Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną > Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia (WFZ-0207-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Kierunek pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną zapewnia uzyskanie kwalifikacji pedagoga szkolnego do prowadzenia działalności specjalistycznej, wspierającej wypełnianie zadań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych szkoły.
W toku 2-letnich studiów II stopnia student ma możliwość poszerzenia i pogłębienia wiedzy pedagogicznej oraz specjalistycznej, realizowanej w ramach przedmiotów kierunkowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych oraz nabycia profesjonalnych umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pełnienia roli zawodowej. Wśród przedmiotów specjalizacyjnych realizowane są, m.in. zagadnienia poruszające tematykę pedagogiki szkolnej, terapii pedagogicznej, zaburzeń w rozwoju i zachowaniu dzieci i młodzieży, diagnozowania pedagogicznego, profilaktyki w szkole, elementów logopedii i fonetyki, procesu terapeutycznego, metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów.
Podczas studiów proponowane są zajęcia do wyboru w języku obcym oraz lektorat języka obcego zakończony egzaminem na poziomie B2+.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na pedagogice szkolnej z terapią pedagogiczną

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia II stopnia w zakresie pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną wyposażają absolwenta w wiedzę i kształtują umiejętności niezbędne pedagogowi szkolnemu do wypełniania jego zadań i obowiązków. Umożliwiają zdobycie umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, prowadzenia diagnozy pedagogicznej w kierunku trudności w uczeniu się, rozpoznawania i diagnozowania specyficznych dysfunkcji i trudności w uczeniu się oraz realizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwent pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną może pracować na stanowisku pedagoga szkolnego w szkołach oraz w innych instytucjach i organizacjach zajmujących się pozaszkolną działalnością wychowawczą i profilaktyczną, posiada kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, klas terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, profilaktyki oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji dla rodziców, zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA – zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia języka pedagogiki, organizujące wiedzę i działanie w ramach określonych koncepcji, teorii oraz praktyk pedagogicznych stosowanych w wybranej działalności pedagogicznej – ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o przedmiotowej i metodologicznej specyfice pedagogiki oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk – posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą filozoficznych podstaw edukacji w zakresie najważniejszych nurtów i problemów współkształtującą rozumienie współczesnych tendencji rozwoju koncepcji pedagogicznych – posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu metodologicznych paradygmatów nauk pedagogicznych, ich podstaw ontologiczno-epistemologicznych oraz stosowalności ich procedur na poziomie pracy magisterskiej – ma uporządkowaną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki, pogłębioną w wybranych obszarach specjalności pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę – ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym – ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych – ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych – ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych – ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, pogłębioną w wybranych zakresach specjalności – posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną na temat specyfiki, zaburzeń rozwoju i funkcjonowania człowieka, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii – ma uporządkowaną wiedzę na temat planowania i projektowania procesów wychowania, kształcenia i upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej działalności pedagogicznej – ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących – posiada wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej działalności pedagogicznej – posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie pedagogiki porównawczej ukierunkowaną na wybraną działalność pedagogiczną – ma uporządkowaną wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, pogłębioną w wybranych zakresach – posiada szczegółową wiedzę na temat podstaw prawnych regulujących działalność podmiotów edukacyjnych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej – posiada uporządkowaną wiedzę na temat etycznych aspektów roli zawodowej umożliwiającą opisywanie, rozumienie, interpretowanie i projektowanie własnej praktyki pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej działalności pedagogicznej UMIEJĘTNOŚCI – posiada umiejętność wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania sytuacji i procesów pedagogicznych poszerzoną o formułowanie własnych opinii oraz krytyczny dobór danych i metod analizy ukierunkowaną na wybraną działalność pedagogiczną – posiada pogłębione umiejętności wyboru, analizowania, strukturyzowania, porządkowania, interpretowania oraz integrowania teoretycznej wiedzy pedagogicznej i nauk pomocniczych w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych – posiada umiejętność upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranym obszarze działalności; potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych – potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych posiada pogłębioną umiejętność samodzielnego analizowania tekstów, krytycznej oceny stanowisk teoretycznych oraz argumentacji własnego stanowiska kierując się przy tym zasadami etycznymi – posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki – ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań – potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych – potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych – potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania dobierając adekwatne strategie działań, metody, formy i środki pracy w celu udzielania wsparcia poszczególnym podmiotom edukacyjnych – posiada umiejętność tworzenia projektów dotyczących osobistego rozwoju zawodowego potrafi pracować samodzielnie i w zespole oraz posiada umiejętność wchodzenia w role uczestnika, obserwatora i lidera grupy – ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KOMPETENCJE SPOŁECZNE – ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji: społecznych, wychowawczych i dydaktycznych – ma nastawienie na własny rozwój zawodowy oraz posiada przekonanie o potrzebie podejmowania świadomych działań w kierunku zdobywania i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności – posiada przekonanie o wartości teoretycznej wiedzy pedagogicznej i powiązanych z nią innych dyscyplin nauki jako podstawie orientacyjnej dla wszelkich profesjonalnych działań pedagogicznych – posiada przekonanie o potrzebie kierowania się rozwagą i etyką w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych – jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych – odznacza się gotowością do przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, a także do promowania wartości odpowiedzialności w środowisku – posiada nastawienie na identyfikowanie problemów edukacyjnych, jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne – ma przekonanie o wartości zachowania dziedzictwa kulturowego i upowszechniania wiedzy o nim.