Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pielęgniarstwo > Pielęgniarstwo, stacjonarne pierwszego stopnia

Pielęgniarstwo, stacjonarne pierwszego stopnia (WNZ-0065-1SP)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: polski

Pielęgniarstwo jest działalnością praktyczną i naukową usytuowaną w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obszarem działalności praktycznej pielęgniarstwa jest dbanie o zdrowie człowieka od jego urodzenia do późnej starości oraz zapewnienie opieki w sytuacji choroby/niepełnosprawności i śmierci. Pielęgniarstwo jest zawodem samodzielnym, cieszącym się dużym zaufaniem społecznym. W świadczeniu opieki pielęgniarka współpracuje z innymi profesjonalistami np. lekarzem, ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą, psychologiem) a także z chorym i jego rodziną. Ze względu na wzrost zapotrzebowania społecznego na świadczenia profilaktyczne, pielęgnacyjne i terapeutyczne wykonywane przez pielęgniarki, absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo ma pewność zatrudnienia w systemie opieki zdrowotnej zarówno w kraju jak i w Unii Europejskiej. Studia mają profil praktyczny i obejmują przedmioty z obszaru nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia), z obszaru nauk społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, zdrowie publiczne, prawo, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki), z obszaru podstawowej opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie) oraz z obszaru nauki w zakresie opieki specjalistycznej (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego). W ramach przedmiotów z obszaru opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki pielęgniarskiej student obowiązkowo realizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Program studiów przewiduje także uczestnictwo w seminarium dyplomowym oraz napisanie i obronę pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy teoretyczny poprzedzony jest egzaminem praktycznym .

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na pielęgniarstwie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Absolwent posiada ogólną wiedzę medyczną oraz szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Jest przygotowany do zapewnienia samodzielnej opieki nad dzieckiem, osobą dorosłą i osobą w podeszłym wieku w zakresie promowania zdrowia, zapobiegania chorobom oraz sprawowania całościowej opieki nad człowiekiem chorym/niepełnosprawnym, a także umierającym. Absolwent jest przygotowany do współpracy z członkami zespołów opieki zdrowotnej, poprawy praktyki pielęgniarskiej i własnego rozwoju. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039) absolwent kierunku pielęgniarstwo może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach i domach pomocy społecznej.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Ranking kandydatów na podstawie wyników zdawanych na egzaminie maturalnym lub centralnym egzaminie wstępnym przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, język polski.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U z 2012 r. poz. 631) z pózn. zm. oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta dodatkowych efektów kształcenia określonych w Uchwale nr 18/II/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z pózn. zm., w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: zna podstawowe zasady funkcjonowania organizmu człowieka; rozumie fizjologiczne procesy regulujące działanie poszczególnych układów i narządów organizmu człowieka; różnicuje epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem charakterystycznej reakcji układu immunologicznego; zna podstawowe parametry fizjologiczne; rozumie fizjologiczne procesy i umie je wykorzystać w praktyce zawodowej; planuje opiekę nad kobietą w okresie przed koncepcyjnym; opracowuje plan opieki nad kobietą ciężarną i położnicą po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim; pomaga w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych; zaproponuje plan opieki nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi w tym chorobami nowotworowymi.