Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Neurobiologia > Neurobiologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Neurobiologia, stacjonarne pierwszego stopnia (WBL-0307-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Celem studiów jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy obejmującej podstawowe przed|mioty neurobiologiczne, opartej na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Program studiów pierwszego stopnia obejmuje kursy podstawowe: biologię komórki, biochemię i biofizykę, chemię, genetykę i ewolucjonizm oraz statystykę. Program obejmuje ponadto cztery grupy kursów kierunkowych, związanych z budową i funkcjami układu nerwowego, do których należą: podstawy biologii i fizjologii organizmów zwierzęcych, neuroanatomia i neurofizjologia, neuropsychologia i psychofizjologia oraz neurobiologia eksperymentalna. Studia są rozliczane w systemie punktowym ECTS. Studia kończą się przygotowaniem pracy licencjackiej i egzaminem licencjackim z neurobiologii.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na neurobiologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę obejmującą podstawowe przedmioty neurobiologiczne, z elementami psychologii, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Jest przygotowany do obsługi prostej aparatury badawczej, pracy w laboratoriach w zakresie wykonywania podstawowej analityki i prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Opanował język angielski, co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Posiada umiejętność zdobywania nowej wiedzy z zasobów światowej literatury z różnych obszarów. Kompetencje merytoryczne umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych i medycznych oraz podjęcie różnego rodzaju studiów uzupełniających (II stopnia), w tym przede wszystkim na kierunkach: neurobiologia i biologia.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - opisuje molekularne podstawy funkcjonowania organizmów żywych - posiada wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów biologicznych - opisuje budowę i funkcje komórek zwierzęcych ze szczególnym uwzględnieniem cech komórki nerwowej - wymienia podstawowe zasady dziedziczenia - rozumie podstawowe mechanizmy ewolucji - zna podstawy systematyki zwierząt - rozumie znaczenie metod statystycznych i numerycznych dla opisu i interpretacji zjawisk i procesów biologicznych - rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu podłoża procesów neurobiologicznych - opisuje budowę i funkcje fizjologiczne narządów i układów u kręgowców - opisuje budowę i rozwój osobniczy somatycznego i autonomicznego układu nerwowego kręgowców - zna budowę i funkcje narządów zmysłów zwierząt kręgowych i bezkręgowców - rozumie znaczenie procesów ewolucyjnych w rozwoju filogenetycznym układu nerwowego - opisuje neurofizjologiczne mechanizmy funkcjonowania komórek nerwowych i ich zespołów - opisuje neurofizjologiczne mechanizmy funkcjonowania układów zmysłowych i ruchowych oraz mózgowia ssaków - zna i rozumie neuronalne podłoże i mechanizmy zachowania zwierząt i ludzi - zna i rozumie neurobiologiczne podłoże funkcji psychicznych mózgu człowieka: percepcji, pamięci, emocji, świadomości a także relacje pomiędzy mózgiem a umysłem - zna związki układu nerwowego z układem endokrynnym i układem odpornościowym - opisuje efekty działania leków i związków toksycznych na układ nerwowy - opisuje korelaty fizjologiczne procesów umysłowych - zna podstawowe pojęcia, metody i teorie psychologii - ma wiedzę w zakresie podstawowych narzędzi i technik stosowanych w badaniach neurobiologicznych - rozumie związki pomiędzy osiągnięciami neurobiologii a możliwościami ich wykorzystania w praktyce - definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu neurobiologii UMIEJĘTNOŚCI - dokonuje pomiarów oraz ocenia wiarygodność podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych - stosuje podstawowe techniki badawcze z zakresu cytologii i histologii - stosuje podstawowe techniki badawcze z zakresu biochemii - wykonuje proste preparaty tkanki nerwowej - rozumie literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem krótkie teksty naukowe w języku angielskim - wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury, internetu i masowych mediów, mającej odniesienie do neurobiologii - potrafi posługiwać się elektronicznymi bazami danych, zawierającymi literaturę naukową - wykonuje samodzielnie lub w zespole proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna - posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi i technikami informatycznymi do opisu zjawisk i analizy danych - wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł - umie przygotować w języku polskim i języku angielskim dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu neurobiologii - posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień z zakresu neurobiologii, w których wykorzystuje język naukowy - uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany; potrafi planować swoją edukację - ma umiejętności językowe, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - widzi potrzebę uczenia się przez całe życie i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz kierować małym zespołem - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu - konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia - wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy