Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia

Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia (WCH-0059-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na ochronie środowiska

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach magisterskich uzupełniających

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów zawodowych posiada przygotowanie do pracy w zakładach produkcyjnych, laboratoriach oraz w służbach ochrony środowiska samorządów terytorialnych i w służbie zdrowia.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie i przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze posługując się wiedzą z zakresu matematyki - omawia zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie z wykorzystaniem praw przyrody w technice i życiu codziennym - charakteryzuje podstawowe zjawiska i procesy przebiegające w litosferze, hydrosferze i atmosferze oraz zasady gospodarowania surowcami naturalnymi - opisuje zjawiska przyrodnicze z użyciem parametrów statystycznych i informatycznych - posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem stabilności ekosystemów, procesów ekologicznych oraz różnorodności biologicznej - omawia rozwój i najważniejsze osiągnięcia naukowo-techniczne w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz wyjaśnia związki między tymi osiągnięciami, a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego - interpretuje podstawowe dane z zakresu botaniki, zoologii, genetyki, ekologii i mikrobiologii w powiązaniu z innymi naukami przyrodniczymi, a w szczególności: a) omawia procesy warunkujące życie na różnych poziomach jego organizacji i czynników środowiskowych wpływających na ich zaburzenie b) definiuje nowoczesne systematyki roślin i zwierząt z uwzględnieniem zagrożenia gatunków i ich funkcji bioindykacyjnych c) dysponuje wiedzą z zakresu metod biologicznej oceny stanu środowiska - dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów chemii ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania metod chemicznych do analizy stanu środowiska naturalnego oraz procesów i technologii chemicznych stosowanych do eliminacji lub ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, a w szczególności: a) dysponuje wiedzą pozwalającą na prawidłowe posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną, omówienie właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii, charakteryzowanie podstawowych typów reakcji chemicznych, określanie podstawowych właściwości oraz reaktywności związków nieorganicznych i organicznych w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym, określania relacji między strukturą a reaktywnością połączeń chemicznych b) dysponuje wiedzą z zakresu zastosowania metod analizy chemicznej, w tym również metod analizy instrumentalnej, do oceny stanu środowiska naturalnego c) omawia podstawowy technologii i inżynierii chemicznej stosowanej do eliminacji lub ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego oraz racjonalnego wykorzystania surowców - omawia dobór i zastosowanie podstawowych technik i narzędzi badawczych do monitoringu stanu środowiska naturalnego - definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych czynnikami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi - potrafi przedstawić i wyjaśnić podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i etycznych związanych z ochroną środowiska naturalnego - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem racjonalnego korzystania z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego właściwej ochrony i kształtowania; zna podstawowe zasady oceny oddziaływania różnego typu inwestycji na środowisko naturalne UMIEJĘTNOŚCI - posługuje się metodami matematycznymi i metodami statystycznymi oraz algorytmami i technikami informatycznymi do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych - dokonuje obserwacji oraz podstawowych pomiarów biologicznych i chemicznych zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych; ocenia wiarygodność wyznaczonych wielkości, przeprowadza analizę statystyczną oraz krytycznie ocenia wiarygodność uzyskanych wyników - potrafi wykonać proste zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu badań środowiskowych pod kierunkiem opiekuna naukowego - poprawnie wnioskuje na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł oraz analizuje problemy z zakresu nauk o środowisku a także znajduje ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody - korzysta z literatury naukowej z zakresu nauk o środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł elektronicznych, czyta ze zrozumieniem literaturę naukową w języku polskim oraz nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim; posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień z zakresu nauk o środowisku - wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskusjach na tematy środowiskowe ze specjalistami z różnych dziedzin - uczy się samodzielnie z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł wiedzy, w tym źródeł elektronicznych - posiada pogłębione umiejętności w zakresie wybranej dziedziny nauk o środowisku - posługuje się językiem obcym nowożytnym w zakresie nauk o środowisku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - potrafi przedstawić wyniki badań własnych w języku polskim, jak również angielskim, w postaci prezentacji ustnej oraz w formie opracowania pisemnego zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, uzyskane wyniki i ich porównanie do innych badań z tego zakresu oraz samodzielnie zaproponować wnioski. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich oraz uwarunkowań etycznych, prawnych i ekonomicznych dotyczących ochrony środowiska naturalnego - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje - pracuje w zespole, przyjmując w nim różne role, oraz wykazuje odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania - potrafi określić poziomu swojej wiedzy i umiejętności; wykazuje potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia - działa w sposób przedsiębiorczy, uwzględniając zasady racjonalnego korzystania z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego - wykazuje dbałość o wysoką jakość wykonywanych zadań i ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność ich wykonywania