Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polonistyka antropologiczno-kulturowa > Polonistyka antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia

Polonistyka antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia (WPL-0192-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Polonistyka antropologiczno-kulturowa proponuje rozpatrywanie zagadnień literatury i języka w powiązaniu z całością kultury w imię zrozumienia człowieka w całej złożoności jego kulturowego i społecznego uwarunkowania. Głównym celem studiów na tym kierunku są interdyscyplinarne poszukiwania w obrębie współczesnej humanistyki, w których historia i teoria literatury, wiedza o języku i mediach, antropologia, etnologia i estetyka współpracują w imię poznania złożonej rzeczywistości kulturowej. Od formuły studiów kulturoznawczych odróżnia polonistykę antropologiczno-kulturową mocne osadzenie w kanonie przedmiotów polonistycznych oraz wyrazista orientacja literaturoznawcza i językoznawcza. Klasyczna wiedza o literaturze i języku zostaje tu jednak wzbogacona o szereg nowych obszarów problemowych. Oprócz pełnego zestawu kierunkowych przedmiotów polonistycznych (historia literatury polskiej i powszechnej, gramatyka opisowa i historyczna, poetyka i teoria literatury) program studiów obejmuje także wiedzę z zakresu teorii kultury, nauk społecznych, filozofii, antropologii, etnologii literatury (literatura pogranicza, folklor), estetyki, nauki o mediach, organizacji i animacji kultury (zarządzanie instytucjami kulturalnymi, edukacja międzykulturowa), komunikacji społecznej i interpersonalnej, a także metody analizy i interpretacji muzyki i fonosfery, sztuki teatralnej i performatywnej oraz dzieł sztuki wizualnej. Program jest na bieżąco aktualizowany w odniesieniu do najnowszych tendencji w badaniach literackich i kulturowych. Trzyletnie studia kończą się złożeniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na polonistyce antropologiczno-kulturowej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Specjalizacja z zakresu wiedzy o kulturze.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

świadectwo dojrzałości

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej, zna najważniejszych przedstawicieli, zjawiska literatury i kultury poszczególnych epok i okresów lit., rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach danej epoki - zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu poetyki, umie wymienić główne nurty w teoriach literatury XX w. oraz ich głównych przedstawicieli - ma wiedzę w zakresie polskiej literatury współczesnej, zna najważniejszych prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz ich twórczość; a także najważniejsze instytucje kultury, szczególnie polskie i ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym - ma wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania, pochodzenia i historycznego rozwoju polszczyzny ogólnej i jej form językowych. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia społecznej komunikacji i przekazu wartości kulturowych oraz tworzywa artystycznego - ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów retorycznych i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie ich znaczenie w wystąpieniach publicznych, a także kontaktach interpersonalnych - ma wiedzę na temat odmian i stylów funkcjonalnych języka polskiego, rozumie znaczenie kultury języka w komunikacji i życiu społecznym oraz w ma wiedzę na temat geograficznego i społecznego zróżnicowania języka polskiego - ma podstawową wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych literaturoznawstwa z antropologią, filozofią i estetyką; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury w kontekście innych sztuk - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - zdobywa wiedzę specjalistyczną UMIEJĘTNOŚCI - potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki - potrafi nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście, wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji - prowadzi pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym - używa argumentów, form i konstrukcji językowych ze świadomością ich efektu retorycznego i perswazyjnego oraz komunikacyjnej skuteczności - posiada kompetencje w zakresie analizy synchronicznej i diachronicznej form językowych i tekstów typowych gatunków mowy - umie określić wartość i przydatność stylistyczną środków językowych i czynić użytek z różnego typu słowników, baz danych; umie ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych, na poziomie normy wzorcowej i użytkowej - posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstów literackich oraz innych tekstów kultury z zastosowaniem różnych metod; rozpoznaje historyczną zmienność zjawisk literackich i kulturowych - wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi oraz między literaturą a dziełami muzycznymi i plastycznymi, prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą o charakterze polonistycznym pod kierunkiem opiekuna naukowego; pisze rozprawki polonistyczne - zdobywa umiejętności specjalistyczne KOMPETENCJE SPOŁECZNE - wykazuje gotowość do kształtowania świadomości kulturowej społeczeństwa poprzez propagowanie literatury i czytelnictwa - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie - wykazuje troskę o zachowanie polskiego językowego dziedzictwa i propagowanie wzorców językowej poprawności i kultury osobistej - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy polonistycznej, rozumie potrzebę stałego jej uzupełniania i rozwijania - ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych - zna i rozumie idee wielokulturowości, pielęgnuje ideę dialogu międzykulturowego z perspektywy uczestnika i współtwórcy kultury polskiej - potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie, właściwie określając zadania swoje i pozostałych członków grupy - świadomie buduje relacje interpersonalne oraz ma świadomość roli polonistyki i jej wpływu na kształtowanie poczucia tożsamości narodowej młodego pokolenia, jego stosunku do rodzimej kultury i języka oraz ich postaw estetycznych, aksjologicznych i społecznych - dostrzega konieczność kształcenia kompetencji językowych, literackich i kulturowych społeczeństwa oraz przygotowywania młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym kraju