowoczesnych, osiągnięciach w dziedzinie pielęgniarstwa, dokona analizy efektów postępowania diagnostycznego, farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, psychoterapeutycznego, zaplanuje opiekę nad chorym leczonym żywieniowo w warunkach domowych, zaplanuje opiekę nad chorym sztucznie wentylowanym w warunkach domowych, prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia pacjentom/kom z chorobami skóry i chorobami przenoszonymi drogą płciową, potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom chorego pacjenta, potrafi ocenić stan pacjenta, rozpoznać ryzyko i powikłania oraz podjąć działania zapobiegające wystąpieniu powikłań pooperacyjnych po zabiegach chirurgicznych, bronchoskopowych, zakrzepowo zatorowych, potrafi udzielić informacji, prowadzić edukację pacjenta i wskazać sposoby samokontroli w wybranych schorzeniach i działaniach diagnostycznych i terapeutycznych, przekazuje informacje dzieciom i młodzieży o zdrowiu zgodnie z potrzebami środowiska, identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w miejscu pracy i środowisku, wykaże różnice w rozwoju psychoseksualnym kobiety i mężczyzny oraz sklasyfikuje zaburzenia seksualne, ocenia cykl miesiączkowy pod kątem występowania dni płodnych i niepłodnych oraz określa wpływ stylu życia na przebieg cyklu miesiączkowego