Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Muzykologia > Muzykologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Muzykologia, stacjonarne pierwszego stopnia (WH-0053-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Program studiów pierwszego stopnia nastawiony jest na przygotowanie słuchacza w zakresie ogólnej i możliwie wszechstronnej wiedzy muzykologicznej, którą można uznać za wystarczającą do wykonywania zawodu poza obrębem pracy naukowej. Aby otrzymać dyplom licencjacki należy:

 • mieć zaliczone wszystkie kursy obowiązkowe w programie studiów licencjackich oraz fakultatywne w wymaganej ilości (przy odpowiedniej liczbie uzbieranych punktów);
 • przedstawić pracę licencjacką, która uzyskać musi pozytywną ocenę promotora oraz recenzenta;
 • złożyć z wynikiem pozytywnym ustny egzamin licencjacki, którego zakres związany jest z tematyką pracy dyplomowej.
Podstawowe kursy kierunkowe:
 • historia muzyki powszechnej i polskiej (od średniowiecza do współczesności – 6 kursów),
 • historia teorii muzyki,
 • estetyka muzyki,
 • historia notacji muzycznej,
 • etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej,
 • kontrapunkt,
 • harmonia.
W programie uwzględnione ponadto zostały kursy, które pozwolą studentowi zdobyć praktyczną wiedzę w następujących dziedzinach:
 • dziennikarstwo muzyczne
 • edytorstwo muzyczne
 • technologia informacyjna (IT) w muzykologii.
Studia muzykologiczne I stopnia otwarte są dla wszystkich, którzy pasjonują się muzyką, pragną zdobywać wiedzę w tym zakresie i rozwijać swoje zainteresowania. Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkół muzycznych przewidziane są dodatkowe kursy („Zasady muzyki”, „Formy muzyczne”) oraz zwiększona liczba godzin niektórych przedmiotów („Harmonia”)

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na muzykologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent legitymuje się kwalifikacjami w zakresie ogólnej wiedzy muzykologicznej, którą można uznać za wystarczającą do wykonywania zawodu poza obrębem pracy naukowej i nauczycielskiej.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Na podstawie złożonych dokumentów

