Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Media społecznościowe w zarządzaniu > Media społecznościowe w zarządzaniu, niestacjonarne drugiego stopnia

Media społecznościowe w zarządzaniu, niestacjonarne drugiego stopnia (WZKS-0190-2NO)

drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: polski
Współczesna gospodarka, to gospodarka cyfrowa. Oznacza to, że jej funkcjonowanie jest w coraz większym stopniu uzależnione od właściwego wykorzystania technologii informacyjnych, w tym mediów społecznościowych. Jednak właściwe wykorzystanie mediów społecznościowych to nie przypadek, ale wynik celowych i przemyślanych decyzji nowoczesnych menedżerów. Menedżerów, którzy – obok klasycznych kompetencji menedżerskich – posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. wdrażania zmian opartych na IT, zarządzania technologią informacyjną, uczenia się w środowisku wirtualnym, budowy innowacyjnych modeli e-biznesowych oraz rozwoju nowoczesnych pracowników.
Studia Media społecznościowe w zarządzaniu kształcą nowoczesnych menedżerów, którzy będą w stanie proaktywnie i efektywnie wykorzystywać nowe media do tworzenia wartości w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym. W trakcie studiów studenci nabywają praktyczną wiedzę dotyczącą rozwiązywania konkretnych problemów menedżerskich za pomocą mediów społecznościowych. Uczą się także jak – wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne – kreatywnie wychodzić poza ramy organizacji i budować konstruktywne relacje z otoczeniem gospodarczym i społecznym.
Program studiów
Pierwszy rok to głównie (choć nie wyłącznie) przedmioty kierunkowe z zakresu Zarządzania. Jest to więc rok dający ogólną wiedzę menedżerską studentom, tworzący podstawy do zajęć specjalizacyjnych drugiego roku. Są to przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, finansów, psychologii czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się także do praktyki mediów społecznościowych. Drugi rok to przede wszystkim przedmioty specjalizujące dobierane przez studenta z listy tzw. fakultetów www.turystyka.uj.edu.pl/fakultety. Dzięki tym przedmiotom studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu mediów społecznościowych. Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków - osoby na co dzień pracujące zawodowo w danej dziedzinie. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez pracowników Katedry, oraz współpracujących z nami wykładowców z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej czy też uniwersytetów polskich i zagranicznych. Program studiów dostępny na stronie www.turystyka.uj.edu.pl
Indywidualizacja programu
Od trzeciego semestru większość zajęć jest wybieranych indywidualnie przez studentów z listy 14 fakultetów (www.turystyka.uj.edu.pl/fakultety). Studenci są zobligowani do wyboru minimum takiej liczby fakultetów, by uzyskać z nich w sumie 36 pkt ECTS. Studenci mogą wybrać więcej przedmiotów fakultatywnych niż wymagane minimum. Przykładowe fakultety to m.in.: Crowdsoursing, Content marketing and search engine optimization, Strategia social media, Reklama w mediach społecznościowych, Monitoring i analiza mediów społecznościowych, Media relations Program studiów wraz z listą aktualnych propozycji fakultetów dostępny jest na stronie www.turystyka.uj.edu.pl.
Praktyki zawodowe
W czasie studiów uzupełniających magisterskich studenci nie mają obowiązku odbywania praktyk zawodowych. Jednak wszystkich zachęcamy do gromadzenia doświadczenia zawodowego i wspieramy w poszukiwaniu praktyk, staży oraz wolontariatów. Pomocne w tym jest m.in. Biuro Karier UJ oraz propozycje praktyk branżowych (www.turystyka.uj.edu.pl/praktyki) pochodzące od firm współpracujących z Katedrą Zarządzania w Turystyce.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent specjalności Media społecznościowe w zarządzaniu jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w biznesie, instytucjach administracyjnych oraz organizacjach społecznych. Przykładowe stanowiska specjalistyczne, do których objęcia przygotowani są absolwenci, to: Community manager, Social media manager, Content strategist, Specjalista ds. social media, Analityk Social Media, Specjalista ds. komunikacji wizualnej, Specjalista ds. YouTube. Niezależnie od tego zdobyte na studiach kompetencje mogą być z powodzeniem wykorzystane przez menedżerów w innych specjalnościach zawodowych, istotnie zwiększając ich szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie absolwent interpretuje treści współczesnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie - Wyjaśnia istotę i dynamikę współczesnych systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich możliwe zależności - Identyfikuje i wyjaśnia w świetle współczesnych ujęć teoretycznych skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i jednostek terytorialnych - Wskazuje na skutki ekonomiczne, społeczne, polityczne i środowiskowe różnic w zaawansowaniu gospodarczym państw i jednostek terytorialnych - Zna współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami - Wyjaśnia istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego - Uzasadnia znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i wskazuje jej przejawy w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcje - Zna współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i odnosi go do realnych problemów zarządzania - Wyjaśnia na przykładach współczesne koncepcje pracy zespołowej - Zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych - Zna zaawansowane zastosowania zaawansowanych metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w organizacji - Zna specjalistyczne metody badań w poszczególnych obszarach działalności organizacji - Zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji - Zna i interpretuje przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie organizacji publicznych, gospodarczych i pozarządowych oraz funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego - Wyjaśnia podstawy i znaczenie procesów restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej organizacji - Identyfikuje podstawowe strategie zmieniania systemów społecznych - Identyfikuje podstawowe strategie negocjacyjne - Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - Zna ogólne i szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, - Przedstawia wizję organizacji przyszłości integrującą poglądy klasycznej i współczesnej teorii organizacji i zarządzania UMIEJĘTNOŚCI - Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością) - Stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością) - Samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej, społecznej i doradztwa w zakresie tworzenia i rozwijania nowych podmiotów - Pogłębionej obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych - Identyfikacji i formułowania problemów badawczych pozwalających na analizę złożonych problemów, procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej - Doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności - Modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w organizacji (instytucji) przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych oraz udziale specjalistów - Projektowania i stosowania w zarządzaniu systemu mierników dokonań przedsiębiorstwa/organizacji - Integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów - Uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz proponowania procedur rozstrzygnięć z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji - Dokonywania całościowej diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii - Przeprowadzania kompleksowego audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa lub całej organizacji - Posługiwania się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.) na poziomie zintegrowanym - Posługiwania się przepisami prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie działalności gospodarczej i społecznej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji oraz funkcjonowania organizacji publicznych - Projektowania zmian w organizacji i zarządzania zmianami - Projektowania i wdrażania systemów zarządzania w organizacji - Kierowania projektami w skali organizacji krajowej lub międzynarodowej przy zastosowaniu właściwie dobranej metodyki - Doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich - Interpretacji aktualnych problemów gospodarki i biznesu w świetle nowoczesnych koncepcji teoretycznych KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Absolwent jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim - Projektowania i samodzielnego kierowania złożonymi przedsięwzięciami, biorąc odpowiedzialność za ich aspekty ekonomiczne, społeczne, polityczne, środowiskowe i zarządcze - Porozumiewania się z otoczeniem w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania - Prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów - Adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji - Samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i globalizacji - Samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji - Przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych - Podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach kryzysowych w skali mikro oraz makro - Brania odpowiedzialności przed innymi uczestnikami organizacji i przed społeczeństwem za podejmowane decyzje

Plan studiów: