Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polonistyka antropologiczno-kulturowa > Polonistyka antropologiczno-kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia

Polonistyka antropologiczno-kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia (WPL-0192-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Polonistyka antropologiczno-kulturowa proponuje rozpatrywanie zagadnień literatury i języka w powiązaniu z całością kultury w imię zrozumienia człowieka w całej złożoności jego kulturowego i społecznego uwarunkowania. Głównym celem studiów na tym kierunku są interdyscyplinarne poszukiwania w obrębie współczesnej humanistyki, w których historia i teoria literatury, teoria komunikacji, wiedza o języku i mediach, antropologia, filozofia, teoria kultury i medioznawstwo współpracują w imię poznania złożonej rzeczywistości kulturowej. Polonistyka antropologiczno-kulturowa nie powiela formuły studiów kulturoznawczych ze względu na wyraźną orientację literaturoznawczą i językoznawczą (literatura powszechna, literatura polska po 1989 roku, kulturowa teoria literatury, antropologia słowa). Specyfiką kierunku, odróżniającą go z kolei od tradycyjnych studiów polonistycznych, jest możliwość zdobycia rozległej i uporządkowanej wiedzy z zakresu teorii kultury, nauk społecznych, filozofii, antropologii, estetyki, nauki o mediach oraz innych niż literatura dziedzin sztuki (interpretacja dzieła filmowego, wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną). Program jest na bieżąco aktualizowany w odniesieniu do najnowszych tendencji w badaniach literackich i kulturowych. Dwuletnie studia kończą się złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na polonistyce antropologiczno-kulturowej

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Specjalizacja z zakresu wiedzy o kulturze.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna i rozumie podstawowe tendencje literatury polskiej XX i XXI wieku w kontekście światowym, orientuje się w najważniejszych zjawiskach programowych i ideowych, zna przedstawicieli oraz główne teksty pisarzy reprezentatywnych dla pokoleń i grup literackich tego okresu - zna i rozumie najważniejsze koncepcje teoretycznoliterackie, zna głównych ich przedstawicieli oraz teksty je reprezentujące - ma szeroką i usystematyzowaną wiedzę obejmującą metody, teorie, terminologię w odniesieniu do literatury i języka w kontekście innych nauk humanistycznych i społecznych - orientuje się we współczesnej polskiej kulturze literackiej, zna instytucje polskiego życia literackiego (czasopisma, nagrody, wydawnictwa, środowiska) i usytuować je na tle zjawisk światowych - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat teorii dotyczących literatury i języka (ich pochodzenia, natury, i struktury) ze szczególnym uwzględnieniem dokonań językoznawstwa i literaturoznawstwa współczesnego - rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnych w zakresie literatury, nauk o literaturze, kulturze i języku - ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych - zna w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy tekstu literackiego - wykazuje się uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji i szczegółową wiedzą z zakresu terminologii, teorii oraz kierunków badań i metodologii w obrębie dyscyplin objętych kształceniem polonistycznym - zdobywa wiedzę specjalistyczną UMIEJĘTNOŚCI - potrafi wyznaczyć ramy dyskursów literackich każdej z epok, określić ich dominanty oraz nazwać idee filozoficzne z nimi związane - umie zinterpretować współczesny tekst literacki, umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym - potrafi napisać tekst krytyczny, eseistyczny, recenzję lub artykuł popularnonaukowy - samodzielnie pisze opracowanie monograficzne pod kierunkiem opiekuna naukowego, na podstawie odpowiednio dobranej literatury, uwzględniając aktualny stan badań - ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 + i wyższego Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego - posiada umiejętności badawcze obejmujące zarówno analizę prac z dziedzin kształcenia polonistycznego, jak i syntezę zawartych w nich poglądów i idei - umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych - twórczo wykorzystuje znajomość literatury polskiej i powszechnej oraz metodologii literaturoznawczej w formułowaniu hipotez interpretacyjnych w mowie i w piśmie; umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla wybranych dziedzin objętych kształceniem polonistycznym; samodzielnie pisze opracowania monograficzna na podstawie odpowiednio dobranej literatury, uwzględniając aktualny stan badań - posiada umiejętność integrowania wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, potrafi prowadzić działania interdyscyplinarne w praktyce zawodowej; umie budować krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury, stosuje różnorodne podejścia, uwzględnia nowe osiągnięcia humanistyki; prezentuje swoje stanowisko w różnych formach i w różnych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) - zdobywa umiejętności specjalistyczne KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma świadomość znaczenia języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym i potrafi te kompetencje wykorzystać w działalności naukowej, medialnej i oświatowej - jest świadom(a) procesów kulturowych związanych z językiem, literaturą i życiem literackim oraz stara się aktywnie w nich uczestniczyć - aktywnie rozwija swoje polonistyczne kompetencje poprzez ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych i naukowych - wykazuje troskę o poprawność języka w swoim środowisku społecznym i zawodowym - uczestniczy aktywnie w życiu społecznym i kulturalnym, wykorzystując znajomość relacji między różnymi dziedzinami sztuki; rozpoznaje wartości, jakie niesie różnorodność kulturowa wyrażana w literaturze i sztuce - potrafi współdziałać i pracować w grupie, wykorzystuje nabyte w ten sposób umiejętności i doświadczenia w procesie kształcenia innych osób. - ma świadomość wpływu polonistycznej edukacji na kształtowanie etycznych i estetycznych postaw młodego pokolenia oraz formowanie się ich poczucia tożsamości narodowej, stosunku do rodzimej kultury i języka oraz tradycji europejskiej - ma świadomość konieczności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pracy z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, przetwarzania informacji i materiałów - jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez rynek pracy, zarówno w instytucjach edukacyjnych, instytucjach kultury, jak i przedsiębiorstwach o charakterze biznesowym (wydawnictwa, redakcje) lub instytucjach non-profit - ma pogłębioną świadomość znaczenia relacji pomiędzy literaturami różnych narodów dla polskiej i światowej kultury współczesnej oraz między literaturą i innymi dziedzinami sztuki - potrafi świadomie i konstruktywnie uczestniczyć w międzynarodowej wymianie naukowego, językowej, literackiej, artystycznej i kulturowej.