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna i rozumie dyscypliny muzykologiczne; miejsce, znaczenie i specyfikę badań nad muzyką w systemie nauk; powiązania badań muzykologicznych z innymi naukami humanistycznymi; - zna i rozumie podstawowe leksykony muzyczne, serie wydawnicze, nutowe, książkowe i czasopisma, bibliografie oraz najważniejsze osiągnięcia w dotychczasowych badaniach muzykologicznych; - zna i rozumie terminologię muzykologiczną w języku polskim; pojęcia, symbole i normy teorii harmonii i kontrapunktu; - zna i rozumie zasady muzyki, typy form muzycznych, rodzaje instrumentów muzycznych; - zna i rozumie specyfikę i ontologię źródeł muzycznych oraz notacje muzyczne w zmiennej perspektywie historycznej; - zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji kompozycji muzycznych; - zna i rozumie w stopniu podstawowym historię kultury muzycznej, praktyki wykonawczej, mecenatu artystycznego, instytucji kultury; - zna i rozumie w stopniu szczegółowym działalność i twórczość ważniejszych kompozytorów i teoretyków muzyki, specyfikę stylów i technik kompozytorskich oraz gatunków muzycznych; - zna i rozumie w stopniu podstawowym specyfikę, twórczość i nurty wykonawcze w muzyce ludowej różnych kontynentów i polskiej muzyki ludowej, a także popularnej; - zna i rozumie zjawiska akustyczne związane z powstawaniem i percepcją dźwięku w muzyce w kontekście teorii i praktyki muzycznej; relacje między muzyką a właściwościami akustycznymi instrumentów, zespołów orkiestrowych i chóralnych oraz pomieszczeń; problemy przestrzeni akustycznej; - zna i rozumie najważniejsze nurty i poglądy z zakresu filozofii i estetyki muzyki; - zna i rozumie nowoczesne technologie informacyjne wykorzystywane w muzykologii oraz podstawowe normy i formaty katalogowania zbiorów muzycznych; - zna i rozumie podstawowe zasady działania instytucji kultury, podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz zasady formułowania i publikacji muzykologicznego tekstu nutowego, naukowego i popularno-naukowego; - zna i rozumie podstawową fachową terminologię muzyczną w języku obcym; - zna i rozumie język łaciński w stopniu umożliwiającym tłumaczenie tekstów przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi (np. słownik). UMIEJĘTNOŚCI - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, wykorzystywać i prezentować informacje z zakresu muzykologii (z wykorzystaniem źródeł pisanych, dźwiękowych i elektronicznych); sporządzać bibliografię muzykologiczną odpowiadającą poszczególnym zagadnieniom badawczym; - potrafi analizować, w oparciu o odpowiednie, podstawowe metody analityczne, poszczególne wytwory kultury muzycznej oraz posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu harmonii, kontrapunktu, nauki o basso continuo; - potrafi dokonać syntezy informacji szczegółowych zebranych z podanej bibliografii i analizy wytworów kultury muzycznej; - potrafi pod kierunkiem nauczyciela akademickiego tworzyć teksty spełniające standardy rozpraw naukowych w zakresie muzykologii; - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę muzykologiczną w zakresie zasad i historii muzyki, estetyki muzycznej, etnomuzykologii w oparciu o podaną bibliografię oraz inne źródła informacji, a także analizę muzyczną; - potrafi dokonać przekładu średnio trudnego tekstu muzykologicznego z języka obcego (podstawowego dla współczesnej muzykologii) na język polski; sformułować krótką pracę pisemną oraz wystąpienie ustne dotyczące zagadnień muzykologicznych w języku obcym (podstawowym dla współczesnej muzykologii); - potrafi dokonać przekładu tekstu łacińskiego na język polski przy pomocy dostępnych narzędzi (np. słownika); - potrafi rozpoznać, zdefiniować i opisać gatunki muzyczne, style i techniki kompozytorskie, typy muzyki ludowej i popularnej; - potrafi stosować zasady poprawnej dokumentacji muzycznej i opisu etnograficznego w teorii i praktyce; - potrafi dokonać transkrypcji utworu muzycznego z dawnych typów notacji muzycznej na współczesną; - potrafi scharakteryzować podstawowe poglądy z zakresu filozofii i estetyki muzycznej; - potrafi opisywać kulturę muzyczną w kontekście antropologicznym; - potrafi opracowywać zbiory muzyczne; - potrafi rozpoznać audytywnie gatunek muzyczny, stylistykę szkoły kompozytorskiej lub kompozytora; - potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie; - potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz fachową terminologią muzyczną w języku obcym; - potrafi posługiwać się narzędziami i metodami wykorzystywanymi w edytorstwie i dziennikarstwie muzycznym. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz posiadanych umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; jest otwarty na nowe idee i interpretacje oraz gotów do zmiany opinii w świetle nowych danych i argumentów; - jest gotów do pracy zespołowej, podziału obowiązków, systematyczności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę, docenia rolę dyskusji; - jest gotów do samodzielnego określenia podstawowych problemów badawczych z zakresu muzykologii oraz dyskutowania o metodach ich rozwiązania; - jest gotów do odpowiedzialnego przekazywanej wiedzy i informacji, rzetelności i uczciwości naukowej, uczciwości w sytuacji prowadzenia sporu naukowego; - jest gotów do ochrony polskiego i światowego dziedzictwa muzycznego i jest świadom roli muzykologów w tym zakresie; ma świadomość istotnej roli muzyki w życiu społecznym i w rozwoju człowieka; - jest gotów do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, śledzenia aktualnych wydarzeń muzycznych i kulturalnych, korzystając z różnych mediów; - jest gotów do stosowania zasad uczciwych praktyk w zakresie tworzenia tekstów naukowych i prowadzenia dyskusji naukowej; - jest gotów do współpracy w organizacji i merytorycznym przygotowaniu wydarzeń kulturalnych, w tym festiwali, uroczystości okolicznościowych, konkursów.