Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polonistyka - komparatystyka > Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia (WPL-0129-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia na kierunku polonistyka-komparatystyka są w szczególny sposób ukierunkowane na kształtowanie umiejętności postrzegania literatury w szerokich kontekstach innych zjawisk kulturowych, a literatury polskiej – w perspektywie innych literatur (europejskich i pozaeuropejskich). Ich interdyscyplinarny charakter zapewnia możliwość poznania polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście kultury europejskiej – i skonfrontowania jej z pozaeuropejskim dorobkiem kulturowym, także w dziedzinach innych niż literatura piękna. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty kształcenia polonistycznego (jak: kurs historii literatury polskiej od literatury staropolskiej po najnowszą, poetyka i teoria literatury, gramatyka języka polskiego), przedmioty dotyczące zagadnień związanych z innymi niż literatura dziedzinami kultury (historia filozofii), a wreszcie przedmioty pomocnicze, kształtujące liczne kompetencje i umiejętności ogólne (kultura języka, retoryka, stylistyka i argumentacja logiczna) oraz przedmioty dające konkretną wiedzę i umiejętności potrzebne w późniejszym życiu zawodowym (np. ochrona własności intelektualnej). Ważnym elementem programu studiów są też warsztaty (wprowadzenie do warsztatu literaturoznawczego) i praktyki zawodowe, przygotowujące do praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych w czasie studiów. Szczególnie istotne miejsce w programie studiów zajmują przedmioty kierunkowe - komparatystyczne. Zajęcia te obejmują między innymi zagadnienia związane z: historią idei i tematologią, psychologią twórczości, intersemiotycznością i wzajemnymi związkami sztuk (literatury, malarstwa, muzyki), historią sztuki i historią muzyki, historią i teorią kultury, metodologią badań komparatystycznych, tłumaczeniem literackim. Każdy student ma możliwość samodzielnego wyboru konkretnych ścieżek kształcenia poprzez dobór tych zajęć, które są dla niego najbardziej interesujące, a zmieniająca się co roku tematyka wykładów zapewnia zarówno wielostronność, jak i dostęp do aktualnego stanu wiedzy w licznych dziedzinach badań nad literaturą i kulturą. Studia komparatystyczne dają ponadto możliwość dodatkowego pogłębiania znajomości języków obcych – w czasie całego toku studiów (licencjackich i magisterskich) student ma możliwość wyboru kursów trzech języków obcych, a także odbycia zajęć kierunkowych w języku wykładowym innym niż język polski. Dopełnieniem tego programu jest możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów stypendialnych na uczelnie w niemal wszystkich państwach europejskich.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na polonistyce - komparatystyce

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

świadectwo dojrzałości

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej, zna najważniejszych przedstawicieli, zjawiska literatury i kultury poszczególnych epok i okresów lit., rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach danej epoki - zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu poetyki, umie wymienić główne nurty w teoriach literatury XX w. oraz ich głównych przedstawicieli - ma wiedzę w zakresie polskiej literatury współczesnej, zna najważniejszych prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz ich twórczość; a także najważniejsze instytucje kultury, szczególnie polskie i ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym - ma wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania i rozwoju polszczyzny ogólnej i jej form językowych; rozumie znaczenie języka jako narzędzia społecznej komunikacji i przekazu wartości kulturowych oraz tworzywa artystycznego - ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów retorycznych i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie ich znaczenie w wystąpieniach publicznych, a także kontaktach interpersonalnych - zna dokonania artystyczne wybranych twórców literatury polskiej od średniowiecza po współczesność - zna i rozumie powiązania literatury polskiej od z kulturą duchową i materialną poszczególnych epok - ma elementarną wiedzę o dziedzictwie antycznym i biblijnym w kulturze nowożytnej polskiej i europejskiej - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - zna na poziomie podstawowym historię literatury polskiej w szerokim kontekście historii literatury światowej (zwłaszcza europejskiej) oraz ma wiedzę na temat literatury powszechnej - ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa porównawczego - ma elementarną wiedzę dotyczącą relacji między literaturą a malarstwem, sztukami wizualnymi oraz między literaturą a muzyką - zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich – polskich i obcych – w ujęciu porównawczym - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień z zakresu komparatystyki UMIEJĘTNOŚCI - potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki - potrafi nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście, wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym - używa argumentów, form i konstrukcji językowych ze świadomością ich efektu retorycznego i perswazyjnego oraz komunikacyjnej skuteczności - posiada kompetencje w zakresie analizy synchronicznej i diachronicznej form językowych i tekstów typowych gatunków mowy - umie określić wartość i przydatność stylistyczną środków językowych i czynić użytek z różnego typu słowników - umie określić wartość i przydatność stylistyczną środków językowych i czynić użytek z różnego typu słowników, baz danych; umie ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych, na poziomie normy wzorcowej i użytkowej - opisuje tematykę i główne idee literatury polskiej od średniowiecza po współczesność, a także jej powiązania z kulturą duchową i materialną epok - ma umiejętności językowe (minimum dwa języki), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego - czyta, analizuje, interpretuje i porównuje w mowie i w piśmie różnojęzyczne teksty literackie - wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami muzycznymi i plastycznymi - pisze rozprawki porównawcze, umiejętnie dobierając strategie argumentacyjne, wykorzystując literaturę przedmiotu i poglądy innych autorów, samodzielnie formułując wnioski - prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą o charakterze komparatystycznym pod kierunkiem opiekuna naukowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma świadomość znaczenia literatury i języka polskiego dla kultury narodowej i regionalnej, potrafi docenić literaturę ojczystą i kulturę własnego kraju w porównaniu z literaturami obcymi - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie - wykazuje troskę o zachowanie polskiego językowego dziedzictwa i propagowanie wzorców językowej poprawności i kultury osobistej - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy polonistycznej, rozumie potrzebę stałego jej uzupełniania i rozwijania - ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych - zna i rozumie idee wielokulturowości pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego z perspektywy uczestnika kultury polskiej; potrafi świadomie i konstruktywnie uczestniczyć w międzynarodowej wymianie językowej, literackiej, artystycznej i kulturowej