Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polonistyka - komparatystyka > Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne drugiego stopnia

Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne drugiego stopnia (WPL-0129-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia komparatystyczne są w szczególny sposób ukierunkowane na kształtowanie umiejętności postrzegania literatury w szerokich kontekstach innych zjawisk kulturowych, a literatury polskiej – w perspektywie innych literatur (europejskich i pozaeuropejskich). Interdyscyplinarny i zindywidualizowany charakter studiów drugiego stopnia na kierunku polonistyka-komparatystyka zapewnia możliwość dogłębnego poznania polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście kultury europejskiej – i skonfrontowania jej z pozaeuropejskim dorobkiem kulturowym, także w dziedzinach innych niż literatura piękna. Program studiów drugiego stopnia jest bardziej zindywidualizowany niż na pierwszym stopniu. Obejmuje zarówno przedmioty kształcenia polonistycznego na poziomie specjalistycznym (teoria literatury, najnowsza literatura polska) oraz przedmioty dotyczące zagadnień związanych z innymi niż literatura dziedzinami kultury (językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria kultury), jak i przedmioty kierunkowe. Program komparatystycznych studiów drugiego stopnia oparty jest na zajęciach warsztatowych. Ważnym elementem tego programu są zatem komparatystyczne warsztaty badawcze oraz warsztaty krytyczne, przygotowujące do praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych w czasie studiów. Jego rdzeń stanowią warsztatowe zajęcia kierunkowe z literatury porównawczej dobierane indywidualnie z bogatej, zmieniającej się co roku oferty komparatystycznych kursów autorskich. Zajęcia te obejmują między innymi zagadnienia związane z: historią idei i krytyką tematyczną, psychologią twórczości, intersemiotycznością i wzajemnymi związkami sztuk (literatury, malarstwa, muzyki), historią sztuki i historią muzyki, historią i teorią kultury, metodologią badań komparatystycznych, przekładoznawstwem. Do zajęć kierunkowych należą (również wybierane samodzielnie) wykłady z literatury powszechnej oraz z literatury obcej. Studia komparatystyczne dają ponadto możliwość dodatkowego pogłębiania znajomości języków obcych – w czasie studiów student ma możliwość wyboru kursu języka obcego, a także odbycia zajęć kierunkowych w języku wykładowym innym niż język polski. Dopełnieniem tego programu jest możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów stypendialnych na uczelnie w niemal wszystkich państwach europejskich. Każdy student ma możliwość samodzielnego wyboru konkretnych ścieżek kształcenia poprzez dobór zajęć, które są dla niego najbardziej interesujące, a zmieniająca się co roku tematyka tych zajęć zapewnia zarówno możliwość wszechstronnego kształcenia, jak i poznania aktualnego stanu wiedzy w badaniach nad literaturą i kulturą.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na polonistyce - komparatystyce

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna i rozumie podstawowe tendencje literatury polskiej XX i XXI wieku w kontekście światowym, orientuje się w najważniejszych zjawiskach programowych i ideowych, zna przedstawicieli oraz główne teksty pisarzy reprezentatywnych dla pokoleń i grup literackich tego okresu - zna i rozumie najważniejsze koncepcje teoretycznoliterackie, zna głównych ich przedstawicieli oraz teksty je reprezentujące - ma szeroką i usystematyzowaną wiedzę obejmującą metody, teorie, terminologię w odniesieniu do literatury i języka w kontekście innych nauk humanistycznych i społecznych - orientuje się we współczesnej polskiej kulturze literackiej, zna instytucje polskiego życia literackiego (czasopisma, nagrody, wydawnictwa, środowiska) i usytuować je na tle zjawisk światowych - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat teorii dotyczących literatury i języka (ich pochodzenia, natury, i struktury) ze szczególnym uwzględnieniem dokonań językoznawstwa i literaturoznawstwa - rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnych w zakresie literatury, nauk o literaturze, kulturze i języku - ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych - ma szczegółową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa porównawczego - dogłębnie zna i rozumie rolę badań komparatystycznych, zna główne kierunki rozwoju i stanowiska współczesnych teorii komparatystycznych, ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w Polsce i na świecie - ma szeroką i usystematyzowaną wiedzę obejmującą metody, terminologię i teorie komparatystyki literackiej - zna w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy tekstu literackiego - ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień z zakresu komparatystyki, zna w stopniu zadowalającym literaturę i kulturę innych krajów UMIEJĘTNOŚCI - potrafi wyznaczyć ramy dyskursów literackich każdej z epok, określić ich dominanty oraz nazwać idee filozoficzne z nimi związane - umie zinterpretować współczesny tekst literacki, umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym - potrafi napisać tekst krytyczny, eseistyczny, recenzję lub artykuł popularnonaukowy - potrafi napisać tekst krytyczny, eseistyczny, recenzję lub artykuł popularnonaukowy - umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych - samodzielnie wykrywa i wskazuje relacje genetyczne i typologiczne pomiędzy tekstami literackimi oraz tekstami kultury, formułuje problemy badawcze - twórczo wykorzystuje znajomość literatury powszechnej oraz metodologii komparatystycznych w formułowaniu hipotez interpretacyjnych w mowie i w piśmie - umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla komparatystyki - samodzielnie pisze pod kierunkiem opiekuna naukowego komparatystyczne opracowania monograficzne na podstawie odpowiednio dobranej literatury, uwzględniając aktualny stan badań - ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ i wyższych Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma świadomość znaczenia języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym i potrafi te kompetencje wykorzystać w działalności naukowej, medialnej i oświatowej - jest świadom(a) procesów kulturowych związanych z językiem, literaturą i życiem literackim oraz stara się aktywnie w nich uczestniczyć - aktywnie rozwija swoje polonistyczne kompetencje poprzez ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych i naukowych - wykazuje troskę o poprawność języka w swoim środowisku społecznym i zawodowym - potrafi współdziałać i pracować w grupie, wykorzystuje nabyte w ten sposób umiejętności i doświadczenia w procesie kształcenia innych osób - jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez rynek pracy, zarówno w instytucjach edukacyjnych, instytucjach kultury, jak i przedsiębiorstwach o charakterze biznesowym (wydawnictwa, redakcje) lub instytucjach non-profit - uczestniczy aktywnie w życiu społecznym i kulturalnym, wykorzystując znajomość relacji między rozmaitymi dziedzinami sztuki do oceny zjawisk kultury, rozpoznaje wartości, jakie niesie z sobą różnorodność kulturowa wyrażana w literaturze i sztuce - ma pogłębioną świadomość znaczenia relacji między literaturami różnych narodów dla polskiej i światowej kultury współczesnej oraz między literaturą a innymi dziedzinami sztuki, aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego - potrafi świadomie i konstruktywnie w pogłębiony sposób uczestniczyć w międzynarodowej wymianie językowej, literackiej, artystycznej i kulturowej .