Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Migracje międzynarodowe > Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia

Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia (WSMP-0135-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Program studiów I stopnia na kierunku migracje międzynarodowe obejmuje zagadnienia związane z mechanizmami współczesnych migracji oraz przeobrażeniami stosunków etnicznych. Jest to kierunek o unikalnym zakresie kształcenia. Nieuchronność, intensywność i zróżnicowanie współczesnych migracji międzynarodowych i wewnętrznych stanowi coraz większe wyzwanie dla strategii i działań rządów poszczególnych państw, zarówno tych przyjmujących, jak i wysyłających, a także dla struktur ponadnarodowych i organizacji pozarządowych. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na wiedzę ekspercką na temat mechanizmów i konsekwencji migracji oraz procesów integracji i adaptacji do nowego otoczenia kulturowego i społecznego. Program kierunku migracje międzynarodowe jest ukierunkowany na dostarczanie interdyscyplinarnej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji w tym zakresie. Podczas trzech lat nauki studenci poznają m.in. dzieje migracji światowych, zagadnienia wielokulturowości i etniczności, problemy polityki migracyjnej oraz polityki wobec mniejszości, metody badań migracyjnych oraz etnicznych. Jednocześnie uzyskają wiedzę w zakresie nauk humanistycznych i społecznych , uczestnicząc w takich modułach, jak socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, metody badań kulturoznawczych i społecznych. Istotnym elementem programu studiów jest położenie nacisku na zwiększanie kompetencji językowych poprzez wprowadzenie do programu obligatoryjnych zajęć translatoryjnych z języka angielskiego (w zakresie studiów kulturowych i migracyjnych).
Studiując w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych studenci mają możliwość uczestnictwa w:
• wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata;
• konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad migracjami i wielokulturowością;
• wymianach studenckich objętych programem Erasmus+;
• studenckich kołach naukowych i organizowanych przez nie wydarzeniach

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat w zakresie migracji międzynarodowych

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Świadectwo dojrzałości - nowa matura: suma punktów z języka polskiego, języka angielskiego i historii lub matematyki lub wiedzy o społeczeństwie.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Efekty kształcenia dla kierunku migracje międzynarodowe Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA -Posiada wiedzę na temat pozycji człowieka w życiu społecznym w ujęciu historycznym oraz współczesnym -Dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania społeczeństwa oraz podstawowych struktur i instytucji życia społecznego -Ma podstawową wiedzę na temat genezy i rozwoju procesów migracyjnych i etnicznych na przestrzeni dziejów po czasy współczesne -Posiada wiedzę o podstawowych instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych -Dysponuje podstawową wiedzą na temat systemów politycznych, organizacji społeczno-politycznych oraz aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych -Posiada podstawową wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych służących analizie procesów migracyjnych oraz etniczności -Zna podstawowe teorie wyjaśniające zmiany społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących procesów migracyjnych oraz przeobrażeń etniczności -Ma wiedzę o koncepcjach struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na procesy poziomej oraz pionowej ruchliwości społecznej -Ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi oraz o ich konsekwencjach -Posiada wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury we współczesnych społeczeństwach -Dysponuje wiedzą teoretyczną na temat zasad ochrony własności intelektualnej UMIEJĘTNOŚCI -Potrafi dostrzegać procesy zmian społecznych oraz ich wpływ na przebieg procesów migracji oraz przeobrażenia etniczności -Prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe w kontekście procesów migracji oraz przemian etniczności -Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w celu analizy procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych, warunkujących przebieg procesów migracji oraz przemian etniczności -Potrafi badać, wyjaśniać i prognozować rolę struktur społecznych, politycznych i gospodarczych we współczesnych procesach poziomej i pionowej ruchliwości społecznej oraz w przeobrażeniach etniczności -Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do najważniejszych norm społecznych warunkujących procesy migracji oraz przemiany etniczności -Umie gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej, w języku polskim i obcym, wiedzę na temat mechanizmów ruchliwości społecznej oraz przeobrażeń etniczności -Potrafi wykorzystywać metody i narzędzia badawcze do analizy procesów migracyjnych oraz etniczności -Analizuje migracje i etniczność w kontekście zjawisk politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych -Dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych mających miejsce we współczesnym świecie -Rozumie mechanizmy tworzenia i funkcjonowania społeczeństw wielokulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństw imigracyjnych -Umie prognozować zjawiska społeczne zachodzące na skutek narastającej migracji oraz będącej tego konsekwencją przemianie etniczności -Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE -Jest świadomy roli jaką powinien odegrać w życiu społecznym poprzez wdrażanie podstawowej wiedzy i umiejętności -Jest przygotowany do pracy w instytucjach społecznych zajmujących się praktycznymi konsekwencjami procesów migracji oraz zagadnieniami etniczności -Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i brania udziału w konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze naukowym -Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz wykonywania istotnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie, w tym w misjach na rzecz uchodźców oraz w działaniach zmierzających do rozładowania konfliktów etnicznych -Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności wdrażając je w życiu publicznym, w tym zawodowym -Jest społeczenie wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji -Potrafi przygotowywać projekty społeczne współpracując z innymi osobami w celu uzyskania jak najwyższej efektywności i jakości pracy